Rodzaju 46:1-34

46  Toteż Izrael oraz wszyscy, którzy do niego należeli, wyruszyli i przybyli do Beer-Szeby,+ i zaczął on składać ofiary Bogu swego ojca, Izaaka.+  Wówczas Bóg odezwał się do Izraela w wizjach nocnych, mówiąc:+ „Jakubie, Jakubie!”, na co ten rzekł: „Oto jestem!”+  On zaś mówił dalej: „Jam jest prawdziwy Bóg,+ Bóg twego ojca.+ Nie lękaj się pójść do Egiptu, bo tam uczynię z ciebie wielki naród.+  Ja sam pójdę z tobą do Egiptu i ja też cię wyprowadzę;+ a Józef położy rękę na twoich oczach”.+  Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby, a synowie Izraela wieźli Jakuba, swego ojca, i swoje maleństwa oraz swe żony na wozach, które faraon posłał, aby go przewieziono.+  Ponadto zabrali ze sobą swoje stada oraz swój dobytek, który nagromadzili w ziemi Kanaan.+ W końcu przybyli do Egiptu, Jakub i z nim całe jego potomstwo.  Przyprowadził ze sobą swych synów i synów swoich synów, swe córki i córki swoich synów — całe swoje potomstwo ze sobą do Egiptu.+  A oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu:+ Jakub i jego synowie: pierworodnym Jakuba był Ruben.+  A synami Rubena byli: Chanoch i Pallu, i Checron, i Karmi.+ 10  A synami Symeona+ byli: Jemuel i Jamin, i Ohad, i Jachin,+ i Cochar, i Szaul,+ syn Kananejki. 11  A synami Lewiego+ byli: Gerszon,+ Kehat+ i Merari.+ 12  A synami Judy+ byli: Er+ i Onan,+ i Szela,+ i Perec,+ i Zerach.+ Jednakże Er i Onan umarli w ziemi Kanaan.+ A synami Pereca byli: Checron+ i Chamul.+ 13  A synami Issachara+ byli: Tola+ i Puwwa,+ i Job, i Szimron.+ 14  A synami Zebulona+ byli: Sered i Elon, i Jachleel.+ 15  Oto synowie Lei,+ których ona urodziła Jakubowi w Paddan-Aram, oraz jego córka Dina.+ Wszystkich dusz jego synów i jego córek było trzydzieści trzy. 16  A synami Gada+ byli: Cifion i Chaggi, Szuni i Ecbon, Eri i Arodi, i Areli.+ 17  A synami Aszera+ byli: Jimnach i Jiszwa, i Jiszwi, i Beria,+ była też Serach, ich siostra. A synami Berii byli: Cheber i Malkiel.+ 18  Oto synowie Zilpy,+ którą Laban dał swej córce Lei. Z czasem ona urodziła ich Jakubowi: szesnaście dusz. 19  Synami Racheli,+ żony Jakuba, byli: Józef+ i Beniamin.+ 20  A w ziemi egipskiej Józefowi urodził się Manasses+ i Efraim,+ których mu urodziła Asenat,+ córka Potifery, kapłana z On. 21  A synami Beniamina byli: Bela+ i Becher,+ i Aszbel, Gera+ i Naaman,+ Echi i Rosz, Muppim+ i Chuppim,+ i Ard. 22  Oto synowie Racheli, którzy się urodzili Jakubowi. Wszystkich dusz było czternaście. 23  A synowie Dana:+ Chuszim.+ 24  A synami Naftalego+ byli: Jachceel i Guni,+ i Jecer, i Szillem.+ 25  Oto synowie Bilhy,+ którą Laban dał swej córce Racheli. Z czasem ona urodziła ich Jakubowi; wszystkich dusz było siedem. 26  Wszystkie dusze, które przybyły do Jakuba do Egiptu, wyszły z jego bioder,+ oprócz żon synów Jakuba. Wszystkich dusz było sześćdziesiąt sześć. 27  A synów Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwie dusze. Wszystkich dusz z domu Jakuba, które przybyły do Egiptu, było siedemdziesiąt.+ 28  Przed sobą zaś posłał do Józefa Judę,+ by przekazał przed nim wiadomość do Goszen. Potem przybyli do ziemi Goszen.+ 29  Wówczas Józef kazał przygotować swój rydwan i udał się na spotkanie z Izraelem, swoim ojcem, w Goszen.+ Gdy ten się przed nim zjawił, od razu rzucił mu się na szyję i na jego szyi zalewał się łzami.+ 30  W końcu Izrael rzekł do Józefa: „Teraz już mogę umrzeć,+ skoro ujrzałem twoje oblicze, że jeszcze żyjesz”. 31  Następnie Józef powiedział do swych braci i do domowników swego ojca: „Pójdę powiadomić faraona i mu powiem:+ ‚Moi bracia i domownicy mego ojca, którzy byli w ziemi Kanaan, przybyli tu do mnie.+ 32  A mężowie ci są pasterzami,+ gdyż zostali hodowcami stad;+ i przyprowadzili tu swe trzody oraz swe stada i wszystko, co mają’.+ 33  A gdy faraon was zawoła i powie: ‚Czym się zajmujecie?’, 34  powiedzcie: ‚Słudzy twoi są hodowcami stad od swej młodości aż do tej pory, zarówno my, jak i nasi praojcowie’,+ żebyście mogli zamieszkać w ziemi Goszen,+ gdyż każdy pasterz owiec jest dla Egiptu obrzydliwością”.+

Przypisy