Pierwszy List do Koryntian 1:1-31

1  Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła+ Chrystusa Jezusa, i nasz brat Sostenes  do zboru Bożego w Koryncie+, do was, którzy zostaliście uświęceni jako uczniowie Chrystusa Jezusa+, powołani na świętych+, a także do wszystkich, którzy w każdym innym miejscu wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa+, Pana ich i naszego:  Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan Jezus Chrystus okazują wam niezasłużoną życzliwość i udzielają pokoju.  Zawsze dziękuję za was Bogu, pamiętając o niezasłużonej życzliwości, jaką was obdarzył przez Chrystusa Jezusa.  Bo żyjąc z nim w jedności, staliście się pod każdym względem bogaci — potraficie przekazywać słowo Boże i macie pełną wiedzę+,  a świadectwo o Chrystusie+ mocno się wśród was zakorzeniło —  tak iż w czasie, gdy z utęsknieniem oczekujecie objawienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa+, nie brakuje wam żadnego daru.  Bóg też będzie do końca was umacniał, żebyście w dniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, okazali się bez zarzutu+.  Bóg, który was powołał do życia w jedności ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem, to Bóg wierny+. 10  Usilnie zachęcam was, bracia, w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy byli zgodni w tym, co mówicie, żeby nie było wśród was podziałów+, ale żeby panowała wśród was całkowita jedność myśli i poglądów+. 11  Bo dowiedziałem się o was, moi bracia, od niektórych z domu Chloe, że dochodzi wśród was do sporów+. 12  Mam na myśli to, że jedni z was mówią: „Ja należę do Pawła”, drudzy: „Ja do Apollosa”+, inni: „Ja do Kefasa”, a jeszcze inni: „Ja do Chrystusa”. 13  Czy Chrystus jest podzielony? Czy to Paweł został za was stracony na palu? Albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 14  Dziękuję Bogu, że oprócz Kryspusa+ i Gajusa+ nie ochrzciłem nikogo z was, 15  i nikt nie może powiedzieć, że zostaliście ochrzczeni w moje imię. 16  Owszem, ochrzciłem też dom Stefanasa+. A jeśli chodzi o resztę, to nie pamiętam, czy jeszcze kogoś ochrzciłem. 17  Chrystus przecież nie wysłał mnie po to, żebym chrzcił, lecz żebym głosił dobrą nowinę+, i to nie przez jakieś mądre wywody*+, bo inaczej pal męki Chrystusa stałby się daremny. 18  Dla tych, którzy idą na zagładę, nauka o palu męki to coś głupiego+, ale dla nas, którzy dostępujemy wybawienia, to przejaw mocy Bożej+. 19  Bo napisano: „Sprawię, że mądrość mędrców zginie, odrzucę* inteligencję intelektualistów”+. 20  Gdzie jest mędrzec? Gdzie znawca Prawa? Gdzie myśliciel roztrząsający sprawy tego świata? Czy Bóg nie obrócił mądrości świata w głupotę? 21  Boża mądrość objawia się tak: skoro świat dzięki własnej mądrości+ nie poznał Boga+, Bóg uznał za słuszne wybawić wierzących przez głoszenie orędzia uważanego za coś głupiego+. 22  Żydzi proszą o znaki+, a Grecy szukają mądrości+. 23  Tymczasem my głosimy o Chrystusie straconym na palu — dla Żydów będącym powodem do potknięcia+, a dla innych narodów czymś głupim+. 24  Jednak dla powołanych — zarówno Żydów, jak i Greków* — Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą+. 25  Bo coś od Boga, co ludzie uważają za głupie, jest mądrzejsze niż to, co uważają za mądre, i coś od Boga, co ludzie uważają za słabe, jest silniejsze niż to, co uważają za silne+. 26  Bracia, widzicie na samych sobie, że Bóg powołał niewielu mądrych według ludzkich kryteriów*+, niewielu wpływowych, niewielu szlachetnie urodzonych+. 27  Bóg wybrał to, co dla świata głupie, żeby zawstydzić mądrych, i to, co dla świata słabe, żeby zawstydzić silnych+. 28  Bóg wybrał to, co dla świata mało znaczące, i to, na co patrzy się z góry, co ma się za nic*, żeby niczym okazało się to, co się liczy*+ — 29  tak by nikt nie chełpił się przed Bogiem. 30  To właśnie dzięki Niemu żyjecie w jedności z Chrystusem Jezusem, który wyjawił nam Bożą mądrość i prawość+, który umożliwił nam uświęcenie+ i uwolnienie na podstawie okupu+ — 31  żeby było tak, jak napisano: „Kto się szczyci, niech się szczyci Jehową”+.

