Jozuego 19:1-51

19  Potem wylosowano drugą część,+ przypadającą Symeonowi, plemieniu synów Symeona+ według ich rodzin. A ich dziedzictwo przypadło pośród dziedzictwa synów Judy.+  A jako ich dziedzictwo przypadły im: Beer-Szeba+ wraz z Szebą i Molada,+  i Chacar-Szual,+ i Bala, i Ecem,+  i Eltolad,+ i Betul, i Chorma,  i Ciklag,+ i Bet-Markabot, i Chacar-Susa,+  i Bet-Lebaot,+ i Szaruchen; trzynaście miast oraz ich osady.  Ain,+ Rimmon+ i Eter, i Aszan;+ cztery miasta oraz ich osady,  a także wszystkie osady, które były wokół tych miast aż po Baalat-Beer,+ Ramę+ na południu. Oto dziedzictwo plemienia synów Symeona według ich rodzin.  Dziedzictwo synów Symeona było z działu synów Judy, gdyż część przypadająca synom Judy była dla nich zbyt duża.+ Toteż synowie Symeona otrzymali posiadłość pośród ich dziedzictwa.+ 10  Następnie wylosowano trzecią część,+ przypadającą synom Zebulona+ według ich rodzin, a granica ich dziedzictwa sięgała aż po Sarid. 11  A ich granica wznosiła się na zachód ku Mareal i sięgała Dabbeszetu, i sięgała doliny potoku znajdującej się naprzeciw Jokneamu.+ 12  I zawracała od Saridu na wschód, ku wschodowi słońca, do granicy Kislot-Tabor, i ciągnęła się do Daberat,+ i wznosiła się do Jafii. 13  A stamtąd przebiegała na wschód, ku wschodowi słońca, do Gat-Chefer,+ do Et-Kacin i ciągnęła się do Rimmonu, i była wytyczona do Nei. 14  I granica obiegała je po stronie północnej do Channatonu, a jej krańce leżały w dolinie Jiftach-El, 15  jak również Kattat, i Nahalal, i Szimron,+ i Idala, i Betlejem;+ dwanaście miast oraz ich osady. 16  Oto dziedzictwo+ synów Zebulona według ich rodzin.+ To były miasta oraz ich osady. 17  Wylosowano też czwartą część, przypadającą Issacharowi,+ synom Issachara według ich rodzin. 18  A ich granica sięgała do Jizreel+ i Kesulot, i Szunem,+ 19  i Chafaraim, i Szion, i Anacharat, 20  i Rabbit, i Kiszion, i Ebec, 21  i Remet, i En-Gannim,+ i En-Chadda, i Bet-Paccec. 22  I ta granica sięgała do Taboru+ i Szachacimy, i Bet-Szemesz, a krańce ich granicy były nad Jordanem; szesnaście miast oraz ich osady. 23  Oto dziedzictwo plemienia synów Issachara według ich rodzin+ — miasta oraz ich osady. 24  Potem wylosowano piątą część,+ przypadającą plemieniu synów Aszera+ według ich rodzin. 25  A ich granicą było: Chelkat+ i Chali, i Beten, i Achszaf,+ 26  i Alammelech, i Amad, i Miszal.+ I sięgała na zachód po Karmel+ i Szichor-Libnat, 27  i wracała ku wschodowi słońca do Bet-Dagon, i sięgała Zebulona+ oraz doliny Jiftach-El na północy, do Bet-Emek i Nejel, i biegła do Kabulu po lewej stronie 28  i do Ebronu, i Rechobu, i Chammonu, i Kany — aż do ludnego Sydonu.+ 29  I granica wracała do Ramy aż po warowne miasto Tyr.+ I granica wracała do Chosy, a jej krańcami było morze w regionie Achzibu+ 30  i Umma, i Afek,+ i Rechob;+ dwadzieścia dwa miasta oraz ich osady. 31  Oto dziedzictwo plemienia synów Aszera według ich rodzin.+ To były miasta oraz ich osady. 32  Wylosowano też szóstą część,+ przypadającą synom Naftalego,+ synom Naftalego według ich rodzin. 33  A ich granica biegła od Chelefu, od wielkiego drzewa w Caanannim,+ i przez Adami-Nekeb, i Jabneel aż do Lakkum; i jej krańce były nad Jordanem. 34  I granica wracała na zachód do Aznot-Tabor, i biegła stamtąd do Chukkoku, i sięgała do Zebulona+ na południu, a do Aszera+ sięgała na zachodzie, do Judy+ zaś nad Jordanem — ku wschodowi słońca. 35  A warownymi miastami były: Ciddim, Cer i Chammat,+ Rakkat i Kinneret,+ 36  i Adama, i Rama, i Chacor,+ 37  i Kedesz,+ i Edrei, i En-Chacor, 38  i Jireon, i Migdal-El, Chorem i Bet-Anat, i Bet-Szemesz;+ dziewiętnaście miast oraz ich osady. 39  Oto dziedzictwo+ plemienia synów Naftalego według ich rodzin+ — miasta oraz ich osady. 40  Dla plemienia synów Dana+ według ich rodzin wylosowano siódmą część.+ 41  I granica ich dziedzictwa przebiegała przez Corę+ i Esztaol, i Ir-Szemesz, 42  i Szaalabbin,+ i Ajjalon,+ i Itlę, 43  i Elon, i Timnę,+ i Ekron,+ 44  i Elteke, i Gibbeton,+ i Baalat,+ 45  i Jehud, i Bene-Berak, i Gat-Rimmon,+ 46  i Me-Hajjarkon, i Rakkon, na granicy naprzeciw Joppy.+ 47  A terytorium synów Dana było dla nich za ciasne.+ I synowie Dana, wyruszywszy, toczyli wojnę przeciw Leszem,+ i zdobyli je, i pobili ostrzem miecza. I wzięli je w posiadanie, i zamieszkali w nim, i zaczęli Leszem nazywać Dan, według imienia Dana, swego praojca.+ 48  Oto dziedzictwo plemienia synów Dana według ich rodzin. To były miasta oraz ich osady. 49  Tak zakończyli dzielenie tej ziemi jako posiadłości według jej terytoriów. Potem synowie Izraela dali pośród siebie dziedzictwo Jozuemu, synowi Nuna. 50  Na rozkaz Jehowy dali mu miasto, o które prosił,+ mianowicie Timnat-Serach+ w górzystym regionie Efraima; i zaczął odbudowywać to miasto i w nim zamieszkał. 51  Oto dziedzictwa, które kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, i mężowie będący głowami domów patriarchalnych plemion synów Izraela przydzielili+ na własność przez losowanie w Szilo+ przed obliczem Jehowy, u wejścia do namiotu spotkania.+ Tak dokończyli podziału tej ziemi.

Przypisy