1 Kronik 9:1-44

9  Wszyscy zaś Izraelici byli wpisani do rodowodów;+ i są tam zapisani w Księdze Królów Izraela. A Juda za swą niewierność została uprowadzona na wygnanie+ do Babilonu.  Pierwszymi zaś mieszkańcami, którzy byli w swej posiadłości w swoich miastach, byli Izraelici,+ kapłani,+ Lewici,+ netynejczycy.+  A w Jerozolimie+ mieszkali niektórzy z synów Judy+ i niektórzy z synów Beniamina+ oraz niektórzy z synów Efraima i Manassesa:  Utaj, syn Ammihuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, z synów Pereca,+ syna Judy.+  A z Szilonitów+ — pierworodny Asajasz oraz jego synowie.  A z synów Zeracha+ — Jeuel oraz sześciuset dziewięćdziesięciu ich braci.  A z synów Beniamina — Sallu, syn Meszullama, syna Hodawiasza, syna Hassenui,  i Jibnejasz, syn Jerochama, i Ela, syn Uzziego, syna Michriego, i Meszullam, syn Szefatiasza, syna Reuela, syna Jibnijasza.  A braci ich według ich potomków było dziewięciuset pięćdziesięciu sześciu. Wszyscy ci mężowie byli głowami domów patriarchalnych według domów ich praojców. 10  A z kapłanów byli: Jedajasz i Jehojarib, i Jachin,+ 11  i Azariasz,+ syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Achituba, wodza domu prawdziwego Boga, 12  i Adajasz, syn Jerochama, syna Paszchura, syna Malkijasza, i Maasaj, syn Adiela, syna Jachzery, syna Meszullama, syna Meszillemita,+ syna Immera, 13  oraz ich bracia, głowy domu ich praojców, tysiąc siedemset sześćdziesięciu mocarzy zdolnych+ do dzieła usługiwania związanego z domem prawdziwego Boga. 14  A z Lewitów byli: Szemajasz, syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza,+ z synów Merariego; 15  i Bakbakkar, Cheresz i Galal, i Mattaniasz,+ syn Michy,+ syna Zikriego,+ syna Asafa,+ 16  i Abdiasz, syn Szemajasza,+ syna Galala, syna Jedutuna,+ i Berechiasz, syn Asy, syna Elkany, mieszkający w osadach Netofatytów.+ 17  A odźwiernymi+ byli: Szallum+ i Akkub, i Talmon, i Achiman, a ich brat Szallum był głową 18  i aż do owego czasu był w bramie królewskiej+ po stronie wschodniej. Ci byli odźwiernymi obozów synów Lewiego.+ 19  A Szallum, syn Korego, syna Ebiasafa,+ syna+ Koracha,+ oraz jego bracia z domu jego ojca, Korachici,+ byli nad dziełem usługiwania, odźwiernymi+ namiotu, a ich ojcowie — nad obozem Jehowy, strażnikami wejścia. 20  A w przeszłości ich wodzem był Pinechas,+ syn Eleazara.+ Jehowa był z nim.+ 21  Zachariasz,+ syn Meszelemiasza, był odźwiernym u wejścia do namiotu spotkania. 22  Wszystkich wybranych na odźwiernych progów było dwustu dwunastu. Przebywali oni w swoich osadach,+ według swego rodowodu.+ Dawid+ oraz widzący,+ Samuel, zamianowali ich na stanowiska powierzane ludziom zaufanym.+ 23  I oni oraz ich synowie byli ustanowieni nad bramami domu Jehowy, domu namiotu, by trzymali straż.+ 24  Strażnicy stali z czterech stron: od wschodu,+ od zachodu,+ od północy+ i od południa.+ 25  A ich bracia w ich osadach mieli od czasu do czasu przychodzić na siedem+ dni — wraz z tymi. 26  Bo na stanowisku powierzanym ludziom zaufanym było czterech mocarzy spośród odźwiernych. Byli oni Lewitami i mieli pieczę nad jadalniami+ oraz skarbcami+ domu prawdziwego Boga. 27  I spędzali noc dookoła domu prawdziwego Boga; im bowiem zlecono stróżowanie+ oraz powierzono klucz, by co rano otwierali.+ 28  I niektórzy z nich sprawowali pieczę nad przyborami+ do służby, gdyż według liczby je przynosili i według liczby je wynosili. 29  A niektórym z nich powierzono pieczę nad przyborami i nad wszystkimi świętymi+ przedmiotami, i nad wyborną mąką,+ i winem,+ i oliwą,+ i wonną żywicą,+ i olejkiem balsamowym.+ 30  Niektórzy zaś z synów kapłanów sporządzali mieszaninę maści+ z olejku balsamowego. 31  A Mattitiasz z Lewitów, pierworodny Szalluma+ Korachity, piastował stanowisko powierzane ludziom zaufanym i nadzorował to, co pieczono na patelniach.+ 32  A niektórzy spośród synów Kehatytów, ich bracia, byli odpowiedzialni za chleb pokładny,+ by go przygotowywać sabat w sabat.+ 33  Ci zaś byli śpiewakami,+ głowami lewickich domów patriarchalnych w jadalniach,+ i byli wolni od służby;+ bo w dzień i w nocy mieli obowiązek być zajęci pracą.+ 34  Ci byli głowami lewickich domów patriarchalnych według ich potomków, naczelnikami. Oni to mieszkali w Jerozolimie.+ 35  A w Gibeonie+ mieszkał ojciec Gibeonu, Jejel. Jego żona zaś miała na imię Maaka. 36  A jego synem, pierworodnym, był Abdon, a ponadto Cur i Kisz, i Baal, i Ner, i Nadab, 37  i Gedor, i Achio, i Zachariasz,+ i Miklot. 38  Miklot zaś został ojcem Szimeama. Oni to mieszkali naprzeciwko swoich braci w Jerozolimie, wraz ze swymi braćmi. 39  Ner+ zaś został ojcem Kisza;+ Kisz zaś został ojcem Saula;+ Saul zaś został ojcem Jonatana+ i Malki-Szui,+ i Abinadaba,+ i Eszbaala.+ 40  A synem Jonatana był Merib-Baal.+ Merib-Baal zaś został ojcem Micheasza.+ 41  A synami Micheasza byli: Piton i Melech, i Tachrea, i Achaz.+ 42  Achaz zaś został ojcem Jary; Jara zaś został ojcem Alemeta i Azmaweta, i Zimriego. Zimri zaś zrodził Mocę. 43  Moca zaś został ojcem Binei, a jego synem Refajasz,+ jego synem Eleasa, jego synem Acel. 44  Acel zaś miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bocheru i Ismael, i Szeariasz, i Abdiasz, i Chanan. Byli to synowie Acela.+

Przypisy