Nehemiasza 7:1-73

7  I gdy tylko odbudowano mur,+ od razu wstawiłem wrota.+ Potem zostali wyznaczeni odźwierni+ i śpiewacy+ oraz Lewici.+  A nad Jerozolimą ustanowiłem Chananiego,+ mego brata, oraz Chananiasza, księcia Zamku,+ gdyż był on mężem godnym zaufania+ i bardziej niż wielu innych żywił bojaźń+ przed prawdziwym Bogiem.  Powiedziałem więc do nich: „Bramy+ Jerozolimy nie mają być otwierane, dopóki słońce nie zacznie przygrzewać; i gdy oni jeszcze tam stoją, mają zamknąć wrota i je zaryglować.+ I postawcie straże z mieszkańców Jerozolimy, każdego na jego posterunku oraz każdego przed jego domem”.+  Miasto zaś było rozległe i wielkie, a ludzi było w nim mało+ i nie pobudowano domów.  Lecz mój Bóg podał mi do serca,+ żebym zebrał dostojników i pełnomocnych zwierzchników oraz lud, by się wpisali do rodowodów.+ Potem znalazłem księgę wpisów rodowodowych+ tych, którzy przybyli pierwsi, i znalazłem w niej zapis:  Oto synowie z tej prowincji,+ którzy wyszli z niewoli, w jakiej byli wygnańcy+ uprowadzeni+ przez Nebukadneccara,+ króla Babilonu, i którzy później powrócili do Jerozolimy i do Judy, każdy do swojego miasta;+  ci, którzy przybyli z Zerubbabelem,+ Jeszuą,+ Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mardocheuszem,+ Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną. Oto liczba mężczyzn ludu izraelskiego:  synów Parosza+ dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch;  synów Szefatiasza+ trzystu siedemdziesięciu dwóch; 10  synów Aracha+ sześciuset pięćdziesięciu dwóch; 11  synów Pachat-Moaba,+ z synów Jeszui i Joaba,+ dwa tysiące ośmiuset osiemnastu; 12  synów Elama+ tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 13  synów Zattu+ ośmiuset czterdziestu pięciu; 14  synów Zakkaja+ siedmiuset sześćdziesięciu; 15  synów Binnuja+ sześciuset czterdziestu ośmiu; 16  synów Bebaja+ sześciuset dwudziestu ośmiu; 17  synów Azgada+ dwa tysiące trzystu dwudziestu dwóch; 18  synów Adonikama+ sześciuset sześćdziesięciu siedmiu; 19  synów Bigwaja+ dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu; 20  synów Adina+ sześciuset pięćdziesięciu pięciu; 21  synów Atera,+ z linii Ezechiasza, dziewięćdziesięciu ośmiu; 22  synów Chaszuma+ trzystu dwudziestu ośmiu; 23  synów Becaja+ trzystu dwudziestu czterech; 24  synów Charifa+ stu dwunastu; 25  synów Gibeona+ dziewięćdziesięciu pięciu; 26  mężczyzn z Betlejem+ i Netofy+ stu osiemdziesięciu ośmiu; 27  mężczyzn z Anatot+ stu dwudziestu ośmiu; 28  mężczyzn z Bet-Azmawet+ czterdziestu dwóch; 29  mężczyzn z Kiriat-Jearim,+ Kefiry+ i Beerot+ siedmiuset czterdziestu trzech; 30  mężczyzn z Ramy+ i Geby+ sześciuset dwudziestu jeden; 31  mężczyzn z Michmas+ stu dwudziestu dwóch; 32  mężczyzn z Betel+ i Aj+ stu dwudziestu trzech; 33  mężczyzn z drugiego Nebo+ pięćdziesięciu dwóch; 34  synów drugiego Elama+ tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 35  synów Charima+ trzystu dwudziestu; 36  synów Jerycha+ trzystu czterdziestu pięciu; 37  synów Lod,+ Chadid+ i Ono+ siedmiuset dwudziestu jeden; 38  synów Senaa+ trzy tysiące dziewięciuset trzydziestu. 39  Kapłani: synów Jedajasza,+ z domu Jeszui, dziewięciuset siedemdziesięciu trzech; 40  synów Immera+ tysiąc pięćdziesięciu dwóch; 41  synów Paszchura+ tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; 42  synów Charima+ tysiąc siedemnastu. 