Liczb 26:1-65

26  A po tej pladze+ Jehowa tak przemówił do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona:  „Dokonajcie spisu ogólnej liczby całego zgromadzenia synów Izraela od dwudziestu lat wzwyż, według domu ich ojców, wszystkich stających do wojska w Izraelu”.+  I Mojżesz oraz kapłan Eleazar+ odezwali się do nich na pustynnej równinie moabskiej+ nad Jordanem, naprzeciw Jerycha,+ mówiąc:  „[Dokonajcie spisu ogólnej ich liczby] od dwudziestu lat wzwyż, jak to Jehowa nakazał Mojżeszowi”.+ A synami Izraela, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli:  Ruben, pierworodny Izraela;+ synowie Rubena: od Chanocha+ rodzina Chanochitów; od Pallu+ rodzina Palluitów;  od Checrona+ rodzina Checronitów; od Karmiego+ rodzina Karmitów.  To były rodziny Rubenitów, a spisanych spośród nich było ogółem czterdzieści trzy tysiące siedmiuset trzydziestu.+  A synem Pallu był Eliab.  Synami zaś Eliaba: Nemuel i Datan, i Abiram. Ten Datan+ i Abiram,+ należący do wzywanych na zgromadzenie, wszczęli walkę przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi w zgromadzeniu Koracha,+ gdy wszczęli walkę przeciwko Jehowie. 10  Wtedy ziemia otworzyła swą paszczę i pochłonęła ich.+ Korach zaś umarł śmiercią, która dosięgła zgromadzenie, gdy ogień strawił dwustu pięćdziesięciu mężów.+ I stali się oni symbolem.+ 11  Lecz synowie Koracha nie ponieśli śmierci.+ 12  Synowie Symeona+ według ich rodzin: od Nemuela+ rodzina Nemuelitów; od Jamina+ rodzina Jaminitów; od Jachina+ rodzina Jachinitów; 13  od Zeracha rodzina Zerachitów; od Szaula+ rodzina Szaulitów. 14  To były rodziny Symeonitów — dwadzieścia dwa tysiące dwustu.+ 15  Synowie Gada+ według ich rodzin: od Cefona rodzina Cefonitów; od Chaggiego rodzina Chaggitów; od Szuniego rodzina Szunitów; 16  od Ozniego rodzina Oznitów; od Eriego rodzina Eritów; 17  od Aroda rodzina Arodytów; od Arelego+ rodzina Arelitów. 18  To były rodziny synów Gada — ich spisanych: czterdzieści tysięcy pięciuset.+ 19  Synami Judy+ byli Er+ i Onan.+ Jednakże Er i Onan umarli w ziemi Kanaan.+ 20  A synami Judy byli według ich rodzin: od Szeli+ rodzina Szelanitów; od Pereca+ rodzina Perecytów; od Zeracha+ rodzina Zerachitów. 21  Synami zaś Pereca byli: od Checrona+ rodzina Checronitów; od Chamula+ rodzina Chamulitów. 22  To były rodziny Judy+ — ich spisanych: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset.+ 23  Synami Issachara+ według ich rodzin byli: od Toli+ rodzina Tolaitów; od Puwwy rodzina Punitów; 24  od Jaszuba rodzina Jaszubitów; od Szimrona+ rodzina Szimronitów. 25  To były rodziny Issachara — ich spisanych: sześćdziesiąt cztery tysiące trzystu.+ 26  Synami Zebulona+ według ich rodzin byli: od Sereda rodzina Seredytów; od Elona rodzina Elonitów; od Jachleela+ rodzina Jachleelitów. 27  To były rodziny Zebulonitów — ich spisanych: sześćdziesiąt tysięcy pięciuset.+ 28  Synami Józefa+ według ich rodzin byli Manasses i Efraim.+ 29  Synami Manassesa+ byli: od Machira+ rodzina Machirytów. Machir zaś został ojcem Gileada.+ Od Gileada rodzina Gileadczyków. 30  Oto synowie Gileada: od Jezera+ rodzina Jezerytów; od Cheleka rodzina Chelekitów; 31  od Asriela rodzina Asrielitów; od Szechema rodzina Szechemitów; 32  od Szemidy+ rodzina Szemidaitów; od Chefera+ rodzina Cheferytów. 33  A Celofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz córki,+ a córki Celofchada miały na imię: Machla i Noa, Chogla, Milka i Tirca.+ 34  To były rodziny Manassesa, a ich spisanych było pięćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.