Nehemiasza 10:1-39

10  A tymi, którzy ją potwierdzili pieczęcią,+ byli: tirszata+ Nehemiasz,+ syn Chakaliasza,+ oraz Sedekiasz,  Serajasz,+ Azariasz, Jeremiasz,  Paszchur, Amariasz, Malkijasz,  Chattusz, Szebaniasz, Malluch,  Charim,+ Meremot, Abdiasz,  Daniel,+ Ginneton, Baruch,  Meszullam, Abijasz, Mijjamin,  Maazjasz, Bilgaj i Szemajasz; to byli kapłani.  Również Lewici: Jeszua,+ syn Azaniasza, Binnuj z synów Chenadada,+ Kadmiel, 10  a także ich bracia: Szebaniasz,+ Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanan, 11  Micha, Rechob, Chaszabiasz, 12  Zakkur, Szerebiasz,+ Szebaniasz, 13  Hodiasz, Bani i Beninu. 14  Naczelnicy ludu: Parosz, Pachat-Moab,+ Elam, Zattu, Bani, 15  Bunni, Azgad, Bebaj, 16  Adoniasz, Bigwaj, Adin, 17  Ater, Ezechiasz, Azzur, 18  Hodiasz, Chaszum, Becaj, 19  Charif, Anatot, Nebaj, 20  Magpiasz, Meszullam, Chezir, 21  Meszezabel, Cadok, Jaddua, 22  Pelatiasz, Chanan, Anajasz, 23  Hoszea, Chananiasz, Chaszszub, 24  Hallochesz, Pilcha, Szobek, 25  Rechum, Chaszabna, Maasejasz, 26  Achijasz, Chanan, Anan, 27  Malluch, Charim, Baana. 28  A reszta ludu, kapłani,+ Lewici,+ odźwierni,+ śpiewacy,+ netynejczycy+ i każdy odłączający się od ludów tych ziem+ do prawa+ prawdziwego Boga, ich żony, ich synowie oraz ich córki — każdy posiadający wiedzę i zrozumienie+ 29  przyłączali się do swych braci,+ swych znamienitych mężów,+ i zobowiązywali się pod klątwą+ i przysięgą,+ że będą chodzić według prawa prawdziwego Boga, danego przez rękę Mojżesza, sługi prawdziwego Boga,+ jak również zachowywać+ i spełniać wszystkie przykazania Jehowy, naszego Pana,+ i jego sądownicze rozstrzygnięcia oraz jego przepisy;+ 30  i że nie oddamy naszych córek ludom tej ziemi, a ich córek nie weźmiemy dla naszych synów.+ 31  A co do ludów tej ziemi,+ które w dzień sabatu przynosiły na sprzedaż towary i wszelkiego rodzaju zboże, nie będziemy od nich niczego brać w sabat+ lub w święty dzień+ oraz zrzekniemy się plonów w siódmym roku+ i spłaty długu z każdej ręki.+ 32  Nałożyliśmy też na siebie przykazania, by każdy z nas oddawał co roku trzecią część sykla na służbę związaną z domem naszego Boga,+ 33  na chleb pokładny+ i stałą ofiarę zbożową+ oraz stałą ofiarę całopalną sabatów,+ okresów nowiu,+ na wyznaczone święta+ i na rzeczy święte+ oraz na dary ofiarne za grzech,+ by dokonywać przebłagania za Izrael, i na całą pracę przy domu naszego Boga.+ 34  Rzuciliśmy również losy+ w związku z zaopatrzeniem w drewno,+ które rokrocznie w wyznaczonych terminach kapłani, Lewici i lud według domu naszych praojców mają przynosić do domu naszego Boga, aby palić na ołtarzu Jehowy, naszego Boga,+ zgodnie z tym, co napisano w prawie;+ 35  i żeby rokrocznie przynosić do domu Jehowy pierwsze dojrzałe owoce naszej ziemi+ oraz pierwsze dojrzałe owoce całego plonu z wszelkiego rodzaju drzewa;+ 36  i żeby przyprowadzać pierworodnych+ spośród naszych synów oraz spośród naszych zwierząt domowych+ zgodnie z tym, co napisano w prawie,+ i pierworodne z naszych stad oraz naszych trzód+ do domu naszego Boga, do kapłanów usługujących w domu naszego Boga.+ 37  Także pierwociny naszej mąki razowej+ oraz nasze daniny+ i owoc wszelkiego drzewa,+ młode wino+ i oliwę+ będziemy przynosić kapłanom do sal jadalnych+ domu naszego Boga, a dziesiątą część z naszej roli Lewitom,+ oni bowiem, Lewici, otrzymują dziesięcinę we wszystkich naszych miastach rolniczych. 38  A kapłan, syn Aarona, ma być z Lewitami, kiedy Lewici będą otrzymywać dziesięcinę; Lewici zaś mają ofiarować dziesiątą część dziesięciny do domu naszego Boga,+ do sal jadalnych+ w domu zapasów. 39  Gdyż synowie Izraela i synowie Lewitów mają przynosić daninę+ z ziarna, młodego wina+ i oliwy właśnie do sal jadalnych, tam też są przybory sanktuarium oraz usługujący kapłani+ i odźwierni,+ i śpiewacy;+ i nie będziemy zaniedbywać domu naszego Boga.+

Przypisy