Nehemiasza 12:1-47

12  A oto kapłani i Lewici, którzy wyruszyli z Zerubbabelem,+ synem Szealtiela,+ i Jeszuą:+ Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz,  Amariasz,+ Malluch, Chattusz,  Szechaniasz, Rechum, Meremot,  Iddo, Ginnetoj, Abijasz,  Mijjamin, Maadiasz, Bilga,  Szemajasz,+ Jojarib, Jedajasz,+  Sallu, Amok,+ Chilkiasz, Jedajasz.+ Ci byli naczelnikami kapłanów i ich braci za dni Jeszui.+  A Lewitami byli: Jeszua,+ Binnuj,+ Kadmiel,+ Szerebiasz, Juda, Mattaniasz,+ kierujący dziękczynieniem, on i jego bracia.  A Bakbukiasz i Unni, ich bracia, pełnili naprzeciw nich obowiązki strażnika. 10  Jeszua został ojcem Jojakima,+ Jojakim zaś został ojcem Eliasziba,+ a Eliaszib Jojady.+ 11  Jojada zaś został ojcem Jonatana, a Jonatan został ojcem Jaddui.+ 12  A za dni Jojakima byli kapłani, głowy domów patriarchalnych:+ Serajasza+ reprezentował Merajasz; Jeremiasza Chananiasz; 13  Ezdrasza+ Meszullam; Amariasza Jehochanan; 14  Malluchiego Jonatan; Szebaniasza+ Józef; 15  Charima+ Adna; Merajota Chelkaj; 16  Iddo Zachariasz; Ginnetona Meszullam; 17  Abijasza+ Zikri; Miniamina ——; Moadiasza Piltaj; 18  Bilgę+ Szammua; Szemajasza Jehonatan; 19  Jojariba Mattenaj; Jedajasza+ Uzzi; 20  Sallaja Kallaj; Amoka Eber; 21  Chilkiasza Chaszabiasz; Jedajasza+ Netanel. 22  Lewici za dni Eliasziba,+ Jojady+ i Jochanana oraz Jaddui+ byli zapisani jako głowy domów patriarchalnych, i podobnie kapłani, aż do królowania Dariusza Persa. 23  Synowie Lewiego jako głowy domów patriarchalnych+ byli zapisani w księdze dziejów — aż po dni Jochanana, syna Eliasziba. 24  A naczelnikami Lewitów byli: Chaszabiasz, Szerebiasz+ i Jeszua, syn Kadmiela,+ oraz ich bracia naprzeciw nich, którzy wysławiali i składali dzięki zgodnie z przykazaniem+ Dawida, męża prawdziwego Boga, warta odpowiadająca warcie. 25  Mattaniasz+ i Bakbukiasz, Abdiasz, Meszullam, Talmon, Akkub+ trzymali straż jako odźwierni,+ warta przy składnicach u bram. 26  Ci byli za dni Jojakima,+ syna Jeszui,+ syna Jocadaka,+ i za dni namiestnika Nehemiasza+ oraz kapłana Ezdrasza,+ przepisywacza.+ 27  A podczas uroczystości poświęcenia+ muru Jerozolimy szukano Lewitów, aby ich przyprowadzić ze wszystkich ich miejsc do Jerozolimy, by obchodzić uroczystość poświęcenia oraz się weselić, i to z dziękczynieniem+ i z pieśnią,+ czynelami i instrumentami strunowymi+ oraz z harfami.+ 28  I synowie śpiewaków zebrali się aż z Okręgu,+ ze wszystkich okolic Jerozolimy i z osad Netofatytów,+ 29  i z Bet-Gilgal,+ jak również z pól Geby+ i Azmawetu,+ gdyż były osady,+ które zbudowali sobie śpiewacy wokół Jerozolimy. 30  A kapłani i Lewici oczyścili+ się, oczyścili też lud+ i bramy+ oraz mur.+ 31  Następnie wprowadziłem książąt+ Judy na mur. Ponadto wyznaczyłem dwa duże chóry dziękczynne+ i pochody, [jeden szedł] w prawo po murze ku Bramie Popielisk.+ 32  A Hoszajasz i połowa książąt Judy ruszyła za nimi, 33  również Azariasz, Ezdrasz i Meszullam, 34  Juda i Beniamin oraz Szemajasz i Jeremiasz; 35  także z synów kapłańskich z trąbami+ Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Michajasza, syna Zakkura,+ syna Asafa,+ 36  i jego bracia: Szemajasz i Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel i Juda, Chanani, z instrumentami+ Dawida, męża prawdziwego Boga, służącymi do akompaniowania przy pieśni; przed nimi zaś przepisywacz Ezdrasz.+ 37  A przy Bramie Źródlanej+ wstępowali prosto przed siebie na Schody+ Miasta Dawidowego+ po wznoszącym się stoku muru nad Domem Dawida aż po Bramę Wodną+ ku wschodowi. 38  A drugi chór dziękczynny+ szedł z przodu, a ja za nim, wraz z połową ludu, po murze w górę przez Wieżę Pieców Piekarskich+ i dalej do Szerokiego Muru,+ 39  i w górę przez Bramę Efraima,+ i dalej do Bramy Staromiejskiej,+ i aż do Bramy Rybnej,+ i Wieży Chananela,+ i Wieży Mea,+ i dalej do Bramy Owczej;+ i stanęli przy Bramie Straży. 40  W końcu oba chóry dziękczynne+ zatrzymały się przy domu+ prawdziwego Boga, a także ja i ze mną połowa pełnomocnych zwierzchników+ 41  oraz kapłani Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Michajasz, Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz, z trąbami,+ 42  jak również Maasejasz i Szemajasz, i Eleazar, i Uzzi, i Jehochanan, i Malkijasz, i Elam, i Ezer. Było też słychać śpiewaków wraz z nadzorcą Jizrachiaszem.+ 43  I owego dnia złożono wielkie ofiary,+ i się radowano,+ bo sam prawdziwy Bóg sprawił, że się weselono wielką radością.+ Radowały się też niewiasty+ i dzieci,+ tak iż radość Jerozolimy słyszano daleko.+ 44  Ponadto w owym dniu ustanowiono mężczyzn nad salami+ składnic,+ danin,+ pierwocin+ i dziesięcin,+ żeby z pól miejskich zbierać do nich działy wymagane przez prawo+ dla kapłanów i Lewitów;+ bo Juda się radowała z powodu kapłanów i Lewitów,+ którzy usługiwali. 45  I zaczęli się wywiązywać z obowiązku+ wobec swego Boga i z obowiązku oczyszczenia,+ podobnie śpiewacy+ i odźwierni,+ zgodnie z przykazaniem Dawida i jego syna Salomona. 46  Gdyż za dni Dawida i Asafa, w minionym czasie, byli naczelnicy śpiewaków+ oraz pieśń wysławiania, jak również dziękczynienia Bogu.+ 47  A cały Izrael za dni Zerubbabela+ i za dni Nehemiasza+ dawał przydziały śpiewakom+ i odźwiernym+ według codziennego zapotrzebowania i poświęcał je na rzecz Lewitów;+ Lewici zaś poświęcali je na rzecz synów Aarona.

Przypisy