Jozuego 18:1-28

18  Potem całe zgromadzenie synów Izraela zebrało się w Szilo+ i przystąpili do ustawienia tam namiotu spotkania,+ gdyż ziemia ta została przez nich podbita.+  Ale wśród synów Izraela dalej pozostawali ci, którym nie przydzielono dziedzictwa, mianowicie siedem plemion.  Toteż Jozue rzekł do synów Izraela: „Jak długo zamierzacie zwlekać z tym, by wejść i wziąć w posiadanie ziemię,+ którą dał wam Jehowa, Bóg waszych praojców?+  Wybierzcie sobie po trzech mężów z każdego plemienia, a wyślę ich, by wstali i obeszli tę ziemię, i sporządzili jej mapę stosownie do swego dziedzictwa, i niech przyjdą do mnie.+  I rozdzielą ją między siebie na siedem działów.+ Juda pozostanie na swym terytorium na południu,+ a dom Józefa pozostanie na swym terytorium na północy.+  Wy zaś sporządźcie mapę tej ziemi z podziałem na siedem części i przynieście ją tu do mnie, a ja rzucę tu dla was losy+ przed obliczem Jehowy, naszego Boga.  Lewici bowiem nie mają działu wśród was,+ gdyż ich dziedzictwem jest kapłaństwo Jehowy;+ a Gad i Ruben+ oraz połowa plemienia Manassesa+ wzięli swe dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu, dane im przez Mojżesza, sługę Jehowy”.+  Toteż mężowie ci wstali, żeby pójść, a tym, którzy mieli pójść sporządzić mapę tej ziemi, Jozue nakazał,+ mówiąc: „Idźcie i obejdźcie tę ziemię, i sporządźcie jej mapę, i wróćcie do mnie, a ja tu będę ciągnął za was losy+ przed obliczem Jehowy w Szilo”.+  Wówczas ci mężowie wyruszyli i przeszli przez tę ziemię, i sporządzili w księdze jej mapę+ według miast w siedmiu działach. Potem przyszli do Jozuego do obozu w Szilo 10  i Jozue ciągnął za nich losy w Szilo przed obliczem Jehowy.+ Tak Jozue rozdzielił tam ziemię synom Izraela według ich działów.+ 11  Wtedy wylosowano+ część przypadającą plemieniu synów Beniamina+ według ich rodzin i ich wylosowane terytorium znajdowało się między synami Judy+ a synami Józefa.+ 12  A ich granica zaczynała się na północnym krańcu od Jordanu i granica ta biegła w górę ku stokowi Jerycha+ na północy, i wznosiła się na górę w kierunku zachodnim, a jej krańcem było pustkowie Bet-Awen.+ 13  I stamtąd granica biegła do Luz,+ na południowy stok Luz, czyli Betel;+ i granica schodziła do Atarot-Addar+ na górze, która jest na południe od Bet-Choron Dolnego.+ 14  Granica ta została wytyczona i zawracała po stronie zachodniej na południe od góry, która znajduje się naprzeciw Bet-Choron na południu; i jej krańcem było Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim,+ miasto synów Judy. Jest to strona zachodnia. 15  A strona południowa była od krańca Kiriat-Jearim i granica biegła na zachód, i biegła do źródła wód Neftoach.+ 16  I granica schodziła na skraj góry znajdującej się naprzeciw doliny syna Hinnoma,+ na nizinie Refaim+ na północy, i schodziła do Doliny Hinnoma, ku stokowi Jebusyty+ na południu, i schodziła do En-Rogel.+ 17  I została wytyczona na północ, i biegła do En-Szemesz, i biegła do Gelilot, które znajduje się przed stokiem Adummim;+ i schodziła ku kamieniowi+ Bohana,+ syna Rubena. 18  I przechodziła ku północnemu stokowi naprzeciw Araby, i schodziła do Araby. 19  I granica przechodziła ku północnemu stokowi Bet-Chogla,+ a kraniec jej (granicy) był przy północnej zatoce Morza Słonego,+ u południowego krańca Jordanu. Była to granica południowa. 20  A Jordan stanowił granicę od strony wschodniej. To było dziedzictwo synów Beniamina według ich rodzin, w obrębie jego granic. 21  A miastami plemienia synów Beniamina według ich rodzin były: Jerycho+ i Bet-Chogla, i Emek-Kecic, 22  i Bet-Araba,+ i Cemaraim, i Betel,+ 23  i Awwim, i Para, i Ofra,+ 24  i Kefar-Ammoni, i Ofni, i Geba;+ dwanaście miast oraz ich osady. 25  Gibeon+ i Rama, i Beerot, 26  i Micpe,+ i Kefira,+ i Moca, 27  i Rekem, i Jirpeel, i Tarala, 28  i Cela,+ Ha-Elef i Jebus, czyli Jerozolima,+ Gibea+ i Kiriat; czternaście miast oraz ich osady. Oto dziedzictwo synów Beniamina według ich rodzin.+

Przypisy