Pierwsza Księga Królów 9:1-28

9  Kiedy tylko Salomon ukończył budowę domu Jehowy i domu* królewskiego+, jak również wszystkiego, co chciał zbudować+,  Jehowa ukazał mu się po raz drugi — tak jak wcześniej w Gibeonie+.  Jehowa powiedział do niego: „Wysłuchałem twojej modlitwy i prośby o przychylność, z którą się do mnie zwróciłeś. Uświęciłem wybudowany przez ciebie dom, sprawiając, że moje imię będzie tam stale przebywać+. I zawsze będą na niego zwrócone moje oczy, i będzie tam moje serce+.  Jeśli będziesz mi służyć* jak twój ojciec, Dawid+ — szczerze+, z nieskazitelnym sercem+ — jeśli będziesz postępować zgodnie ze wszystkim, co ci nakazałem+, oraz przestrzegać moich przepisów i postanowień+,  to ja utwierdzę tron twojego królestwa w Izraelu na zawsze, tak jak obiecałem Dawidowi, twojemu ojcu: ‚Na tronie Izraela zawsze będzie zasiadał twój potomek’+.  Ale jeśli wy i wasi synowie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie przestrzegać moich przykazań oraz ustaw, które ode mnie otrzymaliście, i jeśli zaczniecie służyć innym bogom i się im kłaniać+,  to ja usunę* Izraela z ziemi, którą mu dałem+, i odrzucę dom, który uświęciłem dla swojego imienia+. Izrael stanie się przedmiotem pogardy* i pośmiewiskiem dla wszystkich ludów+.  A ten dom zamieni się w rumowisko+. Każdy, kto będzie obok niego przechodził, popatrzy zdziwiony, zagwiżdże i spyta: ‚Dlaczego Jehowa uczynił coś takiego tej ziemi i temu domowi?’+.  Wtedy mu odpowiedzą: ‚Dlatego, że porzucili Jehowę, swojego Boga, który wyprowadził ich przodków z Egiptu, a znaleźli sobie innych bogów, zaczęli się im kłaniać i im służyć. Właśnie dlatego Jehowa sprowadził na nich całe to nieszczęście’”+. 10  Salomon zbudował dwa domy — dom Jehowy oraz dom* królewski — w ciągu 20 lat+. 11  Chiram+, król Tyru, zaopatrywał Salomona w drewno cedrowe i jałowcowe i dostarczał mu tyle złota, ile ten chciał+. Król Salomon dał więc Chiramowi 20 miast w ziemi galilejskiej. 12  Chiram wyruszył z Tyru, żeby obejrzeć miasta, które Salomon mu dał, ale nie był z nich zadowolony*. 13  Dlatego powiedział: „Co to za miasta mi dałeś, mój bracie?”. I po dziś dzień nazywa się je ziemią Kabul*. 14  Chiram posłał królowi 120 talentów* złota+. 15  To jest sprawozdanie dotyczące robót przymusowych+, które zarządził król Salomon, żeby wybudować dom Jehowy+, własny dom*, Nasyp*+, mur Jerozolimy, Chacor+, Megiddo+ i Gezer+. 16  (Faraon, król Egiptu, podbił kiedyś Gezer, spalił je i pozabijał Kananejczyków+, którzy w nim mieszkali. Dał to miasto w posagu* swojej córce+, żonie Salomona). 17  Salomon odbudował* Gezer, Bet-Choron Dolne+, 18  Baalat+, Tamar na pustkowiu w tej krainie, 19  a także wszystkie swoje miasta-spichlerze, miasta, w których trzymano rydwany+, i miasta dla jeźdźców. Zbudował też wszystko, co chciał zbudować w Jerozolimie, w Libanie i na całym podległym mu obszarze. 20  A jeśli chodzi o wszystkich ocalałych Amorytów, Hetytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów+, nienależących do ludu Izraela+ — 21  czyli potomków tych, których pozostawiono w tej ziemi, tych, których Izraelici nie zdołali zgładzić* — Salomon powoływał ich do przymusowej pracy jako niewolników i tak jest do dzisiaj+. 22  Jednak żadnego z Izraelitów Salomon nie uczynił niewolnikiem+. Byli oni jego wojownikami, sługami, książętami, przybocznymi oraz dowódcami ludzi, którzy powozili rydwanami, i dowódcami konnicy. 23  Salomon miał 550 zwierzchników zarządców. Nadzorowali oni zleconą przez niego pracę oraz wykonujących ją ludzi+. 24  Córka faraona+ wyprowadziła się z Miasta Dawida+ do swojego własnego domu, który Salomon dla niej zbudował. Wtedy też zbudował Nasyp*+. 25  Trzy razy w roku+ Salomon składał ofiary całopalne i ofiary współuczestnictwa* na ołtarzu, który zbudował dla Jehowy+, i z ofiar na ołtarzu znajdującym się przed Jehową unosił się dym. Tak ukończył budowę domu+. 26  Król Salomon zbudował też flotę w Ecjon-Geber+, które leży koło Elotu, nad brzegiem Morza Czerwonego w ziemi edomskiej+. 27  Chiram posyłał swoich sług+, doświadczonych marynarzy, żeby pływali na okrętach tej floty razem ze sługami Salomona. 28  Za każdym razem, gdy udawali się oni do Ofiru+, przywozili stamtąd królowi Salomonowi 420 talentów złota.

Przypisy

Lub „pałacu”.
Dosł. „chodzić przede mną”.
Dosł. „przysłowiem”.
Dosł. „odetnę”.
Lub „pałac”.
Dosł. „w jego oczach nie były one odpowiednie”.
Możliwe też „bezużyteczną”.
Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
Lub „Millo”. Hebr. określenie pochodzące od rdzenia, który oznacza „napełniać”.
Lub „pałac”.
Lub „w prezencie ślubnym”.
Lub „ufortyfikował”.
Lub „przeznaczyć na zagładę”. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „Millo”. Hebr. określenie pochodzące od rdzenia, który oznacza „napełniać”.

Komentarze

Multimedia