Przejdź do zawartości

Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?

Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?

Sprawozdanie z roku służbowego 2021

Liczba Świadków Jehowy na całym świecie

8 686 980

Liczba zborów

119 297

Liczba krajów, w których Świadkowie Jehowy prowadzą działalność ewangelizacyjną

239

Najważniejsze dane z roku 2021

Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy w poszczególnych krajach w roku 2021

Kto jest liczony jako Świadek Jehowy?

 Jako Świadków Jehowy liczymy tylko osoby, które każdego miesiąca głoszą dobrą nowinę o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14). Dotyczy to zarówno ochrzczonych Świadków, jak i tych, którzy nie są jeszcze ochrzczeni, ale spełniają wymagania stawiane osobom uczestniczącym w działalności ewangelizacyjnej.

Czy żeby należeć do waszej organizacji, trzeba składać datki?

 Nie. Składanie datków nie ma wpływu na to, czy ktoś jest liczony jako Świadek Jehowy ani czy otrzyma w naszej organizacji jakieś zadania lub przywileje (Dzieje 8:18-20). Tak naprawdę większość datków składa się anonimowo. Każdy Świadek poświęca na ogólnoświatową działalność tyle czasu, sił i środków, na ile pobudza go serce i pozwalają mu warunki (2 Koryntian 9:7).

Skąd wiadomo, ile osób bierze udział w działalności ewangelizacyjnej?

 Co miesiąc Świadkowie Jehowy składają w lokalnym zborze sprawozdania ze swojej działalności. Robią to dobrowolnie.

 Sprawozdania te są sumowane i wysyłane do miejscowego Biura Oddziału. Następnie Biuro Oddziału zlicza sprawozdania z całego kraju lub obszaru, nad którym sprawuje nadzór, i wysyła wyniki do Biura Głównego.

 Pod koniec roku służbowego a sprawdza się, jaka była najwyższa liczba Świadków Jehowy w każdym kraju. Liczby te są dodawane i w ten sposób ustala się, ilu jest Świadków na całym świecie. Dokładne dane z poszczególnych krajów są publikowane w sekcji „Na całym świecie” serwisu jw.org. Takie sprawozdania są bardzo zachęcające, podobnie jak to było w czasach pierwszych chrześcijan (Dzieje 2:41; 4:4; 15:3).

Czy liczycie tych, którzy są związani z waszą organizacją, ale nie głoszą?

 Chociaż nie uwzględniamy takich osób przy określaniu liczby Świadków Jehowy, to są one mile widziane w naszych zborach. Większość z nich jest obecna na corocznych obchodach Pamiątki śmierci Jezusa. Ich przybliżoną liczbę można więc ustalić, odejmując liczbę Świadków Jehowy od liczby obecnych na tej uroczystości. W roku 2021 liczba osób, które przybyły na Pamiątkę, wyniosła 21 367 603.

 Wielu z tych, którzy nie chodzą na zebrania, korzysta z bezpłatnych domowych studiów biblijnych. Czasami takie studium prowadzone jest z kilkoma osobami naraz. W roku 2021 liczba takich studiów w każdym miesiącu przeciętnie wynosiła 5 908 167.

Dlaczego liczba Świadków podawana w spisie ludności jest wyższa od podawanej przez was?

 Urzędy statystyczne często określają tego typu liczby, pytając ludzi, z jaką grupą religijną się identyfikują. Na przykład pracownicy amerykańskiego Urzędu Statystycznego zaznaczają, że ankieta „pozwala ustalić, czy respondenci uważają się za członków jakiejś społeczności religijnej”. Dodają, że otrzymane liczby odzwierciedlają „raczej subiektywny niż obiektywny” stan rzeczy. Z kolei w opracowaniu Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski — NSP 2011, opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, czytamy, że w spisie uwzględniono „mieszkańców Polski zaliczających się do grona wyznawców i sympatyków Świadków Jehowy”. My natomiast liczymy jako Świadków tylko tych, którzy głoszą innym oraz składają sprawozdania ze swojej działalności, a nie tych, którzy jedynie się z nami utożsamiają.

a Rok służbowy obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Na przykład rok służbowy 2015 rozpoczął się 1 września 2014 roku, a zakończył 31 sierpnia 2015 roku.