Przypisy

Lub „nie jakimiś wyszukanymi słowami”.
Lub „odtrącę”.
Dosł. „według ciała”.
Lub „to, czego nie ma”.
Lub „to, co jest”.

Komentarze

Pierwszy List do Koryntian: Tytuły najwyraźniej nie były częścią oryginalnego tekstu Biblii. Ze starożytnych manuskryptów wynika, że dodano je później, zapewne po to, żeby łatwiej było rozróżnić poszczególne księgi. Papirusowy kodeks znany jako P46 potwierdza, że kopiści nadawali księgom biblijnym tytuły. Jest to najwcześniejszy dostępny zbiór dziewięciu listów Pawła, przez wielu badaczy datowany na mniej więcej 200 r. n.e. Pierwszy natchniony list Pawła do Koryntian rozpoczyna się tytułem Pros Korínthious A („Do Koryntian 1”) (zob. Multimedia, „Pierwszy list Pawła do Koryntian”). Tytuł ten zawierają też inne wczesne manuskrypty, takie jak Kodeks watykański i Kodeks synajski z IV w. n.e. Pojawia się on tam zarówno na początku, jak i na końcu listu.

nasz brat Sostenes: Imię Sostenes nie było często spotykane. W Biblii występuje jeszcze tylko w Dz 18:17. Możliwe więc, że wspomniany tam przełożony synagogi w Koryncie, pobity przez tłum, został potem chrześcijaninem i że to właśnie on towarzyszył Pawłowi w Efezie. W 1Ko 16:21 Paweł sugeruje, że nie napisał tego listu własnoręcznie, co może wskazywać, że Sostenes posłużył mu za sekretarza.

zboru Bożego w Koryncie: Paweł założył zbór w Koryncie ok. 50 r. n.e. (Dz 18:1-11). Pierwszy natchniony list do Koryntian napisał w Efezie ok. 55 r. (por. 1Ko 5:9). Bracia z Koryntu nieco wcześniej zapytali go w liście o sprawy dotyczące małżeństwa oraz jedzenia mięsa, które złożono w ofierze bożkom (1Ko 7:1; 8:1). Ale Paweł był świadomy, że w tym zborze są jeszcze bardziej palące problemy. Tolerowano w nim rażącą niemoralność (1Ko 5:1-8). Doszło też do podziałów (1Ko 1:11-13; 11:18; 15:12-14, 33, 34). Poza tym bracia najwyraźniej nie do końca rozumieli, na czym polega godne obchodzenie Wieczerzy Pańskiej (1Ko 11:20-29). Paweł pod natchnieniem Bożym udzielił im wskazówek w tych sprawach, zwracając szczególną uwagę na znaczenie chrześcijańskiej miłości (1Ko 13:1-13).

Niech (...) okazują wam niezasłużoną życzliwość i udzielają pokoju: Paweł używa tego zwrotu w swoich 11 listach (1Ko 1:3; 2Ko 1:2; Gal 1:3; Ef 1:2; Flp 1:2; Kol 1:2; 1Ts 1:1; 2Ts 1:2; Tyt 1:4; Flm 3). W listach do Tymoteusza oprócz „niezasłużonej życzliwości” i „pokoju” wspomina jeszcze o „miłosierdziu” (1Tm 1:2; 2Tm 1:2). Bibliści zauważyli, że zamiast zwyczajowego słowa chaírein, które znaczy „pozdrowienia”, Paweł często używa podobnie brzmiącego określenia cháris, czyli „niezasłużona życzliwość”. Wyraża w ten sposób pragnienie, żeby zbory w pełni zaznawały niezasłużonej życzliwości (zob. komentarz do Dz 15:23). Z kolei mówiąc o „pokoju”, nawiązuje do zwyczajowego hebrajskiego pozdrowienia — szalòm (zob. komentarz do Mk 5:34). Kiedy wspomina o ‛niezasłużonej życzliwości i pokoju’, najwyraźniej podkreśla pokojowe relacje, jakie chrześcijanie mogli nawiązać z Jehową Bogiem dzięki okupowi. Wskazując na źródło ‛niezasłużonej życzliwości i pokoju’, wyraźnie rozróżnia Boga, naszego Ojca, od Pana Jezusa Chrystusa.