43  Lewici: synów Jeszui, z linii Kadmiela,+ z synów Hodewy,+ siedemdziesięciu czterech. 44  Śpiewacy:+ synów Asafa+ stu czterdziestu ośmiu. 45  Odźwierni:+ synów Szalluma,+ synów Atera, synów Talmona,+ synów Akkuba,+ synów Chatity, synów Szobaja+ — stu trzydziestu ośmiu. 46  Netynejczycy:+ synowie Cychy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota,+ 47  synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona,+ 48  synowie Lebany, synowie Chagaby,+ synowie Szalmaja, 49  synowie Chanana,+ synowie Giddela, synowie Gachara, 50  synowie Reajasza,+ synowie Recina,+ synowie Nekody, 51  synowie Gazzama, synowie Uzzy, synowie Paseacha, 52  synowie Besaja,+ synowie Meunitów, synowie Nefuszesima,+ 53  synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura,+ 54  synowie Baclita, synowie Mechidy, synowie Charszy,+ 55  synowie Barkosa, synowie Sysery, synowie Tamacha,+ 56  synowie Necjacha, synowie Chatify.+ 57  Synowie sług Salomona:+ synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Peridy,+ 58  synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela,+ 59  synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Haccebaima, synowie Amona.+ 60  Wszystkich netynejczyków+ i synów sług Salomona było trzystu dziewięćdziesięciu dwóch. 61  A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addon oraz Immer+ i nie potrafili wskazać domu swoich ojców i swego pochodzenia, czy są z Izraela: 62  synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody+ sześciuset czterdziestu dwóch. 63  Z kapłanów+ zaś: synowie Chabajasza, synowie Hakkoca,+ synowie Barzillaja,+ który wziął sobie żonę spośród córek Barzillaja+ Gileadczyka i został nazwany od ich imienia. 64  Ci szukali siebie w spisie, aby publicznie ustalić swój rodowód, i nie znaleźli,+ toteż jako skalani zostali wyłączeni z kapłaństwa.+ 65  Tirszata+ powiedział im więc, żeby nie jedli+ z rzeczy najświętszych, dopóki się nie pojawi kapłan z Urim+ i Tummim.+ 66  Cały ten zbór jako jedna grupa liczył czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób+ 67  oprócz ich niewolników+ i niewolnic, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem;+ mieli też dwieście czterdzieści pięcioro śpiewaków+ i śpiewaczek.+ 68  [Koni ich było siedemset trzydzieści sześć, ich mułów dwieście czterdzieści pięć].+ 69  Wielbłądów było czterysta trzydzieści pięć. Osłów+ było sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.+ 70  I niektórzy mężowie będący głowami+ domów patriarchalnych+ dali na to dzieło.+ Sam tirszata+ dał do skarbu tysiąc złotych drachm, pięćdziesiąt czasz, pięćset trzydzieści długich szat kapłańskich.+ 71  A niektórzy mężowie będący głowami domów patriarchalnych dali do skarbca na to dzieło dwadzieścia tysięcy złotych drachm i dwa tysiące dwieście min srebra.+ 72  Reszta ludu zaś dała dwadzieścia tysięcy złotych drachm i dwa tysiące min srebra oraz sześćdziesiąt siedem długich szat kapłańskich. 73  A kapłani+ i Lewici, i odźwierni, i śpiewacy,+ i niektórzy spośród ludu, i netynejczycy+ oraz cały Izrael osiedlili się w swoich miastach.+ Gdy nastał siódmy miesiąc,+ synowie Izraela byli już w swoich miastach.+

Przypisy