Liczb 3:1-51

3  Oto pokolenia Aarona i Mojżesza w dniu, w którym Jehowa rozmawiał z Mojżeszem na górze Synaj.+  A oto imiona synów Aarona: pierworodny Nadab i Abihu,+ Eleazar+ i Itamar.+  To były imiona synów Aarona, namaszczonych kapłanów, których ręce zostały napełnione mocą, by pełnili służbę kapłańską.+  Jednakże Nadab i Abihu umarli przed obliczem Jehowy, gdy ofiarowali niedozwolony ogień+ przed Jehową na pustkowiu Synaj; a nie mieli żadnych synów. Lecz Eleazar+ oraz Itamar+ dalej pełnili służbę kapłańską wraz ze swym ojcem Aaronem.  I Jehowa odezwał się do Mojżesza, mówiąc:  „Przyprowadź plemię Lewiego+ i postaw ich przed kapłanem Aaronem, i będą mu usługiwać.+  I będą się wywiązywać ze swego obowiązku wobec niego oraz ze swego obowiązku wobec całego zgromadzenia przed namiotem spotkania, pełniąc służbę związaną z przybytkiem.  A będą się troszczyć o wszystkie sprzęty+ namiotu spotkania, o to, co stanowi obowiązek synów Izraela, pełniąc służbę związaną z przybytkiem.+  I dasz Lewitów Aaronowi i jego synom. Są oni dani, dani jemu spośród synów Izraela.+ 10  Ty zaś masz zamianować Aarona oraz jego synów, a oni mają dbać o swój urząd kapłański;+ i każdy obcy, który się zbliży, ma zostać uśmiercony”.+ 11  I Jehowa dalej mówił do Mojżesza, i rzekł: 12  „Oto ja biorę Lewitów spośród synów Izraela w miejsce każdego pierworodnego+ z synów izraelskich, który otwiera łono; i Lewici będą należeć do mnie. 13  Bo każdy pierworodny należy do mnie.+ W dniu, w którym ugodziłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej,+ uświęciłem dla siebie każdego pierworodnego w Izraelu, od człowieka do zwierzęcia.+ Mają należeć do mnie. Jam jest Jehowa”. 14  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza na pustkowiu Synaj,+ mówiąc: 15  „Spisz synów Lewiego według domu ich ojców, według ich rodzin. Masz spisać każdą osobę płci męskiej od miesiąca wzwyż”.+ 16  I Mojżesz na rozkaz Jehowy zaczął ich spisywać, tak jak mu nakazano. 17  A oto synowie Lewiego+ według swych imion: Gerszon i Kehat, i Merari.+ 18  Te zaś były imiona synów Gerszona według ich rodzin: Libni i Szimej.+ 19  A synami Kehata+ według ich rodzin byli: Amram i Icchar,+ Hebron i Uzziel. 20  Synami zaś Merariego+ według ich rodzin byli: Machli+ i Muszi.+ To były rodziny Lewitów według domu ich ojców. 21  Od Gerszona wywodziła się rodzina Libnitów+ i rodzina Szimeitów.+ To były rodziny Gerszonitów. 22  Spośród nich zostały spisane według liczby wszystkie osoby płci męskiej od miesiąca wzwyż.+ Spisanych spośród nich było siedem tysięcy pięciuset.+ 23  Rodziny Gerszonitów były za przybytkiem.+ Obozowali oni od zachodu. 24  A naczelnikiem domu patriarchalnego Gerszonitów był Eliasaf, syn Laela. 25  W zakres zaś obowiązku synów Gerszona+ w namiocie spotkania wchodziły: przybytek i namiot,+ jego nakrycie+ i kotara+ u wejścia do namiotu spotkania, 26  a także zasłony+ dziedzińca i kotara+ u wejścia na dziedziniec, który jest dookoła przybytku i ołtarza, oraz linki namiotowe+ — wszystko, co było związane ze służbą przy nim. 27  A od Kehata wywodziły się: rodzina Amramitów i rodzina Iccharytów, i rodzina Hebronitów, i rodzina Uzzielitów. To były rodziny Kehatytów.+ 28  W liczbie wszystkich osób płci męskiej od miesiąca wzwyż było osiem tysięcy sześćset pełniących obowiązek w świętym miejscu.