Wyjścia 6:1-30

6  Jehowa rzekł więc do Mojżesza: „Teraz zobaczysz, co uczynię faraonowi,+ gdyż zmuszony silną ręką odprawi ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich ze swojej ziemi”.+  I odezwał się Bóg do Mojżesza, i rzekł mu: „Jam jest Jehowa.+  I ja ukazywałem się Abrahamowi,+ Izaakowi+ i Jakubowi+ jako Bóg Wszechmocny,+ ale co do mojego imienia, Jehowa,+ nie dałem się im poznać.+  Ustanowiłem też moje przymierze z nimi, by dać im ziemię Kanaan, ziemię ich pobytu w charakterze osiadłych przybyszów, w której przebywali jako przybysze.+  I usłyszałem jęki synów Izraela,+ których Egipcjanie trzymają w niewoli, i pamiętam o moim przymierzu.+  „Dlatego powiedz synom Izraela: ‚Jam jest Jehowa i ja wyprowadzę was spod brzemion Egipcjan, i wyzwolę was z ich niewoli,+ i wyratuję was wyciągniętym ramieniem i potężnymi sądami.+  I wezmę was sobie za lud,+ i okażę, że jestem dla was Bogiem;+ i poznacie, iż ja jestem Jehowa, wasz Bóg, który was wyprowadza spod brzemion Egiptu.+  I zaprowadzę was do ziemi, co do której podniosłem rękę na znak przysięgi,+ że ją dam Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi; i dam wam ją na własność.+ Jam jest Jehowa’”.+  Potem Mojżesz powiedział o tym synom Izraela, ale oni nie słuchali Mojżesza wskutek zniechęcenia i z powodu ciężkiej niewoli.+ 10  Wówczas Jehowa rzekł do Mojżesza, mówiąc: 11  „Idź, powiedz faraonowi, królowi Egiptu,+ żeby odprawił synów Izraela ze swojej ziemi”.+ 12  Lecz Mojżesz odezwał się przed obliczem Jehowy, mówiąc: „Oto synowie Izraela nie posłuchali mnie;+ jakże więc posłucha mnie faraon,+ zwłaszcza że jestem nieobrzezanych warg?”+ 13  Ale Jehowa dalej mówił do Mojżesza i Aarona i przez nich wydawał nakazy synom Izraela oraz faraonowi, królowi Egiptu, w celu wyprowadzenia synów Izraela z ziemi egipskiej.+ 14  Oto głowy domu ich ojców: Synami Rubena, pierworodnego+ Izraela, byli: Chanoch i Pallu, Checron i Karmi.+ To są rodziny Rubena.+ 15  A synami Symeona byli: Jemuel i Jamin, i Ohad, i Jachin, i Cochar, i Szaul, syn Kananejki.+ To są rodziny Symeona.+ 16  A oto imiona synów Lewiego+ według ich rodów:+ Gerszon i Kehat, i Merari.+ A lat życia Lewiego było sto trzydzieści siedem lat. 17  Synami Gerszona byli: Libni i Szimej,+ według ich rodzin.+ 18  A synami Kehata byli: Amram i Icchar, i Hebron, i Uzziel.+ I lat życia Kehata było sto trzydzieści trzy lata. 19  A synami Merariego byli: Machli i Muszi.+ To były rodziny Lewitów według ich rodów.+ 20  Amram zaś pojął za żonę Jochebed, siostrę swego ojca.+ Później ta urodziła mu Aarona i Mojżesza.+ I lat życia Amrama było sto trzydzieści siedem lat. 21  A synami Icchara byli: Korach+ i Nefeg, i Zikri. 22  A synami Uzziela byli: Miszael i Elcafan, i Sitri.+ 23  Aaron zaś pojął za żonę Eliszebę, córkę Amminadaba, siostrę Nachszona.+ Później ta urodziła mu Nadaba i Abihu, Eleazara i Itamara.+ 24  A synami Koracha byli: Assir i Elkana, i Abiasaf.+ To były rodziny Korachitów.+ 25  A Eleazar, syn Aarona,+ wziął sobie za żonę jedną z córek Putiela. Później ta urodziła mu Pinechasa.+ Oto głowy lewickich domów patriarchalnych według ich rodzin.+ 26  Oto Aaron i Mojżesz, do których Jehowa rzekł:+ „Wyprowadźcie synów Izraela z ziemi egipskiej według ich zastępów”.+ 27  To oni mówili do faraona, króla Egiptu, żeby wyprowadzić synów Izraela z Egiptu.+ To Mojżesz i Aaron. 28  A w dniu, w którym Jehowa przemówił do Mojżesza w ziemi egipskiej,+ 29  Jehowa zwrócił się do Mojżesza, mówiąc: „Jam jest Jehowa.+ Powiedz faraonowi, królowi Egiptu, wszystko, co ja ci mówię”. 30  Wówczas Mojżesz rzekł przed obliczem Jehowy: „Oto ja jestem nieobrzezanych warg, jakże więc faraon mnie posłucha?”+

Przypisy