Przejdź do zawartości

W co wierzą Świadkowie Jehowy?

W co wierzą Świadkowie Jehowy?

Jako Świadkowie Jehowy, staramy się ściśle naśladować ustanowioną przez Jezusa formę chrystianizmu, którą praktykowali apostołowie. Artykuł ten objaśnia nasze główne wierzenia.

 1.   Bóg. Oddajemy cześć Bogu Wszechmocnemu — jedynemu prawdziwemu Stwórcy, który ma na imię Jehowa (Psalm 83:18; Objawienie 4:11). Jest to Bóg Abrahama, Mojżesza oraz Jezusa (Wyjścia 3:6; 32:11; Jana 20:17).

 2.   Biblia. Uważamy, że Pismo Święte zawiera natchnione orędzie Boga do ludzi (Jana 17:17; 2 Tymoteusza 3:16). Podstawą naszych wierzeń jest zarówno Stary, jak i Nowy Testament — zbiór 66 ksiąg biblijnych. Jak trafnie zauważył uczony Jason BeDuhn, Świadkowie Jehowy opierają „swój system wierzeń i praktyk na samej Biblii bez ustalania z góry, co chcieliby w niej znaleźć” a.

   Chociaż uznajemy całą Biblię, nie jesteśmy fundamentalistami. Wierzymy, że treść pewnych jej fragmentów ma znaczenie przenośne lub symboliczne, dlatego nie należy ich rozumieć dosłownie (Objawienie 1:1).

 3.   Jezus. Stosujemy się do nauk Jezusa Chrystusa, naśladujemy jego przykład oraz uznajemy go za Zbawcę i Syna Bożego (Mateusza 20:28; Dzieje 5:31). Jesteśmy więc chrześcijanami (Dzieje 11:26). Jednak analizując Pismo Święte zrozumieliśmy, że Jezus nie jest Bogiem Wszechmocnym, a nauka o Trójcy nie ma podstaw biblijnych (Jana 14:28).

 4.   Królestwo Boże. Jest to realny rząd w niebie, a nie stan serca chrześcijanina. Zastąpi on rządy ludzkie i urzeczywistni zamierzenie Boże co do ziemi (Daniela 2:44; Mateusza 6:9, 10). Dokona tego już niebawem, ponieważ proroctwa biblijne wskazują, że żyjemy w „dniach ostatnich” ​(2 Tymoteusza 3:1-5; Mateusza 24:3-14).

   Władcą w tym niebiańskim Królestwie jest Jezus. Zaczął on panować w roku 1914 (Objawienie 11:15).

 5.   Zbawienie. Wyzwolenie od grzechu i śmierci jest możliwe dzięki złożonej przez Jezusa ofierze okupu (Mateusza 20:28; Dzieje 4:12). Aby z niej skorzystać, trzeba nie tylko wierzyć w Jezusa, ale też zmienić swoje postępowanie i zostać ochrzczonym (Mateusza 28:19, 20; Jana 3:16; Dzieje 3:19, 20). To czyny pokazują, jak żywa jest czyjaś wiara (Jakuba 2:24, 26). Z drugiej strony na zbawienie nie można sobie zapracować — zyskujemy je dzięki „niezasłużonej życzliwości Bożej” ​(Galatów 2:16, 21).

 6.   Niebo. Bóg Jehowa, Jezus Chrystus oraz wierni aniołowie przebywają w dziedzinie duchowej b (Psalm 103:19-21; Dzieje 7:55). Stosunkowo mała grupa ludzi — 144 000 — jest wskrzeszana do życia w niebie, by panować z Jezusem w Królestwie Bożym (Daniela 7:27; 2 Tymoteusza 2:12; Objawienie 5:9, 10; 14:1, 3).

 7.   Ziemia. Bóg stworzył naszą planetę, żeby była wiecznym domem dla człowieka (Psalm 104:5; 115:16; Kaznodziei 1:4). Posłuszni ludzie zostaną obdarzeni życiem wiecznym w raju na ziemi, gdzie będą cieszyć się doskonałym zdrowiem (Psalm 37:11, 34).

 8.   Zło i cierpienia. Są rezultatem buntu jednego z aniołów (Jana 8:44). Został on nazwany „Szatanem” oraz „Diabłem”. Kiedy nakłonił pierwszą parę ludzką, by się do niego przyłączyła, pociągnęło to za sobą tragiczne skutki dla jej potomków (Rodzaju 3:1-6; Rzymian 5:12). Aby rozstrzygnąć podniesione przez Szatana kwestie moralne, Bóg dopuszcza zło i cierpienia, ale nie pozwoli, żeby ten stan trwał bez końca.

