Ezdrasza 2:1-70

2  A oto synowie z tej prowincji,+ którzy wyszli z niewoli, w jakiej byli wygnańcy+ uprowadzeni+ do Babilonu przez Nebukadneccara, króla Babilonu, i którzy później powrócili+ do Jerozolimy i Judy,+ każdy do swojego miasta;  ci, którzy przyszli z Zerubbabelem,+ Jeszuą,+ Nehemiaszem, Serajaszem,+ Reelajaszem, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem, Baaną. Oto liczba mężczyzn ludu izraelskiego:  synów Parosza+ dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch;  synów Szefatiasza+ trzystu siedemdziesięciu dwóch;  synów Aracha+ siedmiuset siedemdziesięciu pięciu;  synów Pachat-Moaba,+ z synów Jeszui i Joaba,+ dwa tysiące ośmiuset dwunastu;  synów Elama+ tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;  synów Zattu+ dziewięciuset czterdziestu pięciu;  synów Zakkaja+ siedmiuset sześćdziesięciu; 10  synów Baniego+ sześciuset czterdziestu dwóch; 11  synów Bebaja+ sześciuset dwudziestu trzech; 12  synów Azgada+ tysiąc dwustu dwudziestu dwóch; 13  synów Adonikama+ sześciuset sześćdziesięciu sześciu; 14  synów Bigwaja+ dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; 15  synów Adina+ czterystu pięćdziesięciu czterech; 16  synów Atera,+ z linii Ezechiasza, dziewięćdziesięciu ośmiu; 17  synów Becaja+ trzystu dwudziestu trzech; 18   synów Jory stu dwunastu; 19  synów Chaszuma+ dwustu dwudziestu trzech; 20  synów Gibbara+ dziewięćdziesięciu pięciu; 21  synów Betlejem+ stu dwudziestu trzech; 22  mężczyzn z Netofy+ pięćdziesięciu sześciu; 23  mężczyzn z Anatot+ stu dwudziestu ośmiu; 24  synów Azmawetu+ czterdziestu dwóch; 25  synów Kiriat-Jearim,+ Kefiry i Beerot siedmiuset czterdziestu trzech; 26  synów Ramy+ i Geby+ sześciuset dwudziestu jeden; 27  mężczyzn z Michmas+ stu dwudziestu dwóch; 28  mężczyzn z Betel+ i Aj+ dwustu dwudziestu trzech; 29  synów Nebo+ pięćdziesięciu dwóch; 30  synów Magbisz stu pięćdziesięciu sześciu; 31  synów drugiego Elama+ tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 32  synów Charima+ trzystu dwudziestu; 33  synów Lod,+ Chadid+ i Ono+ siedmiuset dwudziestu pięciu; 34  synów Jerycha+ trzystu czterdziestu pięciu; 35  synów Senaa+ trzy tysiące sześciuset trzydziestu. 36  Kapłani:+ synów Jedajasza+ z domu Jeszui+ dziewięciuset siedemdziesięciu trzech; 37  synów Immera+ tysiąc pięćdziesięciu dwóch; 38  synów Paszchura+ tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; 39  synów Charima+ tysiąc siedemnastu. 40  Lewici:+ synów Jeszui+ i Kadmiela,+ z synów Hodawiasza,+ siedemdziesięciu czterech. 41  Śpiewacy: synów Asafa+ stu dwudziestu ośmiu. 42  Synowie odźwiernych: synów Szalluma,+ synów Atera,+ synów Talmona,+ synów Akkuba,+ synów Chatity,+ synów Szobaja, wszystkich razem — stu trzydziestu dziewięciu. 43  Netynejczycy:+ synowie Cychy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota,+ 44  synowie Kerosa, synowie Syjahy, synowie Padona,+ 45  synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Akkuba, 46  synowie Chagaba, synowie Szalmaja,+ synowie Chanana, 47  synowie Giddela, synowie Gachara,+ synowie Reajasza, 48  synowie Recina,+ synowie Nekody, synowie Gazzama, 49  synowie Uzzy, synowie Paseacha,+ synowie Besaja, 50  synowie Asny, synowie Meunitów, synowie Nefusima;+ 51  synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura,+ 52  synowie Bacluta, synowie Mechidy, synowie Charszy,+ 53  synowie Barkosa, synowie Sysery, synowie Tamacha,+ 54  synowie Necjacha, synowie Chatify.+ 55  Synowie sług Salomona:+ synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Perudy,+ 56  synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela,+ 57  synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Haccebaima, synowie Amiego.+ 58  Wszystkich netynejczyków+ i synów sług Salomona było trzystu dziewięćdziesięciu dwóch.+ 59  A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addon oraz Immer i nie potrafili wskazać domu swoich ojców i swego pochodzenia,+ czy są z Izraela: 60  synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody+ sześciuset pięćdziesięciu dwóch. 61  Z synów kapłanów+ zaś: synowie Chabajasza, synowie Hakkoca,+ synowie Barzillaja,+ który wziął sobie żonę spośród córek Barzillaja+ Gileadczyka i został nazwany od ich imienia. 62  Ci szukali siebie w spisie, aby publicznie ustalić swój rodowód, i siebie nie znaleźli, toteż jako skalani zostali wyłączeni z kapłaństwa.+ 63  Tirszata+ powiedział im więc, że nie mogą jeść+ z rzeczy najświętszych, dopóki się nie pojawi kapłan z Urim+ i Tummim. 64  Cały ten zbór jako jedna grupa+ liczył czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób+ 65  oprócz ich niewolników i niewolnic, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem; mieli też dwieście śpiewaków+ i śpiewaczek. 66  Koni ich było siedemset trzydzieści sześć, mułów dwieście czterdzieści pięć,+ 67  wielbłądów czterysta trzydzieści pięć, osłów sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.+ 68  A niektórzy mężowie będący głowami+ domów patriarchalnych,+ przybywszy do domu Jehowy,+ który był w Jerozolimie,+ złożyli dobrowolne+ dary ofiarne dla domu prawdziwego Boga, aby go wznieść na jego miejscu.+ 69  Według swoich możliwości dali na materiały do robót sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm złota+ i pięć tysięcy min srebra,+ a także sto długich szat+ kapłańskich. 70  A kapłani i Lewici, i niektórzy spośród ludu,+ jak również śpiewacy i odźwierni, i netynejczycy osiedlili się w swoich miastach, cały zaś Izrael w swoich miastach.+

Przypisy