Ezdrasza 8:1-36

8  A oto głowy domów patriarchalnych+ oraz rodowód+ tych, którzy za panowania króla Artakserksesa+ wyruszyli ze mną z Babilonu:  Z synów Pinechasa+ — Gerszom; z synów Itamara+ — Daniel;+ z synów Dawida+ — Chattusz;  z synów Szechaniasza, z synów Parosza+ — Zachariasz, a z nim zapisanych było stu pięćdziesięciu mężczyzn;  z synów Pachat-Moaba+ — Eliehoenaj, syn Zerachiasza, a z nim dwustu mężczyzn;  z synów Zattu+ — Szechaniasz, syn Jachazjela, z nim zaś trzystu mężczyzn;  a z synów Adina+ — Ebed, syn Jonatana, z nim zaś pięćdziesięciu mężczyzn;  a z synów Elama+ — Jeszajasz, syn Ataliasza, z nim zaś siedemdziesięciu mężczyzn;  a z synów Szefatiasza+ — Zebadiasz, syn Michaela, z nim zaś osiemdziesięciu mężczyzn;  z synów Joaba — Abdiasz, syn Jechiela, a z nim dwustu osiemnastu mężczyzn; 10  z synów Baniego+ — Szelomit, syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn; 11  a z synów Bebaja — Zachariasz, syn Bebaja,+ z nim zaś dwudziestu ośmiu mężczyzn; 12  a z synów Azgada+ — Jochanan, syn Hakkatana, z nim zaś stu dziesięciu mężczyzn; 13  a z synów Adonikama+ — ci, którzy byli ostatni, a oto ich imiona: Elifelet, Jejel i Szemajasz, z nimi zaś sześćdziesięciu mężczyzn; 14  a z synów Bigwaja+ — Utaj i Zabbud, z nimi zaś siedemdziesięciu mężczyzn. 15  I począłem zbierać ich nad rzeką,+ która wpada do Ahawy;+ i obozowaliśmy tam przez trzy dni, abym mógł dokonać przeglądu ludu+ i kapłanów,+ ale nie znalazłem tam nikogo z synów Lewiego.+ 16  Posłałem więc po Eliezera, Ariela, Szemajasza i Elnatana, i Jariba, i Elnatana, i Natana, i Zachariasza, i Meszullama, naczelników, oraz po Jojariba i Elnatana, nauczycieli.+ 17  Potem dałem im nakaz co do Iddo, naczelnika w miejscu Kasifia, i włożyłem im w usta słowa,+ które mieli powiedzieć do Iddo i jego braci netynejczyków+ w miejscu Kasifia, aby przyprowadzili do nas sług+ dla domu naszego Boga. 18  Stosownie więc do spoczywającej nad nami dobrotliwej ręki+ naszego Boga przyprowadzili do nas męża roztropnego+ spośród synów Machliego,+ wnuka Lewiego,+ syna Izraela, mianowicie Szerebiasza+ i jego synów oraz jego braci, osiemnastu, 19  a także Chaszabiasza, z nim zaś Jeszajasza spośród synów Merariego,+ jego braci i ich synów, dwudziestu. 20  A spośród netynejczyków, których Dawid i książęta oddali na służbę Lewitom, dwustu dwudziestu netynejczyków, z których wszyscy byli wyszczególnieni imiennie. 21  Następnie tam nad rzeką Ahawą ogłosiłem post, abyśmy się ukorzyli+ przed naszym Bogiem, byśmy szukali u niego właściwej drogi+ dla nas i dla naszych maleństw,+ i dla całego naszego dobytku. 22  Wstydziłem się bowiem prosić króla o oddział wojskowy+ i jeźdźców,+ aby nas w drodze wspomogli przeciwko nieprzyjacielowi, gdyż powiedzieliśmy królowi: „Ręka+ naszego Boga jest nad wszystkimi, którzy go szukają ku dobremu,+ lecz jego siła i gniew+ są przeciw wszystkim, którzy go opuszczają”.+ 23  Pościliśmy+ więc i prosiliśmy+ w tej sprawie naszego Boga, a on dał się nam ubłagać.+ 24  Toteż spośród przełożonych kapłanów wydzieliłem dwunastu, mianowicie Szerebiasza,+ Chaszabiasza,+ a z nimi dziesięciu ich braci. 25  I zacząłem im odważać srebro i złoto oraz sprzęty,+ daninę dla domu naszego Boga złożoną przez króla+ oraz jego doradców+ i książąt, a także wszystkich Izraelitów,+ których można było odnaleźć. 26  Tak więc odważyłem im do rąk sześćset pięćdziesiąt talentów srebra+ i sto srebrnych przedmiotów wartości dwóch talentów, złota zaś sto talentów, 27  a także dwadzieścia złotych czarek wartości tysiąca darejków i dwa przedmioty z dobrej miedzi, lśniącej czerwienią, równie cenne jak złoto. 28  Potem rzekłem do nich: „Wy jesteście dla Jehowy świętością+ i te sprzęty+ są świętością, a srebro i złoto stanowią dobrowolny dar ofiarny dla Jehowy, Boga waszych praojców. 29  Czuwajcie i miejcie się na baczności, dopóki ich nie odważycie+ przed przełożonymi kapłanów i Lewitami oraz książętami spośród ojców Izraela w Jerozolimie, w salach jadalnych+ domu Jehowy”. 30  A kapłani i Lewici wzięli odważone srebro i złoto oraz sprzęty, aby je przynieść do Jerozolimy do domu naszego Boga.+ 31  W końcu wyruszyliśmy znad rzeki Ahawy+ dwunastego dnia miesiąca pierwszego,+ aby pójść do Jerozolimy, a ręka naszego Boga była nad nami, tak iż nas wyzwolił+ z dłoni nieprzyjaciela i z zasadzki w drodze. 32  Przyszliśmy więc do Jerozolimy+ i przebywaliśmy tam trzy dni. 33  A czwartego dnia zaczęliśmy w domu naszego Boga odważać srebro i złoto+ oraz sprzęty+ do ręki Meremota,+ syna Urijasza, kapłana, a z nim był Eleazar, syn Pinechasa, z nimi zaś byli Jozabad,+ syn Jeszui, i Noadiasz, syn Binnuja,+ Lewici — 34  według liczby i według wagi wszystkiego, a następnie została w owym czasie zapisana cała waga. 35  Ci, którzy wyszli z niewoli, dawniejsi wygnańcy,+ złożyli Bogu Izraela ofiary całopalne:+ dwanaście byków+ za całego Izraela, dziewięćdziesiąt sześć baranów,+ siedemdziesiąt siedem baranków, dwanaście kozłów+ jako dar ofiarny za grzech — wszystko jako całopalenie dla Jehowy. 36  Potem wręczyliśmy prawa+ króla satrapom+ królewskim i namiestnikom+ za Rzeką,+ ci zaś wspomogli lud+ oraz dom prawdziwego Boga.

Przypisy