+ 29  Rodziny synów Kehata obozowały od strony południowej przybytku.+ 30  A naczelnikiem domu patriarchalnego rodzin Kehatytów był Elicafan, syn Uzziela.+ 31  A w zakres ich obowiązku+ wchodziły: Arka+ i stół,+ i świecznik,+ i ołtarze,+ i sprzęty+ świętego miejsca, którymi mają usługiwać, oraz kotara+ i wszelka służba przy niej. 32  A naczelnikiem lewickich naczelników był Eleazar,+ syn kapłana Aarona, mający nadzór nad tymi, którzy pełnią obowiązek w świętym miejscu. 33  Od Merariego wywodziła się rodzina Machlitów+ i rodzina Muszytów.+ To były rodziny Merariego.+ 34  A spisanych spośród nich według liczby wszystkich osób płci męskiej od miesiąca wzwyż było sześć tysięcy dwustu.+ 35  A naczelnikiem domu patriarchalnego rodzin Merariego był Curiel, syn Abichaila. Obozowali oni od strony północnej przybytku.+ 36  A nadzorowi, do którego zobowiązano synów Merariego, podlegały ramy+ przybytku i jego poprzeczki,+ i jego słupy,+ i jego podstawy z gniazdem, i wszelkie jego sprzęty,+ i wszelka służba przy nim,+ 37  i słupy+ dookoła dziedzińca, i ich podstawy z gniazdem,+ i ich paliki namiotowe oraz ich linki namiotowe. 38  A przed przybytkiem od wschodu, przed namiotem spotkania na wschodzie, obozowali Mojżesz i Aaron oraz jego synowie, ci, którzy pełnili obowiązek w sanktuarium+ jako obowiązek na rzecz synów Izraela. Każdy zaś obcy, który by się zbliżył, miał zostać uśmiercony.+ 39  Wszystkich spisanych Lewitów, których Mojżesz i Aaron spisali na rozkaz Jehowy według ich rodzin, wszystkich osób płci męskiej od miesiąca wzwyż, było dwadzieścia dwa tysiące. 40  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza: „Spisz wszystkich pierworodnych potomków płci męskiej spośród synów Izraela od miesiąca wzwyż+ i spisz liczbę ich imion. 41  I weź dla mnie Lewitów — jam jest Jehowa — w miejsce wszystkich pierworodnych wśród synów Izraela,+ a zwierzęta domowe Lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych wśród zwierząt domowych synów Izraela”.+ 42  I Mojżesz, tak jak mu Jehowa nakazał, przystąpił do spisania wszystkich pierworodnych wśród synów Izraela. 43  A wszystkich pierworodnych potomków męskich według liczby imion, od miesiąca wzwyż, spisanych spośród nich, było dwadzieścia dwa tysiące dwustu siedemdziesięciu trzech. 44  I Jehowa mówił jeszcze do Mojżesza, i rzekł: 45  „Weź Lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych wśród synów Izraela i zwierzęta domowe Lewitów w miejsce ich zwierząt domowych; i Lewici będą należeć do mnie.+ Jam jest Jehowa. 46  A jako cenę okupu+ za dwustu siedemdziesięciu trzech pierworodnych spośród synów Izraela, którzy przewyższają liczbę Lewitów,+ 47  weźmiesz po pięć sykli za każdego.+ Weźmiesz według sykla świętego miejsca. Sykl równa się dwudziestu gerom.+ 48  I pieniądze te dasz Aaronowi i jego synom jako cenę okupu za tych, którzy przewyższają ich liczbę”. 49  Toteż pieniądze na wykupienie wziął Mojżesz od tych, którzy przewyższali liczbę Lewitów stanowiących cenę okupu. 50  Od pierworodnych synów Izraela wziął pieniądze: tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć sykli według sykla świętego miejsca. 51  Następnie Mojżesz zgodnie z rozkazem Jehowy dał pieniądze stanowiące cenę okupu Aaronowi i jego synom, tak jak Jehowa nakazał Mojżeszowi.

Przypisy