Nehemiasza 11:1-36

11  Książęta+ ludu mieszkali w Jerozolimie;+ reszta ludu zaś rzucała losy,+ by wprowadzić jednego z dziesięciu, żeby zamieszkał w Jerozolimie, świętym mieście,+ a dziewięciu pozostałych w innych miastach.  Ponadto lud błogosławił+ wszystkich mężów, którzy wyrazili chęć+ zamieszkania w Jerozolimie.  A to są naczelnicy prowincji,+ którzy zamieszkali w Jerozolimie;+ lecz Izrael,+ kapłani+ i Lewici,+ i netynejczycy+ oraz synowie sług Salomona+ zamieszkali w miastach Judy, każdy w swojej posiadłości, w swych miastach.+  Poza tym w Jerozolimie zamieszkali niektórzy spośród synów Judy i niektórzy spośród synów Beniamina.+ Spośród synów Judy byli: Atajasz, syn Uzzjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefatiasza, syna Mahalalela z synów Pereca;+  i Maasejasz, syn Barucha, syna Kolchozego, syna Chazajasza, syna Adajasza, syna Jojariba, syna Zachariasza, syna Szelanity.  Wszystkich synów Pereca, którzy mieszkali w Jerozolimie, było czterystu sześćdziesięciu ośmiu dzielnych mężów.  A oto synowie Beniamina:+ Sallu, syn Meszullama,+ syna Joeda, syna Pedajasza, syna Kolajasza, syna Maasejasza, syna Itiela, syna Jeszajasza;  a po nim Gabbaj i Sallaj, dziewięciuset dwudziestu ośmiu;  i Joel, syn Zikriego, ich nadzorca, i Juda, syn Hassenui, jako drugi nad miastem. 10  Z kapłanów: Jedajasz, syn Jojariba,+ Jachin,+ 11  Serajasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama,+ syna Cadoka,+ syna Merajota, syna Achituba,+ wodza domu prawdziwego Boga; 12  a także ich bracia wykonujący pracę w tym domu,+ ośmiuset dwudziestu dwóch; i Adajasz, syn Jerochama,+ syna Pelaliasza, syna Amciego, syna Zachariasza, syna Paszchura,+ syna Malkijasza,+ 13  oraz jego bracia, którzy byli głowami domów patriarchalnych,+ dwustu czterdziestu dwóch, i Amaszsaj, syn Azarela, syna Achzaja, syna Meszillemota, syna Immera, 14  oraz ich bracia, waleczni mocarze,+ stu dwudziestu ośmiu, a ich nadzorcą+ był Zabdiel, syn wielkich. 15  A z Lewitów:+ Szemajasz, syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza,+ syna Bunniego, 16  i Szabbetaj+ oraz Jozabad,+ z naczelników Lewitów, ustanowieni nad sprawami na zewnątrz domu prawdziwego Boga; 17  i Mattaniasz,+ syn Micheasza, syna Zabdiego, syna Asafa,+ kierujący wysławianiem w pieśniach,+ który sławił podczas modlitwy,+ i Bakbukiasz, drugi z jego braci, i Abda, syn Szammui, syna Galala,+ syna Jedutuna.+ 18  Wszystkich Lewitów w świętym mieście+ było dwustu osiemdziesięciu czterech. 19  A odźwiernymi+ byli: Akkub, Talmon+ oraz ich bracia pilnujący bram,+ stu siedemdziesięciu dwóch mężów. 20  Reszta zaś Izraela, kapłanów oraz Lewitów była we wszystkich innych miastach Judy, każdy w swej dziedzicznej posiadłości.+ 21  A netynejczycy+ mieszkali w Ofelu;+ i nad netynejczykami zostali ustanowieni Cycha i Giszpa. 22  A w związku z pracą wykonywaną w domu prawdziwego Boga nadzorcą+ Lewitów w Jerozolimie był Uzzi, syn Baniego, syna Chaszabiasza, syna Mattaniasza,+ syna Michy+ z synów Asafa,+ śpiewaków.+ 23  Istniał bowiem nakaz królewski na ich korzyść+ i było ustalone zaopatrzenie dla śpiewaków według potrzeb na każdy dzień.+ 24  A Petachiasz, syn Meszezabela z synów Zeracha, syna Judy, był u boku króla, by załatwiać każdą sprawę ludu. 25  Jeśli chodzi o osady+ na ich polach, niektórzy spośród synów Judy mieszkali w Kiriat-Arba+ i jej zależnych miejscowościach oraz w Dibonie i jego zależnych miejscowościach, jak również w Jekabceel+ i jego osadach, 26  i w Jeszui, i w Moladzie,+ i w Bet-Pelet,+ 27  i w Chacar-Szual,+ i w Beer-Szebie+ oraz jej zależnych miejscowościach, 28  i w Ciklag,+ i w Mekonie oraz jej zależnych miejscowościach, 29  i w En-Rimmon,+ i w Corze,+ i w Jarmucie,+ 30  w Zanoach,+ w Adullam+ oraz ich osadach, w Lachisz+ i na jego polach, w Azece+ i jej zależnych miejscowościach. I rozłożyli się obozem od Beer-Szeby aż po Dolinę Hinnoma.+ 31  A synowie Beniamina byli z Geby,+ Michmasz+ i Ajji+ oraz z Betel+ i jego zależnych miejscowości, 32  z Anatot,+ Nob,+ Ananii, 33  Chacoru, Ramy,+ Gittaim,+ 34  Chadid, Ceboim, Neballat, 35  Lod+ i Ono,+ doliny rzemieślników. 36  A z Lewitów były oddziały judzkie dla Beniamina.

Przypisy