Przejdź do zawartości

Dlaczego Świadkowie Jehowy obchodzą Wieczerzę Pańską inaczej niż pozostałe religie?

Dlaczego Świadkowie Jehowy obchodzą Wieczerzę Pańską inaczej niż pozostałe religie?

 Wieczerza Pańska jest również znana jako Ostatnia Wieczerza lub Pamiątka śmierci Jezusa (1 Koryntian 11:20). Organizując tę uroczystość, Świadkowie Jehowy ściśle trzymają się Biblii. Natomiast w innych religiach wiele poglądów i praktyk związanych z tym świętem nie ma podstaw biblijnych.

Cel

 Celem Wieczerzy Pańskiej jest upamiętnienie Jezusa oraz wyrażenie wdzięczności za ofiarę, jaką za nas złożył (Mateusza 20:28; 1 Koryntian 11:24). Uroczystość ta nie jest sakramentem ani obrzędem religijnym, w wyniku którego dostępuje się łaski czy przebaczenia grzechów a. Według Biblii nasze grzechy mogą być przebaczone jedynie na podstawie wiary w Jezusa, a nie dzięki jakimś rytuałom (Rzymian 3:25; 1 Jana 2:1, 2).

Jak często?

 Jezus polecił swym uczniom obchodzić Wieczerzę Pańską, ale nie powiedział dokładnie, jak często to robić (Łukasza 22:19). Niektórzy twierdzą, że ofiarę Jezusa powinno się upamiętniać co miesiąc, a inni — że co tydzień, każdego dnia, kilka razy dziennie lub kiedy tylko uważają to za stosowne b. Warto jednak wziąć pod uwagę poniższe czynniki.

 Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską w dniu żydowskiej Paschy i poniósł śmierć jeszcze tego samego dnia (Mateusza 26:1, 2). Nie był to zbieg okoliczności. W Biblii ofiarę Jezusa przyrównano do baranka paschalnego (1 Koryntian 5:7, 8, Biblia warszawska). Paschę obchodzono raz w roku (Wyjścia 12:1-6; Kapłańska 23:5). Podobnie śmierć Jezusa pierwsi chrześcijanie upamiętniali raz w roku c i Świadkowie Jehowy trzymają się tego biblijnego wzorca.

Data i pora

 Wzór pozostawiony przez Jezusa pomaga określić nie tylko częstotliwość Pamiątki, ale też jej datę i porę. Według biblijnego kalendarza księżycowego uroczystość ta została ustanowiona po zachodzie słońca, dnia 14 Nisan 33 roku n.e. (Mateusza 26:18-20, 26). Idąc za przykładem pierwszych chrześcijan, co roku obchodzimy Pamiątkę właśnie tego dnia d.

 Chociaż 14 Nisan 33 roku n.e. przypadał w piątek, rocznica tej daty może przypadać w różne dni tygodnia. Aby ustalić, który to dzień w danym roku, posługujemy się metodą używaną w czasach Jezusa, a nie tą stosowaną przy tworzeniu współczesnego kalendarza żydowskiego e.

Chleb i wino

 Ustanawiając to nowe święto, Jezus posłużył się niekwaszonym chlebem i czerwonym winem, które zostały po posiłku paschalnym (Mateusza 26:26-28). Zgodnie z tym wzorcem używamy chleba bez zakwasu ani innych dodatków oraz zwykłego czerwonego wina, a nie soku z winogron albo wina dosładzanego, alkoholizowanego czy przyprawianego.

 Niektóre kościoły używają chleba na zakwasie, jednak zakwas w Biblii często symbolizuje grzech i zepsucie (Łukasza 12:1; 1 Koryntian 5:6-8; Galatów 5:7-9). Dlatego symbolem bezgrzesznego ciała Chrystusa może być jedynie chleb niekwaszony, bez żadnych dodatków (1 Piotra 2:22). Kolejną nieopartą na Biblii praktyką jest używanie zamiast wina soku z winogron. Część religii robi tak z powodu obowiązującego w nich niebiblijnego zakazu spożywania alkoholu (1 Tymoteusza 5:23).

Symbole, a nie literalne ciało i krew

 Przaśny chleb oraz czerwone wino podawane w trakcie Pamiątki są symbolami ciała i krwi Chrystusa. Nie zamieniają się cudownie w jego literalne ciało i krew; ciało i krew Jezusa nie są też w nich obecne, jak twierdzą niektórzy. Przyjrzyjmy się biblijnym podstawom takiego zrozumienia.

