1 Kronik 7:1-40

7  A synami Issachara byli: Tola+ i Pua,+ Jaszub i Szimron+ — czterech.  A synami Toli byli: Uzzi i Refajasz, i Jeriel, i Jachmaj, i Jibsam, i Szemuel — głowy domu ich praojców. Od Toli pochodzili dzielni mocarze, według ich potomków. Liczba ich za dni Dawida+ wynosiła dwadzieścia dwa tysiące sześćset.  A synami Uzziego: Jizrachiasz; a synami Jizrachiasza byli: Michael i Abdiasz, i Joel, Jiszsziasz,      — pięciu; oni wszyscy byli naczelnikami.  I były przy nich według ich potomków, według domu ich praojców, oddziały wojskowe na wojnę, liczące trzydzieści sześć tysięcy, mieli bowiem wiele żon i synów.+  A ich bracia ze wszystkich rodzin Issachara to dzielni mocarze,+ osiemdziesiąt siedem tysięcy według rodowodu ich wszystkich.+  Synami Beniamina+ byli: Bela+ i Becher,+ i Jediael+ — trzech.  A synami Beli:+ Ecbon i Uzzi, i Uzziel, i Jerimot, i Iri — pięciu, głowy domu ich praojców, dzielni mocarze; w ich rodowodzie+ było dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech.  A synami Bechera byli: Zemira i Joasz, i Eliezer, i Elioenaj, i Omri, i Jeremot, i Abijasz, i Anatot, i Alemet — wszyscy oni byli synami Bechera.  A w ich rodowodzie+ według ich potomków, jeśli chodzi o głowy domu ich praojców, dzielnych mocarzy, było dwadzieścia tysięcy dwustu. 10  A synami Jediaela:+ Bilhan; a synami Bilhana byli: Jeusz i Beniamin, i Ehud, i Kenaana, i Zetan, i Tarszisz, i Achiszachar. 11  Wszyscy oni to synowie Jediaela, według naczelników ich praojców, dzielni mocarze,+ siedemnaście tysięcy dwustu idących do wojska na wojnę. 12  A Szuppim+ i Chuppim+ byli synami Ira;+ Chuszyci synami Achera. 13  Synami Naftalego+ byli: Jachacjel+ i Guni,+ i Jecer, i Szallum,+ synowie Bilhy.+ 14  Synami Manassesa:+ Asriel, którego urodziła jego syryjska nałożnica. (Urodziła ona Machira,+ ojca Gileada. 15  Machir zaś wziął żonę dla Chuppima i dla Szuppima, a jego siostra miała na imię Maaka). A drugi miał na imię Celofchad,+ lecz Celofchad miał córki.+ 16  Po jakimś czasie Maaka, żona Machira, urodziła syna i nadała mu imię Peresz; a jego brat miał na imię Szeresz; jego synami zaś byli: Ulam i Rekem. 17  A synami Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Machira, syna Manassesa. 18  Jego siostrą zaś była Hammolechet. Urodziła ona Iszhoda i Abiezera,+ i Machlę. 19  A synami Szemidy byli: Achian i Szechem, i Likchi, i Aniam. 20  A synami Efraima+ byli: Szutelach,+ a jego synem Bered, a jego synem Tachat, a jego synem Eleada, a jego synem Tachat, 21  a jego synem Zabad, a jego synem Szutelach — jak również Ezer i Elead. A mężowie z Gat,+ urodzeni w tej krainie, zabili ich, gdyż zeszli, by zabrać ich żywy inwentarz. 22  Efraim zaś, ich ojciec, obchodził żałobę przez wiele dni,+ a jego bracia przychodzili go pocieszać. 23  Potem współżył ze swą żoną i ona stała się brzemienna,+ i urodziła syna. Nadał mu jednak imię Beria, bo była w jego domu z nieszczęściem.+ 24  A jego córką była Szeera i zbudowała ona Bet-Choron+ — dolne+ i górne+ — jak również Uzzen-Szeera. 25  Był też jego syn Refach, a także Reszef, jego synem zaś Telach, a jego synem Tachan, 26  jego synem Ladan, jego synem Ammihud, jego synem Eliszama, 27  jego synem Nun,+ jego synem Jehoszua.+ 28  A ich własnością oraz ich miejscami zamieszkania były: Betel+ i jego zależne miejscowości, a na wschodzie Naaran,+ na zachodzie zaś Gezer+ i jego zależne miejscowości, oraz Szechem+ i jego zależne miejscowości aż po Gazę i jej zależne miejscowości; 29  a obok synów Manassesa — Bet-Szean+ i jego zależne miejscowości, Taanach+ i jego zależne miejscowości, Megiddo+ i jego zależne miejscowości, Dor+ i jego zależne miejscowości. W nich mieszkali synowie Józefa,+ syna Izraela. 30  Synami Aszera+ byli: Jimnach+ i Jiszwa, i Jiszwi,+ i Beria;+ a ich siostrą była Serach. 31  A synami Berii byli: Cheber i Malkiel, który był ojcem Birzait. 32  Cheber zaś został ojcem Jafleta i Szomera, i Chotama, i Szuy, ich siostry. 33  A synami Jafleta byli: Pasach i Bimhal, i Aszwat. Ci byli synami Jafleta. 34  A synami Szemera byli: Achi i Rohga, Jechubba i Aram. 35  A synami Helema, jego brata, byli: Cofach i Jimna, i Szelesz, i Amal. 36  Synami Cofacha byli: Suach i Charnefer, i Szual, i Beri, i Jimra, 37  Becer i Hod, i Szamma, i Szilsza, i Jitran, i Beera. 38  A synami Jetera byli: Jefunne i Pispa, i Ara. 39  A synami Ulli byli: Arach i Channiel, i Ricja. 40  Wszyscy oni to synowie Aszera, głowy+ domu praojców, doborowi, dzielni+ mocarze, przełożeni naczelników; i powoływano ich do wojska na wojnę według ich rodowodów.+ Liczba ich wynosiła dwadzieścia sześć tysięcy mężczyzn.+

Przypisy