Przejdź do zawartości

Na co Świadkowie Jehowy przeznaczają środki z dobrowolnych datków?

 Środki z dobrowolnych datków przeznaczamy na finansowanie naszej działalności religijnej i humanitarnej. Nasza organizacja skupia się na tych działaniach, bo przyczyniają się one do realizacji naszego głównego celu — pomagania ludziom, żeby zostali uczniami Jezusa Chrystusa (Mateusza 28:19, 20).

 Ofiarowane datki nigdy nie służą wzbogaceniu żadnej osoby. Świadkowie Jehowy nie mają opłacanych starszych ani duchownych i nie otrzymują wynagrodzenia finansowego za służbę kaznodziejską od drzwi do drzwi. Wszyscy ochotnicy w Biurach Oddziałów oraz w Biurze Głównym — w tym osoby wchodzące w skład Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy — są członkami wspólnoty religijnej, którzy nie otrzymują wynagrodzenia.

Różne formy naszej działalności

  •   Działalność wydawnicza: Każdego roku tłumaczymy, drukujemy, transportujemy i rozpowszechniamy miliony egzemplarzy Biblii oraz innych chrześcijańskich publikacji. Wszystkie te publikacje udostępniamy bezpłatnie. Nasze publikacje są też bezpłatnie udostępniane w wersjach elektronicznych w serwisie internetowym jw.org i aplikacji JW Library, w których nie ma żadnych reklam.

  •   Budowa i konserwacja miejsc wielbienia: Budujemy skromne miejsca wielbienia zlokalizowane na całym świecie i utrzymujemy je w należytym stanie, dzięki czemu zbory mają odpowiednie miejsca spotkań. Budujemy też i utrzymujemy Biura Oddziałów i Biura Tłumaczeń. Duża część tej pracy wykonywana jest przez ochotników, co pozwala obniżyć koszty.

  •   Administracja:dobrowolnych datków przekazywanych na naszą ogólnoświatową działalność wspierane jest funkcjonowanie Biura Głównego, Biur Oddziałów, Biur Tłumaczeń i kaznodziejów podróżujących.

  •   Głoszenie dobrej nowiny: Świadkowie Jehowy nie otrzymują wynagrodzenia za głoszenie dobrej nowiny lub nauczanie innych ‛słowa Bożego’ (2 Koryntian 2:17). Jednak pewna liczba wyszkolonych kaznodziejów, którzy poświęcają większość czasu na głoszenie, otrzymuje pomoc w zaspokojeniu swoich podstawowych potrzeb i zapewnieniu skromnego miejsca zamieszkania. Z podobnego wsparcia korzystali też niektórzy chrześcijanie w I wieku (Filipian 4:16, 17; 1 Tymoteusza 5:17, 18).

  •   Nauczanie: Z dobrowolnych datków pokrywane są koszty naszych zgromadzeń i kongresów. Ponadto produkujemy nagrania audio i wideo oparte na Biblii. Organizujemy również kursy szkoleniowe dla starszych i sług pełnoczasowych, żeby wykonywali swoje zadania jeszcze efektywniej.

  •   Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych: Dostarczamy żywność, wodę i zapewniamy schronienie tym, którzy ucierpieli w wyniku klęsk żywiołowych i tragedii spowodowanych przez człowieka. Z tej pomocy korzystają nie tylko ci, „którzy są z nami spokrewnieni w wierze”, ale też osoby, które nie są Świadkami Jehowy (Galatów 6:10).