  •   Gdyby Jezus polecił swym uczniom pić jego krew, zachęcałby ich w ten sposób do złamania prawa Bożego zabraniającego spożywania krwi (Rodzaju 9:4; Dzieje 15:28, 29). Jest to nie do pomyślenia, ponieważ Jezus nigdy nie nakłaniałby nikogo do przekroczenia prawa Bożego dotyczącego jej świętości (Jana 8:28, 29).

  •   Jeśli apostołowie rzeczywiście piliby krew Jezusa, nie mógłby on powiedzieć do nich, że jego krew „ma być wylana”. Słowa te wskazywały, że ofiara dopiero będzie złożona (Mateusza 26:28).

  •   Ofiara Jezusa została złożona „raz na zawsze” ​(Hebrajczyków 9:25, 26). Gdyby jednak podczas Wieczerzy Pańskiej chleb i wino zamieniały się w ciało i krew, osoby spożywające je ponawiałyby tę ofiarę.

  •   Jezus polecił: „Czyńcie to na moją pamiątkę”, a nie ‛jako moją ofiarę’ (1 Koryntian 11:24).

 Osoby, które wierzą w transsubstancjację, czyli w przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa, opierają tę doktrynę na wyrażeniach użytych w pewnych wersetach biblijnych. Na przykład w wielu tłumaczeniach Biblii słowa Jezusa na temat wina brzmią: „To jest moja krew” ​(Mateusza 26:28). Jednak wypowiedź tę można również oddać: „To oznacza moją krew”, „To przedstawia moją krew” lub „To symbolizuje moją krew” f. Jezus posłużył się tu metaforą, tak jak to robił już wcześniej (Mateusza 13:34, 35).

Kto spożywa?

 Kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską, chleb i wino spożywa zaledwie mała część Świadków Jehowy. Dlaczego?

 Przelana krew Jezusa umożliwiła ustanowienie „nowego przymierza”, które zastąpiło przymierze pomiędzy Jehową Bogiem a starożytnym narodem izraelskim (Hebrajczyków 8:10-13). W trakcie Pamiątki chleb i wino są spożywane przez osoby objęte tym nowym przymierzem. Do grupy tej nie należą wszyscy chrześcijanie, ale jedynie ci, którzy w szczególny sposób zostali powołani przez Boga (Hebrajczyków 9:15; Łukasza 22:20). Będą oni panować w niebie z Chrystusem; według Biblii tego przywileju dostąpi tylko 144 000 osób (Łukasza 22:28-30; Objawienie 5:9, 10; 14:1, 3).

 W odróżnieniu od „małej trzódki” powołanych, by rządzić z Chrystusem, zdecydowana większość z nas ma nadzieję być częścią „wielkiej rzeszy”, która otrzyma życie wieczne na ziemi (Łukasza 12:32; Objawienie 7:9, 10). Chociaż osoby mające taką nadzieję nie spożywają chleba i wina na Pamiątce, przyłączają się do wyrażania wdzięczności za ofiarę złożoną za nas przez Jezusa (1 Jana 2:2).

a Cyclopedia McClintocka i Stronga podaje: „Wyraz sakrament nie jest zawarty w N[owym] T[estamencie]; również słowo greckie μυστήριον [mystérion] w żadnym wypadku nie jest zastosowane do chrztu, do wieczerzy Pańskiej ani do jakiejkolwiek innej ceremonii zewnętrznej” ​(tom IX, strona 212).

b W różnych przekładach Biblii w odniesieniu do Wieczerzy Pańskiej użyto określenia „ilekroć”, które zdaniem niektórych wskazuje, jak często ta uroczystość powinna być obchodzona. Jednak w tym kontekście właściwe znaczenie użytego tu greckiego słowa to „ile razy” lub „zawsze (...), gdy” ​(1 Koryntian 11:25, 26, Edycja Świętego Pawła, Współczesny przekład).

c Zobacz The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, tom IV, strony 43 i 44, oraz Cyclopedia McClintocka i Stronga, tom VIII, strona 836.

d Zobacz The New Cambridge History of the Bible, tom 1, strona 841.

e We współczesnym kalendarzu żydowskim początek miesiąca Nisan wyznacza się na podstawie astronomicznego nowiu, ale w I wieku n.e. nie posługiwano się tą metodą. Miesiąc zaczynał się, gdy w Jerozolimie po raz pierwszy było widać sierp Księżyca, który można dostrzec mniej więcej dzień po astronomicznym nowiu. Różnica ta jest jednym z powodów, dla których data Pamiątki organizowanej przez Świadków Jehowy nie zawsze pokrywa się z datą współcześnie obchodzonej żydowskiej Paschy.

f Zobacz A New Translation of the Bible Jamesa Moffatta, The New Testament — A Translation in the Language of the People Charlesa B. Williamsa oraz The Original New Testament Hugh J. Schonfielda.