1 Kronik 2:1-55

2  Oto synowie Izraela:+ Ruben,+ Symeon,+ Lewi+ i Juda,+ Issachar+ i Zebulon,+  Dan,+ Józef+ i Beniamin,+ Naftali,+ Gad+ i Aszer.+  Synami Judy byli: Er+ i Onan,+ i Szela.+ Tych trzech urodziła mu córka Szuy, Kananejka. A Er, pierworodny Judy, okazał się zły w oczach Jehowy, toteż On go uśmiercił.+  Tamar+ zaś, jego synowa, urodziła mu Pereca+ i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.  A synami Pereca byli: Checron i Chamul.+  A synami Zeracha+ byli: Zimri i Etan, i Heman, i Kalkol, i Dara.+ Wszystkich ich było pięciu.  A synami Karmiego:+ Achar — ten, który ściągnął klątwę na Izraela+ i który dopuścił się niewierności, jeśli chodzi o rzecz wydaną na zagładę.+  A synami Etana:+ Azariasz.  A synami Checrona,+ którzy mu się urodzili, byli: Jerachmeel+ i Ram,+ i Kelubaj. 10  A Ram został ojcem Amminadaba.+ Amminadab zaś został ojcem Nachszona,+ naczelnika synów Judy. 11  Nachszon zaś został ojcem Salmy.+ Salma zaś został ojcem Boaza.+ 12  Boaz zaś został ojcem Obeda.+ Obed zaś został ojcem Jessego.+ 13  Jesse zaś został ojcem swego pierworodnego, Eliaba,+ oraz drugiego, Abinadaba,+ i trzeciego, Szimei;+ 14  czwartego, Netanela; piątego, Raddaja; 15  szóstego, Ocema; siódmego, Dawida.+ 16  A ich siostrami były: Ceruja i Abigail;+ a synami Cerui byli: Abiszaj+ i Joab,+ i Asahel+ — trzech. 17  Abigail zaś urodziła Amasę;+ a ojcem Amasy był Jeter,+ Ismaelita. 18  Kaleb zaś, syn Checrona,+ zrodził synów z Azuby, swojej żony, i z Jerioty; a oto jej synowie: Jeszer i Szobab, i Ardon. 19  Potem Azuba umarła. Toteż Kaleb wziął sobie Efratę,+ która po jakimś czasie urodziła mu Chura.+ 20  Chur zaś został ojcem Uriego.+ Uri zaś został ojcem Becalela.+ 21  Potem Checron współżył z córką Machira,+ ojca Gileada.+ Wziął ją sobie, gdy miał sześćdziesiąt lat, ona zaś urodziła mu Seguba. 22  A Segub został ojcem Jaira,+ który miał dwadzieścia trzy miasta+ w ziemi Gilead. 23  Później Geszur+ i Syria+ odebrały im Chawwot-Jair,+ wraz z Kenat+ i jego zależnymi miejscowościami — sześćdziesiąt miast. Wszyscy ci byli synami Machira, ojca Gileada. 24  A po śmierci Checrona+ w Kaleb-Efrata żona Checrona, Abija, urodziła mu Aszchura, ojca Tekoi.+ 25  A synami Jerachmeela,+ pierworodnego Checrona, byli: Ram,+ pierworodny, i Buna, i Oren, i Ocem, Achijasz. 26  A Jerachmeel miał też inną żonę, imieniem Atara. Była ona matką Onama. 27  A synami Rama,+ pierworodnego Jerachmeela, byli: Maac i Jamin, i Eker. 28  A synami Onama+ byli: Szammaj i Jada. A synami Szammaja byli: Nadab i Abiszur. 29  A żona Abiszura, imieniem Abichail, z czasem urodziła mu Achbana i Molida. 30  A synami Nadaba+ byli: Seled i Appaim. Lecz Seled umarł, nie mając synów. 31  A synami Appaima: Jiszi. A synami Jisziego: Szeszan;+ a potomkami Szeszana: Achlaj. 32  A synami Jady, brata Szammaja, byli: Jeter i Jonatan. Lecz Jeter umarł, nie mając synów. 33  A synami Jonatana byli: Pelet i Zaza. Ci byli synami Jerachmeela. 34  A Szeszan+ nie miał synów, tylko córki. Miał zaś Szeszan egipskiego sługę+ imieniem Jarcha. 35  Szeszan dał więc Jarsze, swemu słudze, swoją córkę za żonę i ta po pewnym czasie urodziła mu Attaja. 36  Attaj zaś został ojcem Natana. Natan zaś został ojcem Zabada.+ 37  Zabad zaś został ojcem Eflala. Eflal zaś został ojcem Obeda. 38  Obed zaś został ojcem Jehu. Jehu zaś został ojcem Azariasza. 39  Azariasz zaś został ojcem Cheleca. Chelec zaś został ojcem Eleasy. 40  Eleasa zaś został ojcem Sismaja. Sismaj zaś został ojcem Szalluma. 41  Szallum zaś został ojcem Jekamiasza. Jekamiasz zaś został ojcem Eliszamy. 42  A synami Kaleba,+ brata Jerachmeela, byli: Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Zif, i synowie Mareszy, ojca Hebrona. 43  A synami Hebrona byli: Korach i Tappuach, i Rekem, i Szema. 44  Szema zaś został ojcem Rachama, ojca Jorkoama. Rekem zaś został ojcem Szammaja. 45  A synem Szammaja był Maon; a Maon był ojcem Bet-Curu.+ 46  Efa zaś, nałożnica Kaleba, urodziła Charana i Mocę, i Gazeza. Charan zaś został ojcem Gazeza. 47  A synami Jahdaja byli: Regem i Jotam, i Geszan, i Pelet, i Efa, i Szaaf. 48  A nałożnica Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirchanę. 49  Po pewnym czasie urodziła Szaafa, ojca Madmanny,+ Szewę, ojca Machbeny i ojca Gibei.+ A córką Kaleba+ była Achsa.+ 50  Ci byli synami Kaleba. Synowie Chura,+ pierworodnego Efraty:+ Szobal,+ ojciec Kiriat-Jearim;+ 51  Salma, ojciec Betlejem;+ Charef, ojciec Bet-Gader. 52  A Szobal,+ ojciec Kiriat-Jearim, miał synów: Haroego, połowę Menuchota. 53  A oto rodziny z Kiriat-Jearim: Itryci+ i Putyci, i Szumatyci, i Miszraici. Od nich pochodzą Coratyci+ i Esztaolici.+ 54  Synowie Salmy: Betlejem+ i Netofatyci,+ Atrot-Bet-Joab i połowa Manachatytów, Coryci. 55  A oto rodziny pisarzy mieszkających w Jabec:+ Tiratyci, Szimeatyci, Suchatyci. Byli to Kenici,+ którzy pochodzą od Chammata, ojca domu Rechaba.+

Przypisy