Ezdrasza 10:1-44

10  A gdy już Ezdrasz się pomodlił+ i uczynił wyznanie,+ płacząc i leżąc twarzą do ziemi+ przed domem+ prawdziwego Boga, zebrali się wokół niego ci z Izraela, bardzo wielki zbór, mężczyźni i kobiety oraz dzieci, lud bowiem zanosił się od płaczu.  Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jechiela,+ z synów Elama,+ i rzekł do Ezdrasza: „Myśmy postąpili wiarołomnie wobec naszego Boga, dając mieszkanie cudzoziemskim żonom spośród ludów tej ziemi.+ Jednakże w tej sprawie jest jeszcze nadzieja+ dla Izraela.  Zawrzyjmy więc teraz przymierze+ z naszym Bogiem, że odprawimy+ wszystkie te żony, a także tych, którzy się z nich narodzili, zgodnie z radą Jehowy oraz drżących+ przed przykazaniem+ naszego Boga, aby się stało według prawa.+  Wstań, bo sprawa ta należy do ciebie, a my jesteśmy z tobą. Bądź silny i działaj”.  Wtedy Ezdrasz powstał i zaprzysiągł+ przełożonych kapłanów, Lewitów i całego Izraela, by uczynili zgodnie z tym słowem. Złożyli zatem przysięgę.  A Ezdrasz powstał sprzed domu prawdziwego Boga i poszedł do jadalni+ Jehochanana, syna Eliasziba. Chociaż tam poszedł, nie jadł chleba+ ani nie pił wody, gdyż bolał+ nad wiarołomstwem wygnańców.  Potem kazali ogłosić po całej Judzie i Jerozolimie, żeby wszyscy dawniejsi wygnańcy+ zebrali się w Jerozolimie;  a kto by nie przyszedł+ w ciągu trzech dni zgodnie z radą książąt+ i starszych, tego całe mienie będzie obłożone klątwą,+ on sam zaś zostanie odłączony+ od zboru wygnańców.  Zebrali się więc w Jerozolimie wszyscy mężczyźni z Judy i Beniamina w ciągu trzech dni, to jest w miesiącu dziewiątym,+ dwudziestego dnia tego miesiąca, a cały lud siedział na otwartym miejscu domu prawdziwego Boga, drżąc z powodu tej sprawy i z powodu deszczów.+ 10  W końcu kapłan Ezdrasz powstał i rzekł do nich: „Wyście postąpili wiarołomnie przez to, że daliście mieszkanie cudzoziemskim żonom,+ aby powiększyć winę Izraela.+ 11  Teraz zaś uczyńcie wyznanie+ Jehowie, Bogu waszych praojców, i zróbcie to, co mu przyjemne,+ i odłączcie się od ludów tej ziemi i od cudzoziemskich żon”.+ 12  Na to odpowiedział cały zbór i rzekł donośnym głosem: „Winniśmy postąpić dokładnie według twego słowa.+ 13  Niemniej lud jest liczny, a to pora deszczów i nie można stać na dworze, zadanie to zaś nie zajmie jednego czy dwóch dni, gdyż wielce się zbuntowaliśmy w tej sprawie. 14  Niechże więc nasi książęta+ wystąpią w charakterze przedstawicieli całego zboru; wszyscy zaś w naszych miastach, którzy dali mieszkanie cudzoziemskim żonom, niech przychodzą w wyznaczonych terminach, a wraz z nimi starsi każdego miasta i jego sędziowie, dopóki nie odwrócimy od siebie płonącego gniewu naszego Boga z powodu tej sprawy”. 15  (Jednakże Jonatan, syn Asahela, i Jachzejasz, syn Tikwy, wystąpili przeciw+ temu, a pomagali im Meszullam i Szabbetaj,+ Lewici). 16  I dawniejsi wygnańcy+ zaczęli tak czynić; a kapłan Ezdrasz i mężczyźni, którzy byli głowami swego domu patriarchalnego,+ i to wszyscy z nich według swych imion, odłączyli się i pierwszego dnia miesiąca dziesiątego+ zasiedli, aby wejrzeć w tę sprawę;+ 17  i do pierwszego dnia miesiąca pierwszego pozałatwiali sprawy wszystkich mężczyzn, którzy dali mieszkanie cudzoziemskim+ żonom. 18  I stwierdzono, że mieszkanie cudzoziemskim żonom dali niektórzy synowie kapłanów;+ z synów Jeszui,+ syna Jehocadaka,+ i jego braci — Maasejasz i Eliezer, i Jarib, i Gedaliasz. 19  Przyrzekli jednak przez uściśnięcie rąk, że odprawią swoje żony i że skoro są winni,+ za ich winę należy się baran+ z trzody. 20  A z synów Immera+ byli: Chanani i Zebadiasz; 21  a z synów Charima:+ Maasejasz i Eliasz, i Szemajasz, i Jechiel, i Uzzjasz; 22  a z synów Paszchura:+ Elioenaj, Maasejasz, Ismael, Netanel, Jozabad i Eleasa. 23  A z Lewitów: Jozabad i Szimej, i Kelajasz (czyli Kelita), Petachiasz, Juda i Eliezer; 24  a ze śpiewaków: Eliaszib; a z odźwiernych: Szallum i Telem, i Uri. 25  A z Izraela — z synów Parosza+ byli: Ramiasz i Jizzjasz, i Malkijasz, i Mijjamin, i Eleazar, i Malkijasz, i Benajasz; 26  a z synów Elama:+ Mattaniasz, Zachariasz i Jechiel,+ i Abdi, i Jeremot, i Eliasz; 27  a z synów Zattu:+ Elioenaj, Eliaszib, Mattaniasz i Jeremot, i Zabad, i Aziza; 28  a z synów Bebaja:+ Jehochanan, Chananiasz, Zabbaj, Atlaj; 29  a z synów Baniego: Meszullam, Malluch i Adajasz, Jaszub i Szeal, i Jeremot; 30  a z synów Pachat-Moaba:+ Adna i Kelal, Benajasz, Maasejasz, Mattaniasz, Becalel i Binnuj, i Manasses; 31  a z synów Charima:+ Eliezer, Jiszszijasz, Malkijasz,+ Szemajasz, Szimeon, 32  Beniamin, Malluch i Szemariasz; 33  z synów Chaszuma:+ Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasses i Szimej; 34  z synów Baniego: Maadaj, Amram i Uel, 35  Benajasz, Bedejasz, Keluhi, 36  Waniasz, Meremot, Eliaszib, 37  Mattaniasz, Mattenaj i Jaasaj; 38  a z synów Binnuja: Szimej 39  i Szelemiasz, i Natan, i Adajasz, 40  Machnadbaj, Szaszaj, Szaraj, 41  Azarel i Szelemiasz, Szemariasz, 42  Szallum, Amariasz, Józef; 43  z synów Nebo: Jejel, Mattitiasz, Zabad, Zebina, Jaddaj i Joel, i Benajasz. 44  Ci wszyscy wzięli niegdyś cudzoziemskie żony,+ a teraz odprawiali żony wraz z synami.

Przypisy