Niech (...) okazują wam niezasłużoną życzliwość i udzielają pokoju: Zob. komentarz do Rz 1:7.

razem spędzając czas: Lub „dzieląc się ze sobą nawzajem”. Podstawowe znaczenie występującego tu greckiego wyrazu koinonía to „dzielenie się; wspólnota; współudział”. Tego słowa kilka razy używa też w swoich listach Paweł (1Ko 1:9; 10:16; 2Ko 6:14; 13:14). Z kontekstu omawianego wersetu wynika, że chodzi tu o bliską więź, a nie o luźną znajomość.

do życia w jedności: Dosł. „do wspólnoty”. W ten sposób oddano greckie słowo koinonía, którego Paweł używa w swoich listach kilka razy (1Ko 10:16; 2Ko 6:14; 13:14). W tym kontekście chodzi o bliską więź i jedność z Synem Bożym (zob. komentarz do Dz 2:42).

podziałów: Lub „rozłamów”. Jezus modlił się, żeby jego naśladowcy byli zjednoczeni (Jn 17:20-23), i tak samo Pawłowi bardzo zależało na jedności w zborze chrześcijańskim. Zanim napisał 1 List do Koryntian (ok. 55 n.e.), w zborze tym pojawiły się stronnictwa. Niektórzy uznawali za swojego przywódcę Apollosa, inni Pawła czy Piotra, a jeszcze inni uważali, że należą tylko do Chrystusa (1Ko 1:11, 12). Paweł zganił niestosowne wywyższanie ludzi, którzy byli jedynie sługami Boga i Chrystusa (1Ko 3:4-9, 21-23; 4:6, 7). Greckiego słowa schísma, oddanego tu jako „podziały”, użył w tym liście trzy razy (1Ko 1:10; 11:18; 12:25).

domu Chloe: W Biblii jest to jedyna wzmianka o kobiecie o tym imieniu. Być może mieszkała ona w Koryncie albo w Efezie, skąd Paweł pisał 1 List do Koryntian. Paweł nie podaje, czy Chloe była chrześcijanką z jednego z tych miast. Ponieważ jednak wspomina o jej domownikach — mając na myśli członków rodziny lub niewolników — przynajmniej niektórzy z nich musieli być chrześcijanami znanymi Koryntianom.

Szymon, zwany Piotrem: Piotr jest w Biblii nazywany pięcioma różnymi imionami: 1) Symeon, które jest grecką transliteracją hebrajskiego imienia; 2) greckim Szymon (zarówno Symeon, jak i Szymon pochodzą od hebr. czasownika oznaczającego „słyszeć; słuchać”); 3) Piotr (gr. imię, które znaczy „odłam skalny”; w Biblii określa tylko tego apostoła); 4) Kefas, które jest semickim odpowiednikiem imienia Piotr (imię Kefas może być spokrewnione z hebr. słowem kefím [„skały”], użytym w Hi 30:6Jer 4:29); oraz 5) Szymon Piotr (Dz 15:14; Jn 1:42; Mt 16:16).

Apollos: Chrześcijanin pochodzenia żydowskiego. Najwyraźniej wychowywał się w Aleksandrii, stolicy Egiptu, który był w tamtym czasie prowincją rzymską. Aleksandria stanowiła ważny ośrodek życia naukowego, słynący z ogromnej biblioteki. Po Rzymie była największym miastem w całym imperium i mieszkała w niej liczna społeczność żydowska. Miasto to zaliczało się do najważniejszych ośrodków kultury i edukacji zarówno dla Żydów, jak i Greków. Właśnie tu powstało tłumaczenie Pism Hebrajskich na język grecki znane jako Septuaginta. Wszystko to może wyjaśniać, dlaczego o Apollosie powiedziano, że dobrze znał Pisma (dosł. „[był] potężny w Pismach”), czyli natchnione Pisma Hebrajskie.

