Sędziów 1:1-36

1  A po śmierci+ Jozuego synowie Izraela pytali+ Jehowę, mówiąc: „Kto z nas pierwszy ruszy na Kananejczyków, by z nimi walczyć?”  Jehowa odrzekł: „Wyruszy Juda.+ Oto ja wydam tę ziemię w jego rękę”.  Wtedy Juda powiedział do Symeona, swego brata: „Wyrusz ze mną na terytorium przydzielone mi przez losowanie+ i walczmy z Kananejczykami, ja zaś pójdę z tobą na terytorium przydzielone tobie przez losowanie”.+ Toteż Symeon z nim poszedł.+  Wówczas Juda wyruszył, a Jehowa wydał w ich ręce+ Kananejczyków i Peryzzytów, tak iż pokonali ich w Bezek — dziesięć tysięcy mężczyzn.  Kiedy w Bezek napotkali Adoni-Bezeka, walczyli z nim i pokonali Kananejczyków+ oraz Peryzzytów.+  Gdy Adoni-Bezek rzucił się do ucieczki, zaczęli go ścigać i schwytawszy, obcięli mu wielkie palce u rąk i u stóp.  Na to Adoni-Bezek powiedział: „Siedemdziesięciu królów, którym obcięto wielkie palce u rąk i u stóp, zbierało pokarm pod moim stołem. Jak ja uczyniłem, tak mi Bóg odpłacił”.+ Potem przyprowadzili go do Jerozolimy+ i tam umarł.  Ponadto synowie Judy toczyli wojnę z Jerozolimą+ i zdobyli ją, i pobili ostrzem miecza, i wydali miasto na pastwę ognia.  A potem synowie Judy zeszli, by walczyć z Kananejczykami zamieszkującymi górzysty region i Negeb,+ i Szefelę.+ 10  I Juda pomaszerował przeciw Kananejczykom, którzy mieszkali w Hebronie+ (a Hebron nosił przedtem nazwę Kiriat-Arba),+ i pobili Szeszaja oraz Achimana i Talmaja.+ 11  Stamtąd pomaszerowali przeciw mieszkańcom Debiru.+ (A Debir nosił przedtem nazwę Kiriat-Sefer).+ 12  Wówczas Kaleb+ powiedział: „Kto uderzy na Kiriat-Sefer i je zdobędzie, temu dam za żonę Achsę,+ moją córkę”.+ 13  I zdobył je Otniel,+ syn Kenaza,+ młodszego brata Kaleba.+ Za to dał mu za żonę Achsę, swoją córkę.+ 14  A gdy szła do domu, namawiała go, by poprosił jej ojca o pole. Potem, siedząc na ośle, klasnęła w dłonie.+ A Kaleb rzekł do niej: „Czego chcesz?” 15  Powiedziała więc do niego: „Udziel mi błogosławieństwa,+ bo dałeś mi połać ziemi na południu, i daj mi Gullot-Maim”. Kaleb dał jej zatem Gullot Górne+ i Gullot Dolne. 16  A synowie Kenity,+ którego zięciem był Mojżesz,+ wyruszyli wraz z synami Judy z miasta palm+ na pustkowie judzkie, znajdujące się na południe od Aradu.+ Potem poszli i zamieszkali z tym ludem.+ 17  Lecz Juda pomaszerował z Symeonem, swoim bratem, i uderzyli na Kananejczyków mieszkających w Cefat, i wydali je na zagładę.+ Dlatego nadano temu miastu nazwę Chorma.+ 18  Potem Juda zdobył Gazę+ oraz jej terytorium i Aszkelon+ oraz jego terytorium, i Ekron+ oraz jego terytorium. 19  I Jehowa dalej był z Judą, tak iż wziął on w posiadanie górzysty region, lecz nie zdołał wywłaszczyć mieszkańców niziny, gdyż mieli rydwany wojenne+ z żelaznymi kosami.+ 20  Gdy Kalebowi dali Hebron, tak jak obiecał Mojżesz,+ wypędził on stamtąd trzech synów Anaka.+ 21  A synowie Beniamina nie wypędzili Jebusytów mieszkających w Jerozolimie;+ i Jebusyci mieszkają z synami Beniamina w Jerozolimie po dziś dzień.+ 22  Tymczasem dom Józefa+ wyruszył przeciw Betel+ i Jehowa był z nimi.+ 23  I dom Józefa zaczął przeprowadzać zwiad+ w Betel (a to miasto nosiło przedtem nazwę Luz),+ 24  i zwiadowcy zobaczyli mężczyznę wychodzącego z miasta. Rzekli więc do niego: „Pokaż nam, prosimy, którędy się dostać do miasta, a okażemy ci życzliwość”.+ 25  Pokazał im więc, którędy mogą się dostać do miasta; i pobili to miasto ostrzem miecza,+ ale temu mężczyźnie i całej jego rodzinie pozwolili odejść.+ 26  Potem ów mężczyzna udał się do ziemi Hetytów+ i zbudował miasto, i nadał mu nazwę Luz. Tak się nazywa po dziś dzień. 27  A Manasses+ nie wziął w posiadanie Bet-Szean+ oraz jego zależnych miejscowości ani Taanachu+ oraz jego zależnych miejscowości, ani mieszkańców Dor+ oraz jego zależnych miejscowości, ani mieszkańców Ibleamu+ oraz jego zależnych miejscowości, ani mieszkańców Megiddo+ oraz jego zależnych miejscowości, lecz Kananejczycy dalej mieszkali w tej ziemi.+ 28  A Izrael wzrósł w siłę+ i zaczął narzucać Kananejczykom pracę przymusową,+ i nie wypędził ich całkowicie.+ 29  Również Efraim nie wypędził Kananejczyków, którzy mieszkali w Gezerze, lecz Kananejczycy dalej mieszkali wśród nich w Gezerze.+ 30  Zebulon+ nie wypędził mieszkańców Kitronu ani mieszkańców Nahalolu,+ lecz Kananejczycy dalej mieszkali wśród nich+ i zostali obarczeni pracą przymusową.+ 31  Aszer+ nie wypędził mieszkańców Akko ani mieszkańców Sydonu+ i Achlabu, i Achzibu,+ i Chelby, i Afiku,+ i Rechobu.+ 32  I Aszeryci dalej mieszkali pośród Kananejczyków zamieszkujących tę ziemię, gdyż ich nie wypędzili.+ 33  Naftali+ nie wypędził mieszkańców Bet-Szemesz ani mieszkańców Bet-Anat,+ lecz dalej mieszkali pośród Kananejczyków zamieszkujących tę ziemię;+ a mieszkańcy Bet-Szemesz i Bet-Anat zaczęli dla nich wykonywać pracę przymusową.+ 34  I Amoryci wypierali synów Dana+ w górzysty region, bo nie pozwalali im schodzić na nizinę.+ 35  Toteż Amoryci dalej mieszkali na górze Cheres i w Ajjalonie,+ i w Szaalbim.+ Lecz ręka domu Józefa była tak ciężka, że zostali zmuszeni do wykonywania pracy przymusowej.+ 36  A terytorium Amorytów ciągnęło się od stoku Akrabbim,+ od Seli w górę.

Przypisy