Pierwsza Księga Kronik 1:1-54

1  Adam,Set+,Enosz,  Kenan,Mahalalel+,Jared+,  Henoch+,Metuszelach*,Lamech+,  Noe+,Sem+, Cham i Jafet+.  Synami Jafeta byli: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal+, Meszech+ i Tiras+.  Synami Gomera byli: Aszkenaz, Rifat i Togarma+.  Synami Jawana byli: Elisza, Tarszisz, Kittim i Rodanim.  Synami Chama byli: Kusz+, Micraim, Put i Kanaan+.  Synami Kusza byli: Seba+, Chawila, Sabta, Rama+ i Sabtecha. Synami Ramy byli: Szeba i Dedan+. 10  Kusz został też ojcem Nimroda+. Nimrod był pierwszym człowiekiem na ziemi, który zdobył wielką władzę. 11  Micraimowi urodzili się: Ludim+, Anamim, Lehabim, Naftuchim+, 12  Patrusim+, Kasluchim (od którego wywodzą się Filistyni)+ i Kaftorim*+. 13  Kanaan został ojcem Sydona+, swego pierworodnego, i Heta+, 14  jak również Jebusytów+, Amorytów+, Girgaszytów+, 15  Chiwwitów+, Arkitów, Synitów, 16  Arwadytów+, Cemarytów i Chamatytów. 17  Synami Sema byli: Elam+, Aszszur+, Arpachszad, Lud i Aram,a także* Uc, Chul, Geter i Masz+. 18  Arpachszad został ojcem Szelacha+, a Szelach — ojcem Ebera. 19  Eberowi urodziło się dwóch synów. Jeden miał na imię Peleg*+, bo za jego życia ziemia* została podzielona. A jego brat miał na imię Joktan. 20  Joktan został ojcem Almodada, Szelefa, Chacarmaweta, Jaracha+, 21  Hadorama, Uzala, Dikli, 22  Obala, Abimaela, Szeby, 23  Ofira+, Chawili+ i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana. 24  Sem,Arpachszad,Szelach, 25  Eber,Peleg+,Reu+, 26  Serug+,Nachor+,Terach+, 27  Abram, czyli Abraham+. 28  Synami Abrahama byli: Izaak+ i Ismael+. 29  Ich potomkami byli: Nebajot, pierworodny Ismaela+, a także Kedar+, Adbeel, Mibsam+, 30  Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31  Jetur, Nafisz i Kedma. To byli synowie Ismaela. 32  Synami, których urodziła Ketura+, nałożnica* Abrahama, byli: Zimran, Jokszan, Medan, Midian+, Jiszbak i Szuach+. Synami Jokszana byli: Szeba i Dedan+. 33  Synami Midiana byli: Efa+, Efer, Chanoch, Abida i Eldaa. Wszyscy oni byli potomkami Ketury. 34  Abraham został ojcem Izaaka+. Synami Izaaka byli: Ezaw+ i Izrael+. 35  Synami Ezawa byli: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach+. 36  Synami Elifaza byli: Teman+, Omar, Cefo, Gatam, Kenaz i przez Timnę — Amalek+. 37  Synami Reuela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza+. 38  Synami Seira+ byli: Lotan, Szobal, Cibeon, Ana, Diszon, Ecer i Diszan+. 39  Synami Lotana byli: Chori i Homam. Siostrą Lotana była Timna+. 40  Synami Szobala byli: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. Synami Cibeona byli: Aja i Ana+. 41  Synem* Any był Diszon. Synami Diszona byli: Chemdan, Eszban, Jitran i Keran+. 42  Synami Ecera+ byli: Bilhan, Zaawan i Akan. Synami Diszana byli: Uc i Aran+. 43  A to są królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej+, zanim pierwszy król zaczął panować nad Izraelitami*+: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba. 44  Po śmierci Beli panowanie objął Jobab, syn Zeracha z Bocry+. 45  Po śmierci Jobaba panowanie objął Chuszam z ziemi Temanitów. 46  Po śmierci Chuszama panowanie objął Hadad, syn Bedada, który pokonał Midianitów na terytorium* Moabu. Jego miasto nazywało się Awit. 47  Po śmierci Hadada panowanie objął Samla z Masreki. 48  Po śmierci Samli panowanie objął Szaul z Rechobot nad rzeką. 49  Po śmierci Szaula panowanie objął Baal-Chanan, syn Achbora. 50  Po śmierci Baal-Chanana panowanie objął Hadad. Jego miasto nazywało się Pau, a jego żona miała na imię Mehetabel i była córką Matred, wnuczką Mezahaba*. 51  Potem Hadad umarł. Szejkami* Edomu byli: Timna, Alwa, Jetet+, 52  Oholibama, Ela, Pinon, 53  Kenaz, Teman, Mibcar, 54  Magdiel, Iram. To byli szejkowie Edomu.

Przypisy

Lub „Matuzalem”.
Może chodzić o nazwy plemion lub ludów, które pochodziły od Micraima.
Dalej wymieniono synów Arama. Zob. Rdz 10:23.
Imię to znaczy „podział”.
Lub „ludność ziemi”.
Dosł. „synami”.
Dosł. „synami Izraela”.
Dosł. „polu”.
Lub „Mezahab”.
Szejkami nazywano naczelników plemion.

Komentarze

Multimedia