Jeśli chodzi o naszego brata Apollosa: Wydaje się, że kiedy Paweł pisał 1 List do Koryntian, Apollos też przebywał w Efezie lub okolicach. Wcześniej głosił w Koryncie (Dz 18:24 do 19:1a) i tamtejsi chrześcijanie darzyli go wielkim szacunkiem. Ale gdy Paweł zachęcał go do ponownej wizyty w Koryncie, Apollos odmówił. Niewykluczone, że obawiał się pogłębienia podziałów w zborze (1Ko 1:10-12) albo po prostu był zajęty tam, gdzie przebywał. Tak czy inaczej, Paweł mówi o nim „nasz brat Apollos”. Pokazuje to, że ci dwaj gorliwi misjonarze nie pozwolili, by podziały w korynckim zborze ich poróżniły, jak sugerują niektórzy bibliści (1Ko 3:4-9, 21-23; 4:6, 7).

Ty jesteś Szymon: Szymon jest w Biblii nazywany pięcioma różnymi imionami (zob. komentarze do Mt 4:18; 10:2). Jezus najwyraźniej spotyka tutaj Szymona po raz pierwszy i nadaje mu semickie imię Kefas (Kefás), być może spokrewnione z hebrajskim słowem kefím („skały”), występującym w Hi 30:6 i Jer 4:29. Jan podaje też wyjaśnienie: to znaczy Piotr — to greckie imię ma podobne znaczenie, „odłam skalny”. W Biblii tylko w odniesieniu do Szymona jest używane zarówno to semickie, jak i to greckie imię. W wypadku Natanaela Jezus potrafił dostrzec, że jest on człowiekiem, „w którym nie ma fałszu” (Jn 1:47; 2:25), i podobnie był w stanie ustalić, jaką osobowość ma Piotr. Zwłaszcza po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Piotr przypominał skałę — umacniał zbór i wywierał na niego stabilizujący wpływ (Łk 22:32; Dz 1:15, 16; 15:6-11).

Apollosa: Apollos był chrześcijaninem z Aleksandrii i miał żydowskie pochodzenie. Udał się do Efezu, a stamtąd wyruszył do Koryntu, gdzie pomagał ‛tym, którzy uwierzyli’ (Dz 18:24-28; 19:1; zob. komentarz do Dz 18:24). ‛Podlewał’ tam to, co ‛zasadził’ Paweł (1Ko 3:5, 6; zob. komentarz do 1Ko 16:12).

Kefasa: Kefas (gr. Kefás) to semickie imię apostoła Szymona Piotra, które nadał mu Jezus, kiedy pierwszy raz się z nim spotkał. Być może jest spokrewnione z hebrajskim rzeczownikiem kefím [„skały”], użytym w Hi 30:6 i Jer 4:29. W Jn 1:42 Jan wyjaśnia, że imię Kefas „znaczy Piotr” (gr. Pétros, czyli „odłam skalny”). Imię to pojawia się tylko w Jn 1:42 i w dwóch listach Pawła — w 1 Liście do Koryntian i Liście do Galatów (1Ko 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; Gal 1:18; 2:9, 11, 14; zob. komentarze do Mt 10:2; Jn 1:42).

stracili na palu: Lub „przybili do pala; przybili do słupa”. Jest to pierwsze z ponad 40 wystąpień greckiego czasownika stauròo w Chrześcijańskich Pismach Greckich. Czasownik ten jest spokrewniony z rzeczownikiem stauròs, oddawanym jako „pal męki” (zob. komentarze do Mt 10:38; 16:24; 27:32Słowniczek pojęć, „Pal”; „Pal męki”). Forma tego czasownika została użyta w Septuagincie, w Est 7:9, gdzie zawarto polecenie, żeby powiesić Hamana na palu o wysokości ponad 20 m. W klasycznej grece czasownik ten oznaczał „ogrodzić palami; zbudować ostrokół, palisadę”.

stracony na palu: Lub „przybity do pala; przybity do słupa” (zob. komentarz do Mt 20:19Słowniczek pojęć, „Pal”; „Pal męki”).

