Łukasza 3:1-38

3  W piętnastym roku panowania Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, a Herod+ władcą okręgu Galilei, Filip zaś, jego brat, władcą okręgu krainy Iturei i Trachonu, a Lizaniasz władcą okręgu Abileny,  za dni naczelnego kapłana Annasza oraz Kajfasza+ dotarło na pustkowiu+ oznajmienie Boże do Jana,+ syna Zachariasza.  Przyszedł więc do całej krainy nad Jordanem, głosząc chrzest jako symbol skruchy ku przebaczeniu grzechów,+  jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: „Słuchajcie! Ktoś woła na pustkowiu: ‚Przygotujcie drogę Jehowy, prostymi czyńcie jego szlaki.+  Każdy wąwóz musi być zapełniony, a każda góra i wzgórze zniwelowane, i drogi kręte muszą się stać proste, a wyboiste — drogami gładkimi;+  i wszelkie ciało ujrzy Boże narzędzie wybawienia’”.+  Dlatego począł mówić do tłumów, które wychodziły, by mu się dać ochrzcić: „Pomiocie żmijowy,+ kto wam podsunął myśl, żeby uciekać przed nadchodzącym srogim gniewem?+  Wydawajcie więc owoce odpowiadające skrusze.+ I nie zaczynajcie mówić sobie: ‚Za ojca mamy Abrahama’. Bo powiadam wam, iż Bóg ma moc wzbudzić Abrahamowi dzieci z tych kamieni.  Doprawdy, siekiera już jest przyłożona do korzenia drzew; dlatego każde drzewo nie wydające wybornego owocu ma zostać ścięte i wrzucone w ogień”.+ 10  A tłumy pytały go: „Co więc mamy czynić?”+ 11  Na to on im mówił: „Kto ma dwie szaty spodnie, niech się podzieli z tym, który nie ma żadnej, a kto ma coś do jedzenia, niech uczyni podobnie”.+ 12  Przyszli nawet poborcy podatkowi, by dać się ochrzcić, i rzekli do niego: „Nauczycielu, co mamy czynić?”+ 13  Rzekł im: „Nie żądajcie więcej, niż wynosi stawka podatkowa”.+ 14  Pytali go również pełniący służbę wojskową: „A my co mamy czynić?” I rzekł im: „Nikogo nie nękajcie ani nikogo fałszywie nie oskarżajcie,+ lecz poprzestawajcie na swym zaopatrzeniu”.+ 15  A gdy lud trwał w oczekiwaniu i wszyscy w swych sercach rozważali o Janie: „Może on jest Chrystusem?”,+ 16  Jan odpowiedział, mówiąc do wszystkich: „Ja wprawdzie chrzczę was wodą, przychodzi jednak ktoś silniejszy niż ja; nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów.+ Ten będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem.+ 17  Ma on w ręce szuflę do odwiewania, aby całkowicie oczyścić swe klepisko i zebrać+ pszenicę do swego spichrza, ale plewy+ spali ogniem+ nieugaszonym”. 18  Dlatego udzielił też wielu innych usilnych zachęt i dalej oznajmiał ludowi dobrą nowinę. 19  Lecz Herod, władca okręgu, upomniany przez niego w związku z Herodiadą, żoną swego brata, i w związku ze wszystkimi niegodziwymi czynami, których się Herod dopuścił,+ 20  do wszystkich tych czynów dodał jeszcze ten: zamknął Jana w więzieniu.+ 21  Kiedy cały lud był chrzczony, został też ochrzczony Jezus,+ a gdy się modlił, niebo+ się otwarło 22  i zstąpił na niego duch święty, z kształtu cielesnego podobny do gołębia, a z nieba dobiegł głos: „Tyś jest mój Syn, umiłowany; ciebie darzę uznaniem”.+ 23  Sam zaś Jezus, gdy rozpoczął swą działalność,+ miał około trzydziestu+ lat, będąc, jak mniemano, synem+Józefa,+syna Helego, 24  syna Mattata,syna Lewiego,syna Melchiego,syna Jannaja,syna Józefa, 25  syna Mattatiasza,syna Amosa,syna Nahuma,syna Eslego,syna Naggaja, 26  syna Maata,syna Mattatiasza,syna Semeina,syna Josecha,syna Jody, 27  syna Joanana,syna Rezy,syna Zerubbabela,+syna Szealtiela,+syna Neriego, 28  syna Melchiego,syna Addiego,syna Kosama,syna Elmadama,syna Era, 29  syna Jezusa,syna Eliezera,syna Jorima,syna Mattata,syna Lewiego, 30  syna Symeona,syna Judasa,syna Józefa,syna Jonama,syna Eliakima, 31  syna Melei,syna Menny,syna Mattaty,syna Natana,+syna Dawida,+ 32  syna Jessego,+syna Obeda,+syna Boaza,+syna Salmona,+syna Nachszona,+ 33  syna Amminadaba,+syna Arniego,+syna Checrona,+syna Pereca,+syna Judy,+ 34  syna Jakuba,+syna Izaaka,+syna Abrahama,+syna Teracha,+syna Nachora,+ 35  syna Seruga,+syna Reu,+syna Pelega,+syna Ebera,+syna Szelacha,+ 36  syna Kainana,syna Arpachszada,+syna Sema,+syna Noego,+syna Lamecha,+ 37  syna Metuszelacha,+syna Henocha,+syna Jareda,+syna Mahalaleela,+syna Kainana,+ 38  syna Enosza,+syna Seta,+syna Adama,+syna Bożego.

Przypisy