 9.   Śmierć. Gdy człowiek umiera, po prostu przestaje istnieć (Psalm 146:4; Kaznodziei 9:5, 10). Nie jest skazywany na męki w ognistym piekle.

   Podczas zmartwychwstania Bóg przywróci życie miliardom ludzi (Dzieje 24:15). Ale ci, którzy nie będą chcieli chodzić Jego drogami, zostaną unicestwieni na zawsze (Objawienie 20:14, 15).

 10.   Rodzina. Uznajemy pierwotny wzorzec małżeństwa ustanowiony przez Boga — związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. Jedyną uzasadnioną podstawą do rozwodu jest niemoralność płciowa (Mateusza 19:4-9). Jesteśmy przekonani, że mądre rady z Pisma Świętego pomagają prowadzić szczęśliwe życie rodzinne (Efezjan 5:22 do 6:1).

 11.   Praktyki religijne. Nie czcimy krzyża ani żadnych innych wizerunków (Powtórzonego Prawa 4:15-19; 1 Jana 5:21). Podstawowe praktyki religijne Świadków Jehowy obejmują:

 12.   Organizacja. Jesteśmy zorganizowani w zbory, a w każdym z nich nadzór sprawuje grono starszych. Mężczyźni ci nie stanowią jednak klasy duchownych i za swoją pracę nie otrzymują żadnego wynagrodzenia (Mateusza 10:8; 23:8). Nie płacimy dziesięcin; na naszych zebraniach nie przeprowadza się też żadnych zbiórek pieniędzy (2 Koryntian 9:7). Wszystkie przedsięwzięcia naszej organizacji są finansowane z dobrowolnych datków przekazywanych anonimowo.

   Przewodnictwo wszystkim Świadkom Jehowy zapewnia Ciało Kierownicze — niewielka grupa dojrzałych duchowo chrześcijan usługujących w Biurze Głównym (Mateusza 24:45).

 13.   Jedność. Świadków Jehowy na całym świecie łączą te same wierzenia (1 Koryntian 1:10). Usilnie staramy się niwelować różnice społeczne, etniczne, rasowe czy klasowe (Dzieje 10:34, 35; Jakuba 2:4). Nasza jedność pozwala jednak na dokonywanie osobistych wyborów. Każdy Świadek podejmuje decyzje zgodne z własnym sumieniem wyszkolonym na Biblii (Rzymian 14:1-4; Hebrajczyków 5:14).

 14.   Postępowanie. We wszystkim, co robimy, staramy się okazywać niesamolubną miłość (Jana 13:34, 35). Unikamy praktyk, które nie podobają się Bogu, na przykład niewłaściwego używania krwi, obejmującego transfuzję (Dzieje 15:28, 29; Galatów 5:19-21). Jesteśmy pokojowo nastawieni i nie uczestniczymy w działaniach wojennych (Mateusza 5:9; Izajasza 2:4). Okazujemy szacunek lokalnym władzom i jesteśmy im posłuszni, dopóki nie koliduje to z prawem Bożym (Mateusza 22:21; Dzieje 5:29).

 15.   Relacje międzyludzkie. Jezus polecił: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie”. Powiedział również, że chrześcijanie „nie są częścią świata” ​(Mateusza 22:39; Jana 17:16). Chociaż więc staramy się ‛wyświadczać dobro wszystkim’, pozostajemy neutralni w sprawach politycznych i unikamy jakichkolwiek powiązań z innymi religiami (Galatów 6:10; 2 Koryntian 6:14). Z drugiej strony szanujemy wybory dokonywane w tych kwestiach przez innych ludzi (Rzymian 14:12).

 Jeśli masz pytania dotyczące Świadków Jehowy, możesz dowiedzieć się więcej na naszej stronie internetowej, skontaktować się z jednym z naszych Biur Oddziałów, przyjść na zebranie do pobliskiej Sali Królestwa lub porozmawiać ze Świadkami mieszkającymi w twojej okolicy.

a Zobacz książkę Truth in Translation, strona 165.

b Chociaż niegodziwi aniołowie zostali wyrzuceni z nieba, nadal zamieszkują dziedzinę duchową (Objawienie 12:7-9).