Chrystus (...) nie wysłał mnie po to, żebym chrzcił: Paweł był upoważniony do chrzczenia innych (Mt 28:19) i czasami to robił. Jednak we wcześniejszych wersetach wskazuje, że nie było to główne zadanie, jakie otrzymał od Chrystusa (1Ko 1:14, 16). Nie chciał, żeby przyczyniło się ono do podziałów, jak gdyby chrzest udzielany przez apostoła miał większe znaczenie niż udzielany przez innych.

pal męki Chrystusa: Określenie „pal męki” (gr. stauròs) jest tutaj synonimem męczeńskiej śmierci Jezusa. Jezus umarł w ten sposób, żeby uwolnić ludzi z niewoli grzechu i umożliwić im nawiązanie bliskich relacji z Bogiem.

palu męki: Zob. komentarz do 1Ko 1:17.

pal męki Chrystusa: Określenie „pal męki” (gr. stauròs) jest tutaj synonimem męczeńskiej śmierci Jezusa. Jezus umarł w ten sposób, żeby uwolnić ludzi z niewoli grzechu i umożliwić im nawiązanie bliskich relacji z Bogiem.

znawca Prawa: Lub „uczony w piśmie”. Chodzi o znawcę Prawa Mojżeszowego.

tego świata: Lub „tego systemu rzeczy; tej epoki”. Użyty tu grecki wyraz aiòn, którego podstawowe znaczenie to „wiek”, może się odnosić do stanu rzeczy lub cech wyróżniających pewien okres, wiek czy epokę (zob. Słowniczek pojęć, „System rzeczy”). Tutaj odnosi się do tego, co w 2Tm 4:10 (przyp.) nazwano „obecnym systemem rzeczy”, czyli do ogólnego stanu rzeczy istniejącego na świecie.

Grecy: W I w. n.e. greckie słowo Héllen („Grek”) nie odnosiło się tylko do ludzi urodzonych w Grecji lub mających greckie pochodzenie. W tym kontekście Paweł używa terminu „Grecy” paralelnie z wyrażeniem „inne narody” (1Ko 1:23), a więc odnosi go do wszystkich ludzi niebędących Żydami (Rz 1:16; 2:9, 10; 3:9; 10:12; 1Ko 10:32; 12:13). Niewątpliwie wynikało to z ogromnego znaczenia i upowszechnienia mowy i kultury greckiej w całym cesarstwie rzymskim (zob. komentarz do Rz 1:16).

głoszenie orędzia uważanego za coś głupiego: Paweł nawiązał tu do narodów, które za „coś głupiego” uważały dobrą nowinę o Chrystusie. Grecy nie mogli zrozumieć, dlaczego jakiś Żyd musiał umrzeć jako pogardzany przestępca, żeby ich wybawić (1Ko 1:18, 25; zob. komentarz do 1Ko 1:22). Żydzi spodziewali się, że osiągną wybawienie dzięki przestrzeganiu Prawa Mojżeszowego, dawaniu jałmużny i dzięki zasługom przodków, zwłaszcza Abrahama. Nie chcieli, żeby ich Mesjaszem był człowiek, który wydawał się słaby i który pozwolił przybić się do pala (1Ko 1:23).

Grekowi: W I w. n.e. greckie słowo Héllen („Grek”) nie odnosiło się tylko do ludzi urodzonych w Grecji lub mających greckie pochodzenie. Kiedy tutaj Paweł mówi o każdym, kto wierzy, i wymienia „Greka” razem z „Żydem”, najwyraźniej używa terminu „Grek” w szerszym znaczeniu — w odniesieniu do wszystkich ludzi niebędących Żydami (Rz 2:9, 10; 3:9; 10:12; 1Ko 10:32; 12:13). Niewątpliwie wynikało to z ogromnego znaczenia i upowszechnienia mowy i kultury greckiej w całym cesarstwie rzymskim.

