Rodzaju 36:1-43

36  A oto dzieje Ezawa, czyli Edoma.+  Ezaw wziął sobie żony spośród córek Kanaanu:+ Adę,+ córkę Elona Hetyty,+ i Oholibamę,+ córkę Any, wnuczkę Cibeona Chiwwity,  i Basemat,+ córkę Ismaela, siostrę Nebajota.+  I Ada urodziła Ezawowi Elifaza, a Basemat urodziła Reuela,  a Oholibama urodziła Jeusza i Jalama, i Koracha.+ To są synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w ziemi Kanaan.  Potem Ezaw wziął swoje żony oraz swoich synów i swe córki, jak również wszystkie dusze ze swego domu oraz swe stado i wszystkie inne zwierzęta, i cały swój majątek,+ który nagromadził w ziemi Kanaan, i poszedł do ziemi leżącej z dala od Jakuba, swego brata,+  gdyż ich dobytek stał się zbyt wielki, by mogli mieszkać razem, a ziemia, w której przebywali jako osiadli przybysze, nie była w stanie ich wyżywić z powodu ich stad.+  Przeto Ezaw zamieszkał w górzystym regionie Seir.+ Ezaw to Edom.+  A oto dzieje Ezawa, ojca Edomu, w górzystym regionie Seir.+ 10  Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa; Reuel, syn Basemat, żony Ezawa.+ 11  A synami Elifaza byli: Teman,+ Omar, Cefo i Gatam, i Kenaz.+ 12  A Timna+ została nałożnicą Elifaza, syna Ezawa. Po pewnym czasie urodziła Elifazowi Amaleka.+ To są synowie Ady, żony Ezawa. 13  Oto synowie Reuela: Nachat i Zerach, Szamma i Mizza.+ Ci byli synami Basemat,+ żony Ezawa. 14  A ci byli synami Oholibamy — córki Any, a wnuczki Cibeona — żony Ezawa, ona bowiem urodziła Ezawowi Jeusza i Jalama, i Koracha.+ 15  Oto szejkowie+ z synów Ezawa — synowie Elifaza, pierworodnego Ezawa: szejk Teman,+ szejk Omar, szejk Cefo, szejk Kenaz, 16  szejk Korach, szejk Gatam, szejk Amalek. To są szejkowie Elifaza+ w ziemi edomskiej. To są synowie Ady. 17  Oto synowie Reuela, syna Ezawa: szejk Nachat, szejk Zerach, szejk Szamma, szejk Mizza. To są szejkowie Reuela w ziemi edomskiej.+ To są synowie Basemat, żony Ezawa. 18  Wreszcie to są synowie Oholibamy, żony Ezawa: szejk Jeusz, szejk Jalam, szejk Korach. To są szejkowie Oholibamy, żony Ezawa, córki Any. 19  To są synowie Ezawa i to są ich szejkowie. To jest Edom.+ 20  Oto synowie Seira Choryty, mieszkańcy tej ziemi:+ Lotan i Szobal, i Cibeon, i Ana,+ 21  i Diszon, i Ecer, i Diszan.+ To są szejkowie Choryty, synowie Seira, w ziemi edomskiej. 22  A synami Lotana byli: Chori i Hemam; a siostrą Lotana była Timna.+ 23  A oto synowie Szobala: Alwan i Manachat, i Ebal, Szefo i Onam. 24  A oto synowie Cibeona: Aja i Ana. To jest ten Ana, który znalazł gorące źródła na pustkowiu, gdy pasł osły Cibeona, swego ojca.+ 25  A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any. 26  A oto synowie Diszona: Chemdan i Eszban, i Jitran, i Keran.+ 27  Oto synowie Ecera: Bilhan i Zaawan, i Akan. 28  Oto synowie Diszana: Uc i Aran.+ 29  Oto szejkowie Choryty: szejk Lotan, szejk Szobal, szejk Cibeon, szejk Ana, 30  szejk Diszon, szejk Ecer, szejk Diszan.+ To są szejkowie Choryty według ich szejków w ziemi Seir. 31  A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej,+ zanim jakikolwiek król zaczął panować nad synami Izraela.+ 32  I Bela, syn Beora, zaczął panować w Edomie,+ a jego miasto nazywało się Dinhaba. 33  Kiedy umarł Bela, w jego miejsce zaczął panować Jobab,+ syn Zeracha z Bocry.+ 34  Kiedy umarł Jobab, w jego miejsce zaczął panować Chuszam+ z ziemi Temanitów.+ 35  Kiedy umarł Chuszam, w jego miejsce zaczął panować Hadad, syn Bedada, który zadał klęskę Midianitom+ na polu moabskim,+ a jego miasto nazywało się Awit.+ 36  Kiedy umarł Hadad, w jego miejsce zaczął panować Samla z Masreki.+ 37  Kiedy umarł Samla, w jego miejsce zaczął panować Szaul z Rechobot nad Rzeką.+ 38  Kiedy umarł Szaul, w jego miejsce zaczął panować Baal-Chanan, syn Achbora.+ 39  Kiedy umarł Baal-Chanan, syn Achbora, w jego miejsce zaczął panować Hadar, a jego miasto nazywało się Pau, jego żona zaś miała na imię Mehetabel i była córką Matred, córki Mezahab.+ 40  A oto imiona szejków Ezawa według ich rodzin, według ich miejsc, według ich imion: szejk Timna, szejk Alwa, szejk Jetet,+ 41  szejk Oholibama, szejk Ela, szejk Pinon,+ 42  szejk Kenaz, szejk Teman, szejk Mibcar,+ 43  szejk Magdiel, szejk Iram. To są szejkowie Edomu+ według miejsc ich zamieszkania w ziemi będącej ich posiadłością.+ To jest Ezaw, ojciec Edomu.+

Przypisy