+ 35  Oto synowie Efraima+ według ich rodzin: od Szutelacha+ rodzina Szutelachitów; od Bechera rodzina Becherytów; od Tachana+ rodzina Tachanitów. 36  A oto synowie Szutelacha: od Erana rodzina Eranitów. 37  To były rodziny synów Efraima+ — ich spisanych: trzydzieści dwa tysiące pięciuset. To byli synowie Józefa według ich rodzin.+ 38  Synami Beniamina+ według ich rodzin byli: od Beli+ rodzina Belaitów; od Aszbela+ rodzina Aszbelitów; od Achirama rodzina Achiramitów; 39  od Szefufama rodzina Szufamitów; od Chufama+ rodzina Chufamitów. 40  Synami Beli byli Ard i Naaman:+ od Arda rodzina Ardytów; od Naamana rodzina Naamitów. 41  Oto synowie Beniamina+ według swoich rodzin, a ich spisanych było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset.+ 42  Oto synowie Dana+ według ich rodzin: od Szuchama rodzina Szuchamitów. To były rodziny Dana+ według ich rodzin. 43  Ze wszystkich rodzin Szuchamitów — ich spisanych było sześćdziesiąt cztery tysiące czterystu.+ 44  Synami Aszera+ według ich rodzin byli: od Jimnacha+ rodzina Jimnachitów; od Jiszwiego+ rodzina Jiszwitów; od Berii rodzina Beriaitów; 45  od synów Berii: od Chebera rodzina Cheberytów; od Malkiela+ rodzina Malkielitów. 46  A córka Aszera miała na imię Serach.+ 47  To były rodziny synów Aszera+ — ich spisanych: pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.+ 48  Synami Naftalego+ według ich rodzin byli: od Jachceela+ rodzina Jachceelitów; od Guniego+ rodzina Gunitów; 49  od Jecera+ rodzina Jecerytów; od Szillema+ rodzina Szillemitów. 50  To były rodziny Naftalego+ według ich rodzin, a ich spisanych było czterdzieści pięć tysięcy czterystu.+ 51  Oto spisani spośród synów Izraela — sześćset jeden tysięcy siedmiuset trzydziestu.+ 52  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc: 53  „Między nich należy podzielić ziemię jako dziedzictwo według liczby imion.+ 54  Liczniejszemu masz zwiększyć jego dziedzictwo, a mniej licznemu masz zmniejszyć jego dziedzictwo.+ Dziedzictwo każdego ma być dane proporcjonalnie do jego spisanych. 55  Ziemia ma być rozdzielana tylko przez losowanie.+ Według imion plemion ich ojców otrzymają dziedzictwo. 56  Według wskazania losu dziedzictwo będzie podzielone między licznych i nielicznych”. 57  A oto spisani spośród Lewitów+ według ich rodzin: od Gerszona+ rodzina Gerszonitów; od Kehata+ rodzina Kehatytów; od Merariego+ rodzina Merarytów. 58  To były rodziny Lewitów: rodzina Libnitów,+ rodzina Hebronitów,+ rodzina Machlitów,+ rodzina Muszytów,+ rodzina Korachitów.+ Kehat+ zaś został ojcem Amrama.+ 59  A żona Amrama miała na imię Jochebed+ i była córką Lewiego, którą jego żona urodziła Lewiemu w Egipcie. Z czasem urodziła Amramowi Aarona i Mojżesza oraz ich siostrę Miriam.+ 60  Potem Aaronowi urodził się Nadab i Abihu,+ Eleazar i Itamar.+ 61  Lecz Nadab i Abihu ponieśli śmierć za to, że przynieśli przed oblicze Jehowy niedozwolony ogień.+ 62  A ich spisanych było ogółem dwadzieścia trzy tysiące, wszystkich osób płci męskiej od miesiąca wzwyż.+ Oni bowiem nie zostali spisani wśród synów Izraela,+ gdyż nie dano im dziedzictwa wśród synów Izraela.+ 63  Oto spisani przez Mojżesza i kapłana Eleazara, gdy spisywali synów Izraela na pustynnych równinach moabskich nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.+ 64  Lecz nie było wśród nich żadnego mężczyzny spośród spisanych przez Mojżesza i kapłana Aarona, gdy spisali synów Izraela na pustkowiu Synaj.+ 65  Wszak Jehowa powiedział o nich: „Niechybnie pomrą na tym pustkowiu”.+ Toteż nie pozostał z nich żaden mężczyzna z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.+

Przypisy