Ezdrasza 4:1-24

4  Gdy wrogowie+ Judy i Beniamina usłyszeli, że synowie Wygnania+ budują świątynię Jehowie, Bogu Izraela,  natychmiast zwrócili się do Zerubbabela+ i do głów+ domów patriarchalnych i rzekli do nich: „Chcemy budować razem z wami,+ bo tak jak wy szukamy waszego Boga+ i jemu składamy ofiary od dni Asarhaddona,+ króla Asyrii, który nas tu sprowadził”.+  Jednakże Zerubbabel i Jeszua+ oraz pozostali mężowie będący głowami+ domów patriarchalnych Izraela powiedzieli im: „Nic wam do naszej budowy domu naszego Boga,+ bo my sami będziemy wspólnie budować dla Jehowy, Boga Izraela, jak nam nakazał Król Cyrus,+ król Persji”.  Odtąd mieszkańcy tej ziemi stale osłabiali+ ręce ludu Judy i zniechęcali ich do budowania,+  a w celu zniweczenia ich zamiaru najmowali+ przeciw nim doradców przez wszystkie dni Cyrusa, króla Persji, aż do panowania Dariusza,+ króla Persji.  A za panowania Aswerusa, na początku jego panowania, napisali oskarżenie+ przeciwko mieszkańcom Judy i Jerozolimy.  Za dni Artakserksesa zaś Biszlam, Mitredat, Tabeel i reszta ich towarzyszy napisali do Artakserksesa, króla Persji; a to, co napisano w liście, było napisane literami aramejskimi i przetłumaczone na język aramejski.+  Rechum, naczelny urzędnik rządowy, i Szimszaj, pisarz, napisali do króla Artakserksesa następujący list przeciwko Jerozolimie:  Przeto Rechum,+ naczelny urzędnik rządowy, i Szimszaj, pisarz, oraz reszta ich towarzyszy, sędziowie i niżsi namiestnicy zza Rzeki,+ sekretarze,+ ludzie z Erech,+ Babilończycy,+ mieszkańcy Suzy,+ to jest Elamici,+ 10  oraz pozostałe narody,+ które wielki i czcigodny Asenappar+ uprowadził do niewoli i osiedlił w miastach Samarii,+ a także pozostali zza Rzeki...; otóż 11  jest to odpis listu, który posłali w tej sprawie: „Do Artakserksesa,+ króla — twoi słudzy, ludzie zza Rzeki: Otóż 12  niech stanie się wiadome królowi, że Żydzi, którzy przyszli od ciebie tu do nas, przybyli do Jerozolimy. Budują to buntownicze i złe miasto i już kończą mury,+ i naprawiają fundamenty. 13  Niech zatem stanie się wiadome królowi, że jeśli to miasto zostanie odbudowane i jego mury dokończone, nie będą już oddawać ani podatku,+ ani daniny,+ ani cła, a to przyniesie stratę skarbcom+ królów. 14  A ponieważ jemy sól z pałacu i nie godzi się nam patrzeć na ogałacanie króla, więc posłaliśmy i oznajmiliśmy to królowi, 15  aby zbadano księgę kronik+ twoich przodków. Wtedy znajdziesz w księdze kronik i dowiesz się, że to miasto jest miastem buntowniczym i przynosi straty królom oraz prowincjom, a od dawnych dni byli w nim tacy, którzy wszczynali rebelie. Z tego powodu spustoszono to miasto.+ 16  Oznajmiamy królowi, że gdy to miasto zostanie odbudowane, a jego mury dokończone, wtedy nie będziesz już miał żadnego działu za Rzeką”.+ 17  Król przesłał wiadomość Rechumowi,+ naczelnemu urzędnikowi rządowemu, i Szimszajowi, pisarzowi, oraz reszcie ich towarzyszy,+ którzy mieszkali w Samarii, a także pozostałym zza Rzeki: „Pozdrowienia!+ Otóż 18  urzędowy dokument, który nam przysłaliście, został przede mną wyraźnie odczytany. 19  Wydałem więc rozkaz i zbadano,+ i stwierdzono, że owo miasto od dawnych dni powstawało przeciw królom i dochodziło w nim do buntu i rebelii.+ 20  Byli też w Jerozolimie potężni królowie+ i rządzili wszystkim za Rzeką,+ a oddawano im podatek, daninę i cło.+ 21  Wydajcie zatem rozkaz, by powstrzymać tych krzepkich mężów, ażeby to miasto nie zostało odbudowane, dopóki nie wydam rozkazu. 22  Baczcie więc, by nie dopuścić do żadnego zaniedbania w działaniu pod tym względem, żeby nie zwiększyła się szkoda na niekorzyść królów”.+ 23  A gdy odpis urzędowego dokumentu króla Artakserksesa odczytano przed Rechumem+ i pisarzem Szimszajem+ oraz ich towarzyszami,+ ci śpiesznie udali się do Żydów w Jerozolimie i powstrzymali ich siłą oręża.+ 24  Wtedy to została wstrzymana praca nad domem Bożym w Jerozolimie; i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza,+ króla Persji.

Przypisy