Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

A7-H

Najważniejsze wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa: Ostatni etap służby Jezusa — w Jerozolimie i okolicach (część 2)

CZAS

MIEJSCE

WYDARZENIE

MATEUSZA

MARKA

ŁUKASZA

JANA

14 nisan

Jerozolima

Jezus demaskuje i odprawia zdrajcę — Judasza

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Ustanawia Wieczerzę Pańską (1Ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Zapowiada, że Piotr się go zaprze i apostołowie się rozproszą

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Obiecuje wspomożyciela; przykład o prawdziwej winorośli; przykazanie miłości; ostatnia modlitwa z apostołami

     

14:1 do 17:26

Getsemani

Jezus przeżywa udrękę w ogrodzie; zostaje zdradzony i aresztowany

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerozolima

Przesłuchiwany przez Annasza; staje przed Kajfaszem i Sanhedrynem; Piotr zapiera się Jezusa

26:57 do 27:1

14:53 do 15:1

22:54-71

18:13-27

Zdrajca Judasz się wiesza (Dz 1:18, 19)

27:3-10

     

Przed Piłatem, Herodem i znowu przed Piłatem

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Piłat próbuje uwolnić Jezusa, ale Żydzi domagają się zwolnienia Barabasza; Jezus skazany na śmierć na palu męki

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39 do 19:16

(piątek, ok. 3 po południu)

Golgota

Umiera na palu męki

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerozolima

Jego ciało zostaje zdjęte z pala i złożone w grobowcu

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 nisan

Jerozolima

Kapłani i faryzeusze stawiają straż przy grobie i go pieczętują

27:62-66

     

16 nisan

Jerozolima i okolice; Emaus

Jezus zmartwychwstaje; ukazuje się uczniom pięć razy

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

po 16 nisan

Jerozolima; Galilea

Wielokrotnie ukazuje się uczniom (1Ko 15:5-7; Dz 1:3-8); poucza ich; zleca im dzieło pozyskiwania uczniów

28:16-20

   

20:26 do 21:25

25 ijar

Góra Oliwna, w pobliżu Betanii

40 dnia po zmartwychwstaniu wstępuje do nieba (Dz 1:9-12)

   

24:50-53