1 Kronik 6:1-81

6  Synami Lewiego+ byli: Gerszon,+ Kehat+ i Merari.+  A synami Kehata byli: Amram,+ Icchar+ i Hebron,+ i Uzziel.+  A synami Amrama+ byli: Aaron+ i Mojżesz,+ i była też Miriam.+ A synami Aarona byli: Nadab+ i Abihu,+ Eleazar+ i Itamar.+  Eleazar+ zaś został ojcem Pinechasa.+ Pinechas został ojcem Abiszui.+  Abiszua zaś został ojcem Bukkiego; Bukki zaś został ojcem Uzziego.+  Uzzi zaś został ojcem Zerachiasza; Zerachiasz zaś został ojcem Merajota.+  Merajot został ojcem Amariasza; Amariasz zaś został ojcem Achituba.+  Achitub zaś został ojcem Cadoka;+ Cadok zaś został ojcem Achimaaca.+  Achimaac zaś został ojcem Azariasza. Azariasz zaś został ojcem Jochanana. 10  Jochanan zaś został ojcem Azariasza.+ On to pełnił służbę kapłańską w domu, który Salomon zbudował w Jerozolimie. 11  Azariasz zaś został ojcem Amariasza.+ Amariasz zaś został ojcem Achituba.+ 12  Achitub zaś został ojcem Cadoka.+ Cadok zaś został ojcem Szalluma. 13  Szallum zaś został ojcem Chilkiasza. Chilkiasz+ zaś został ojcem Azariasza. 14  Azariasz zaś został ojcem Serajasza.+ Serajasz zaś został ojcem Jehocadaka.+ 15  To właśnie Jehocadak poszedł, gdy Jehowa ręką Nebukadneccara zaprowadził Judę i Jerozolimę na wygnanie. 16  Synami Lewiego+ byli: Gerszom, Kehat i Merari. 17  A oto imiona synów Gerszoma: Libni+ i Szimej.+ 18  A synami Kehata+ byli: Amram+ i Icchar, i Hebron, i Uzziel.+ 19  Synami Merariego byli: Machli i Muszi.+ A oto rodziny Lewitów według ich praojców:+ 20  Od Gerszoma — jego syn Libni,+ jego syn Jachat, jego syn Zimma, 21  jego syn Joach,+ jego syn Iddo, jego syn Zerach, jego syn Jeatraj. 22  Synami Kehata byli: jego syn Amminadab, jego syn Korach,+ jego syn Assir, 23  jego syn Elkana i jego syn Ebiasaf,+ i jego syn Assir; 24  jego syn Tachat, jego syn Uriel, jego syn Uzzjasz i jego syn Szaul. 25  A synami Elkany+ byli: Amasaj i Achimot. 26  Co się tyczy Elkany, synami Elkany byli: jego syn Cofaj+ i jego syn Nachat, 27  jego syn Eliab,+ jego syn Jerocham, jego syn Elkana.+ 28  A synami Samuela+ byli: pierworodny Joel, a drugi Abijasz.+ 29  Synami Merariego byli: Machli,+ jego syn Libni, jego syn Szimej, jego syn Uzza, 30  jego syn Szimea, jego syn Chaggiasz, jego syn Asajasz. 31  A oto ci, którym Dawid+ powierzył stanowiska, by kierowali śpiewem w domu Jehowy, gdy już Arka miała miejsce, gdzie spoczęła.+ 32  I usługiwali+ śpiewem+ przed przybytkiem namiotu spotkania, dopóki Salomon nie zbudował domu Jehowy w Jerozolimie;+ i pełnili służbę stosownie do swego zadania.+ 33  A oto ci, którzy stawali do służby, jak również ich synowie: Z synów Kehatytów śpiewak Heman,+ syn Joela,+ syna Samuela,+ 34  syna Elkany,+ syna Jerochama, syna Eliela,+ syna Toacha, 35  syna Cufa,+ syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja, 36  syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sofoniasza, 37  syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa,+ syna Koracha,+ 38  syna Icchara,+ syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela. 39  Co się tyczy jego brata Asafa,+ który stawał do służby po jego prawej stronie, Asaf był synem Berechiasza,+ syna Szimei, 40  syna Michaela, syna Baasejasza, syna Malkijasza, 41  syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza, 42  syna Etana, syna Zimmy, syna Szimeja, 43  syna Jachata,+ syna Gerszoma,+ syna Lewiego. 44  Jeśli chodzi o synów Merariego,+ ich braci po lewej stronie, był tam Etan,+ syn Kisziego,+ syna Abdiego, syna Mallucha, 45  syna Chaszabiasza, syna Amacjasza, syna Chilkiasza, 46  syna Amciego, syna Baniego, syna Szemera, 47  syna Machliego, syna Musziego,+ syna Merariego,+ syna Lewiego. 