1 Kronik 1:1-54

1  Adam,+Set,+Enosz,+   Kenan,+Mahalalel,+Jared,+   Henoch,+Metuszelach,+Lamech,+   Noe,+Sem,+ Cham+ i Jafet.+  Synami Jafeta byli: Gomer i Magog,+ i Madaj,+ i Jawan,+ i Tubal, i Meszech,+ i Tiras.+  A synami Gomera byli: Aszkenaz+ i Rifat,+ i Togarma.+  A synami Jawana byli: Elisza+ i Tarszisz,+ Kittim+ i Rodanim.+  Synami Chama byli: Kusz+ i Micraim,+ Put+ i Kanaan.+  A synami Kusza byli: Seba+ i Chawila, i Sabta,+ i Rama,+ i Sabtecha.+ A synami Ramy byli: Szeba i Dedan.+ 10  A Kusz został ojcem Nimroda.+ On pierwszy stał się mocarzem na ziemi.+ 11  Micraimowi zaś urodzili się Ludim+ i Anamim, i Lehabim, i Naftuchim,+ 12  i Patrusim,+ i Kasluchim+ (od których wywodzą się Filistyni+), i Kaftorim.+ 13  A Kanaan został ojcem Sydona,+ swego pierworodnego, i Heta,+ 14  i Jebusyty,+ i Amoryty,+ i Girgaszyty,+ 15  i Chiwwity,+ i Arkity, i Synity,+ 16  i Arwadyty,+ i Cemaryty,+ i Chamatyty.+ 17  Synami Sema+ byli: Elam+ i Aszszur,+ i Arpachszad,+ i Lud,+ i Aram oraz Uc i Chul, i Geter, i Masz.+ 18  Arpachszad zaś został ojcem Szelacha,+ a Szelach został ojcem Ebera.+ 19  A Eberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Peleg,+ gdyż za jego dni ziemia została podzielona; a jego brat miał na imię Joktan. 20  Joktan zaś został ojcem Almodada i Szelefa, i Chacarmaweta, i Jaracha,+ 21  i Hadorama, i Uzala, i Dikli,+ 22  i Obala, i Abimaela, i Szeby,+ 23  i Ofira,+ i Chawili,+ i Jobaba;+ wszyscy oni byli synami Joktana. 24  Sem,+Arpachszad,+Szelach,+ 25  Eber,+Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nachor,+Terach,+ 27  Abram,+ czyli Abraham.+ 28  Synami Abrahama byli: Izaak+ i Ismael.+ 29  Oto ich rodowody: pierworodny Ismaela, Nebajot,+ a także Kedar+ i Adbeel, i Mibsam,+ 30  Miszma i Duma,+ Massa, Chadad+ i Tema, 31  Jetur, Nafisz i Kedma.+ Byli oni synami Ismaela. 32  A jeśli chodzi o synów Ketury,+ nałożnicy Abrahama,+ urodziła ona Zimrana i Jokszana, i Medana,+ i Midiana,+ i Jiszbaka,+ i Szuacha.+ A synami Jokszana byli: Szeba i Dedan.+ 33  A synami Midiana byli: Efa+ i Efer, i Chanoch, i Abida, i Eldaa.+ Wszyscy oni byli synami Ketury. 34  Abraham został ojcem Izaaka.+ Synami Izaaka byli: Ezaw+ i Izrael.+ 35  Synami Ezawa byli: Elifaz, Reuel+ i Jeusz, i Jalam, i Korach.+ 36  Synami Elifaza byli: Teman+ i Omar, Cefo i Gatam, Kenaz,+ a poprzez Timnę+ — Amalek.+ 37  Synami Reuela byli: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.+ 38  A synami Seira+ byli: Lotan i Szobal, i Cibeon, i Ana,+ i Diszon, i Ecer, i Diszan.+ 39  A synami Lotana byli: Chori i Homam. A siostrą Lotana była Timna.+ 40  Synami Szobala byli: Alwan i Manachat, i Ebal, Szefo i Onam.+ A synami Cibeona byli: Aja i Ana.+ 41  Synami Any: Diszon.+ A synami Diszona byli: Chemdan i Eszban, i Jitran, i Keran.+ 42  Synami Ecera+ byli: Bilhan i Zaawan, i Akan.+ Synami Diszana byli: Uc i Aran.+ 43  A oto królowie, którzy panowali w ziemi edomskiej,+ zanim jakikolwiek król+ zaczął panować nad synami Izraela: Bela, syn Beora, którego miasto nazywało się Dinhaba.+ 44  Potem umarł Bela, a w jego miejsce zaczął panować Jobab, syn Zeracha+ z Bocry.+ 45  Potem umarł Jobab, a w jego miejsce zaczął panować Chuszam+ z ziemi Temanitów.+ 46  Potem umarł Chuszam, a w jego miejsce zaczął panować Hadad,+ syn Bedada, który zadał klęskę Midianowi+ na polu moabskim. A jego miasto nazywało się Awit.+ 47  Potem umarł Hadad, a w jego miejsce zaczął panować Samla z Masreki.+ 48  Potem umarł Samla, a w jego miejsce zaczął panować Szaul z Rechobot+ nad Rzeką. 49  Potem umarł Szaul, a w jego miejsce zaczął panować Baal-Chanan, syn Achbora.+ 50  Potem umarł Baal-Chanan, a w jego miejsce zaczął panować Hadad; a jego miasto nazywało się Pau, jego żona zaś miała na imię Mehetabel i była córką Matred, córki Mezahab.+ 51  Potem umarł Hadad. A szejkami Edomu zostali: szejk Timna, szejk Alwa, szejk Jetet,+ 52  szejk Oholibama, szejk Ela, szejk Pinon,+ 53  szejk Kenaz, szejk Teman, szejk Mibcar,+ 54  szejk Magdiel, szejk Iram.+ Byli to szejkowie+ Edomu.

Przypisy