1 Kronik 24:1-31

24  A synowie Aarona mieli swe oddziały. Synami Aarona byli: Nadab+ i Abihu,+ Eleazar+ i Itamar.+  Lecz Nadab i Abihu+ umarli przed swoim ojcem+ i nie mieli synów, natomiast Eleazar+ i Itamar dalej pełnili służbę jako kapłani.  I Dawid, jak również Cadok+ z synów Eleazara oraz Achimelech+ z synów Itamara, przystąpili do podzielenia ich na oddziały stosownie do ich stanowiska w pełnionej przez nich służbie.+  Lecz synowie Eleazara okazali się liczniejsi, jeśli chodzi o naczelników, niż synowie Itamara. Przydzielono ich więc synom Eleazara, jako głowy ich domów patriarchalnych — szesnastu, oraz synom Itamara, jako głowy ich domów patriarchalnych — ośmiu.  Ponadto podzielono ich przez losy,+ jednych i drugich, gdyż potrzebni byli przełożeni świętego miejsca+ oraz naczelnicy prawdziwego Boga spośród synów Eleazara i spośród synów Itamara.  Potem Szemajasz, syn Netanela, sekretarz+ Lewitów, spisał ich w obecności króla i książąt, i kapłana Cadoka,+ i Achimelecha,+ syna Abiatara,+ i głów kapłańskich domów patriarchalnych, i Lewitów;+ jeden dom patriarchalny wybierano dla Eleazara+ i jeden wybierano dla Itamara.+  I padł los: pierwszy na Jehojariba,+ na Jedajasza drugi,  na Charima trzeci, na Seorima czwarty,  na Malkijasza piąty, na Mijjamina szósty, 10  na Hakkoca siódmy, na Abijasza+ ósmy, 11  na Jeszuę dziewiąty, na Szechaniasza dziesiąty, 12  na Eliasziba jedenasty, na Jakima dwunasty, 13  na Chuppę trzynasty, na Jeszebaba czternasty, 14  na Bilgę piętnasty, na Immera szesnasty, 15  na Chezira siedemnasty, na Happicceca osiemnasty, 16  na Petachiasza dziewiętnasty, na Jechezkela dwudziesty, 17  na Jachina dwudziesty pierwszy, na Gamula dwudziesty drugi, 18  na Delajasza dwudziesty trzeci, na Maazjasza dwudziesty czwarty. 19  To były ich stanowiska+ w ich służbie,+ by wchodzili do domu Jehowy zgodnie z przysługującym im prawem+ z ręki Aarona, ich praojca, tak jak mu nakazał Jehowa, Bóg Izraela. 20  A z pozostałych synów Lewiego, z synów Amrama,+ był Szubael;+ z synów Szubaela — Jechdejasz; 21  od Rechabiasza:+ z synów Rechabiasza — Jiszsziasz, będący głową; 22  z Iccharytów+ — Szelomot;+ z synów Szelomota — Jachat; 23  a synowie Hebrona+ — Jeriasz,+ będący głową; drugi, Amariasz; trzeci, Jachazjel; czwarty, Jekameam. 24  Synowie Uzziela: Micheasz;+ z synów Micheasza — Szamir. 25  Bratem Micheasza był Jiszsziasz; z synów Jiszsziasza — Zachariasz. 26  Synami Merariego+ byli: Machli+ i Muszi;+ synami Jaazjasza — Beno. 27  Synami Merariego: od Jaazjasza — Beno i Szoham, i Zakkur, i Ibri. 28  Od Machliego — Eleazar, który nie miał synów.+ 29  Od Kisza — synami Kisza: Jerachmeel. 30  A synami Musziego byli: Machli+ i Eder, i Jerimot.+ Oto synowie Lewitów według ich domów patriarchalnych.+ 31  I rzucili oni losy,+ dokładnie tak, jak to uczynili ich bracia, synowie Aarona, w obecności króla Dawida oraz Cadoka i Achimelecha, i mężów będących głowami kapłańskich domów patriarchalnych, i Lewitów. Jeśli chodzi o domy patriarchalne,+ ten, kto był głową, był dokładnie taki, jak jego młodszy brat.

Przypisy