48  A ich braci, Lewitów,+ dano do wszelkiej służby+ związanej z przybytkiem domu prawdziwego Boga. 49  Aaron+ zaś i jego synowie sprawiali, iż wznosił się dym ofiarny+ na ołtarzu całopalnym+ i na ołtarzu kadzielnym,+ dokonując wszelkiego dzieła związanego z rzeczami najświętszymi oraz przebłagania+ za Izraela,+ zgodnie ze wszystkim, co nakazał Mojżesz, sługa prawdziwego Boga. 50  A oto synowie Aarona:+ jego syn Eleazar,+ jego syn Pinechas,+ jego syn Abiszua,+ 51  jego syn Bukki, jego syn Uzzi, jego syn Zerachiasz,+ 52  jego syn Merajot,+ jego syn Amariasz, jego syn Achitub,+ 53  jego syn Cadok,+ jego syn Achimaac.+ 54  A oto ich miejsca zamieszkania według ich obozów otoczonych murem na ich terytorium,+ dla synów Aarona należących do rodziny Kehatytów,+ im bowiem przydzielono to przez losowanie. 55  Dano im więc Hebron+ w ziemi judzkiej, z jego pastwiskami dookoła. 56  A pole miasta oraz jego osady+ dano Kalebowi,+ synowi Jefunnego.+ 57  A synom Aarona dano miasta schronienia,+ Hebron,+ jak również Libnę+ z jej pastwiskami oraz Jattir+ i Esztemoę+ z jej pastwiskami, 58  i Chilen+ z jego pastwiskami, Debir+ z jego pastwiskami 59  i Aszan+ z jego pastwiskami, i Bet-Szemesz+ z jego pastwiskami; 60  a od plemienia Beniamina Gebę+ z jej pastwiskami i Alemet+ z jego pastwiskami, i Anatot+ z jego pastwiskami. Wszystkich ich miast było trzynaście+ miast pośród ich rodzin. 61  A pozostałym synom Kehata dano przez losowanie dziesięć+ miast od rodziny plemienia, od połowy plemienia, połowy Manassesa. 62  A synom Gerszoma+ według ich rodzin dano trzynaście miast od plemienia Issachara+ i od plemienia Aszera,+ i od plemienia Naftalego,+ i od plemienia Manassesa+ w Baszanie. 63  Synom Merariego+ według ich rodzin dano przez losowanie dwanaście miast od plemienia Rubena+ i od plemienia Gada,+ i od plemienia Zebulona.+ 64  Synowie Izraela dali więc Lewitom+ miasta z ich pastwiskami.+ 65  Ponadto od plemienia synów Judy+ i od plemienia synów Symeona,+ i od plemienia synów Beniamina+ dali im przez losowanie te miasta, które oni wymienili z nazwy. 66  A niektóre rodziny synów Kehata miały na swym terenie miasta od plemienia Efraima.+ 67  Dano im więc miasta schronienia, Szechem+ z jego pastwiskami w górzystym regionie Efraima, jak również Gezer+ z jego pastwiskami 68  i Jokmeam+ z jego pastwiskami, i Bet-Choron+ z jego pastwiskami, 69  i Ajjalon+ z jego pastwiskami, i Gat-Rimmon+ z jego pastwiskami; 70  a od połowy plemienia Manassesa — Aner+ z jego pastwiskami i Bileam+ z jego pastwiskami, rodzinie pozostałych synów Kehata.+ 71  A synom Gerszoma+ dano od rodziny połowy plemienia Manassesa Golan+ w Baszanie, wraz z jego pastwiskami, i Asztarot+ z jego pastwiskami; 72  a od plemienia Issachara — Kedesz+ z jego pastwiskami i Daberat+ z jego pastwiskami, 73  i Ramot+ z jego pastwiskami, i Anem+ z jego pastwiskami; 74  a od plemienia Aszera — Maszal z jego pastwiskami i Abdon+ z jego pastwiskami, 75  i Chukok+ z jego pastwiskami, i Rechob+ z jego pastwiskami; 76  a od plemienia Naftalego+ — Kedesz+ w Galilei+ wraz z jego pastwiskami i Chammon z jego pastwiskami, i Kiriataim+ z jego pastwiskami. 77  Pozostałym synom Merariego dano od plemienia Zebulona+ Rimmono+ z jego pastwiskami, Tabor z jego pastwiskami, 78  a w regionie nadjordańskim, koło Jerycha na wschód od Jordanu, od plemienia Rubena+ — Becer+ na pustkowiu, wraz z jego pastwiskami, i Jahac+ z jego pastwiskami, 79  i Kedemot+ z jego pastwiskami, i Mefaat+ z jego pastwiskami; 80  a od plemienia Gada+ — Ramot+ w Gileadzie, wraz z jego pastwiskami, i Machanaim+ z jego pastwiskami, 81  i Cheszbon+ z jego pastwiskami, i Jazer+ z jego pastwiskami.

Przypisy