Grecy: W I w. n.e. greckie słowo Héllen („Grek”) nie odnosiło się tylko do ludzi urodzonych w Grecji lub mających greckie pochodzenie. W tym kontekście Paweł używa terminu „Grecy” paralelnie z wyrażeniem „inne narody” (1Ko 1:23), a więc odnosi go do wszystkich ludzi niebędących Żydami (Rz 1:16; 2:9, 10; 3:9; 10:12; 1Ko 10:32; 12:13). Niewątpliwie wynikało to z ogromnego znaczenia i upowszechnienia mowy i kultury greckiej w całym cesarstwie rzymskim (zob. komentarz do Rz 1:16).

dla Żydów będącym powodem do potknięcia: Według Prawa Mojżeszowego każdy, kto zawisł na palu, był „przeklęty przez Boga” (Pwt 21:22, 23; Gal 3:13). Żydzi uważali więc sposób, w jaki umarł Jezus, za hańbiący, niegodny Mesjasza. Dlatego stało się to dla nich „powodem do potknięcia”.

szlachetnie urodzonych: Lub „znakomitego rodu”. Niektórzy bibliści uważają, że występujące tu greckie słowo odnosi się do potomków starszych, bardziej znamienitych rodów w mieście. W świecie grecko-rzymskim tacy „szlachetnie urodzeni” należeli do elity. Użycie tego terminu w omawianym wersecie wskazuje, że tylko niektórzy chrześcijanie w Koryncie mogli pochodzić z wyższych warstw społecznych i korzystać ze związanych z tym przywilejów.

nikt: Dosł. „żadne ciało”. Greckie słowo sarks w tym miejscu odnosi się do istoty mającej fizyczne ciało, do człowieka z krwi i kości (zob. 1Ko 1:26 i przyp. oraz komentarze do Jn 17:2; Rz 3:20).

wszystkimi ludźmi: Dosł. „wszelkim ciałem”. To wyrażenie występuje również w Łk 3:6, gdzie zacytowano Iz 40:5, w którym użyto hebrajskiego określenia o tym samym znaczeniu (por. komentarz do Jn 1:14).

nikt: Dosł. „żadne ciało”. Greckie słowo sarks w tym miejscu odnosi się do istoty mającej fizyczne ciało, do człowieka z krwi i kości (zob. komentarze do Jn 3:6; 17:2).

Jehową: Zacytowano tu słowa z Jer 9:24, gdzie w tekście hebrajskim pojawia się imię Boże wyrażone czterema spółgłoskami (w transliteracji na jęz. pol. JHWH) (zob. Dodatek C1Dodatek C2).

Multimedia

Pierwszy list Pawła do Koryntian
Pierwszy list Pawła do Koryntian

Zdjęcie przedstawia fragment papirusowego kodeksu znanego jako P46. Jedna jego część (papirus Chester Beatty 2) jest przechowywana w Dublinie, a druga (papirus Michigan 6238) w Ann Arbor w amerykańskim stanie Michigan. Kodeks ten jest datowany mniej więcej na r. 200 n.e. Zawiera 86 częściowo uszkodzonych kart z dziewięcioma natchnionymi listami Pawła, choć początkowo mógł zawierać 104 karty. Fragment kodeksu z wyróżnionym na zdjęciu tytułem „Do Koryntian 1” jest przechowywany w Bibliotece Chestera Beatty’ego w Dublinie. Ten papirusowy kodeks potwierdza, że kopiści już od najdawniejszych czasów nadawali księgom biblijnym tytuły.

Filmowe wprowadzenie do 1 Listu do Koryntian
Filmowe wprowadzenie do 1 Listu do Koryntian
Korynt — kwitnąca metropolia
Korynt — kwitnąca metropolia

W trakcie swoich podróży misjonarskich apostoł Paweł odwiedził Korynt dwa razy. Za pierwszym razem zatrzymał się tam na półtora roku (Dz 18:1, 11; 20:2, 3). W tym czasie Korynt był tętniącym życiem ośrodkiem handlu, do czego w dużej mierze przyczyniło się jego strategiczne położenie przy Istmie, przesmyku łączącym centralną część Grecji z półwyspem Peloponez. Dzięki temu mógł kontrolować przepływ towarów w dwóch pobliskich portach, Lechajonie i Kenchrach. Ponieważ leżał u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych, którymi ściągali tam kupcy i podróżni z całego cesarstwa rzymskiego, był idealnym miejscem do prowadzenia działalności ewangelizacyjnej. Ten film przedstawia historię Koryntu i mówi o odkryciach archeologicznych, takich jak inskrypcja Erasta. Można na nim zobaczyć, jak w czasach Pawła mogła wyglądać agora (rynek miejski), trybuna sędziowska (po gr. béma) i teatr.