W sobotę i niedzielę 5 i 6 października 2013 roku z programu 129 zgromadzenia statutowego Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego — Strażnica skorzystało 1 413 676 osób w 31 krajach. Część zaproszonych zebrała się w Sali Zgromadzeń Świadków Jehowy w Jersey City w stanie New Jersey, a inni wysłuchali programu dzięki transmisji wideo.

Spotkaniu przewodniczył Guy Pierce z Ciała Kierowniczego. Wytworzył nastrój oczekiwania, gdy zapowiedział, że w programie znajdą się odpowiedzi na ważne pytania biblijne, jaśniej zaświeci światło prawdy oraz zostanie podany duchowy „pokarm we właściwym czasie” (Mateusza 24:45; Przysłów 4:18).

„Wystawa, która przynosi chwałę Jehowie”.

Mark Sanderson z Ciała Kierowniczego poinformował o nowej wystawie, otwartej w Biurze Głównym Świadków Jehowy w nowojorskim Brooklynie i zatytułowanej „Biblia a imię Boże”. Ekspozycja ta podkreśla miejsce należne imieniu Bożemu zarówno w Pismach Hebrajskich, jak i Chrześcijańskich Pismach Greckich. Zgromadzono na niej wiele starych Biblii, reprodukcji starożytnych artefaktów oraz pojedynczych stron ze średniowiecznych Biblii.

Wśród cennych eksponatów znajdują się stronice z XVI-wiecznej Biblii przetłumaczonej przez Williama Tyndale’a, który pierwszy zamieścił w swym przekładzie na angielski imię Boże, a także strona z wydanego w 1602 roku hiszpańskiego tłumaczenia znanego jako Biblia Reiny-Valery i konsekwentnie oddającego imię Boże w formie „Iehova”. Ponadto na wystawie można zobaczyć angielski przekład znany jako Wielka Biblia (wydrukowany w roku 1549), 12-języczną Biblię Eliasa Huttera (wydanie z 1599 roku, nazywane również Poliglottą norymberską) oraz Biblię genewską (wydrukowaną w roku 1603) — wszystkie te przekłady zawierają imię Boże.

Brat Sanderson zachęcił obecnych, żeby przyjechali i obejrzeli tę wystawę biblijną: „Modlimy się, żeby (...) pomogła ona szczerym ludziom w różnym wieku i z różnym wykształceniem pokochać te same dwie rzeczy, które my kochamy — drogocenne Słowo Boga, Biblię, oraz Jego chwalebne imię, Jehowa”.

Biblijna myśl przewodnia na rok 2014.

Następnie Gerrit Lösch z Ciała Kierowniczego streścił przewidziany do studium materiał ze Strażnicy, po czym brat Pierce podał biblijną myśl przewodnią na rok 2014: „Niech przyjdzie twoje królestwo” (Mateusza 6:10). Werset ten zawsze byłby dla Świadków Jehowy stosownym tekstem rocznym, ale w przyszłym roku będzie miał szczególną wymowę, ponieważ przypada wtedy stulecie ustanowienia w niebie Królestwa Bożego.

„Cenny dar od Jehowy”.

W dalszej części programu pokazano film o historii Przekładu Nowego Świata — Biblii wydanej przez Świadków Jehowy i uznanej przez niektórych za jeden z najlepszych przekładów, jakie kiedykolwiek opracowano. Kiedy w roku 1950 na międzynarodowym kongresie pod hasłem „Rozrost Teokracji” Nathan Knorr ogłosił wydanie pierwszej części tego przekładu, udzielił obecnym rady, która do dziś nie straciła na aktualności: „Przeczytajcie go. (...) Studiujcie go (...). Pomagajcie w tym innym (...) bo dzięki temu będą mogli wzywać imienia Jehowy”.

„Podróż wspomnień”.

W kolejnym punkcie, poprowadzonym przez Samuela Herda z Ciała Kierowniczego, odtworzono nagrany wcześniej wywiad z czterema członkami amerykańskiej rodziny Betel, którzy byli naocznymi świadkami wydania w latach 1950-1960 Przekładu Nowego Świata w sześciu tomach.

Eunice Timm opowiedziała o korzystaniu z tego przekładu na zebraniach. Z uznaniem wyraziła się o zawartych w nim dodatkach ułatwiających studiowanie, takich jak odsyłacze. Ponieważ przynoszenie na zebrania wszystkich tomów było kłopotliwe, zabierała ze sobą tylko te potrzebne, a na wypadek odczytywania nieprzewidzianych wersetów miała przy sobie kieszonkowe wydanie Biblii króla Jakuba.

Ten nowy przekład wywarł wpływ również na inne aspekty naszego wielbienia Boga. Na przykład Fred Rusk wspomniał, że przed rokiem 1950 bracia reprezentujący rodzinę Betel w modlitwach używali wyrażeń z Biblii króla Jakuba. Ale wkrótce po wydaniu Przekładu Nowego Świata archaiczne sformułowania zastąpili wyrażeniami używanymi na co dzień.

John Wischuk był pod wrażeniem nie tylko jakości tłumaczenia, lecz również pokory Komitetu Przekładu Biblii Nowego Świata. O jego członkach powiedział: „Nie chcieli, żeby ich nazwiska zostały ujawnione ani za ich życia, ani po śmierci, ponieważ całą chwałę pragnęli przypisać Jehowie Bogu”. Charles Molohan wyraził odczucia całej grupy, mówiąc: „Przekład Nowego Świata pomógł nam utwierdzić się w prawdzie i umocnić w wierze, dzięki czemu sami możemy pomagać w tym innym”.

„Słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wspaniałych rzeczach Bożych” (Dzieje 2:11).

Podczas tego przemówienia Geoffrey Jackson z Ciała Kierowniczego ogłosił wydanie zrewidowanej wersji Przekładu Nowego Świata (2013). Pod koniec wykładu wszyscy obecni, także ci słuchający go dzięki transmisji wideo, otrzymali po egzemplarzu tej Biblii.

Jak zauważył brat Jackson, od wydania pierwszego tomu Przekładu Nowego Świata minęło ponad 60 lat. W tym czasie język angielski się zmienił, ale cel, w jakim tłumaczymy Biblię, pozostał ten sam. Słowo Boże chcemy oddać jak najdosłowniej, nie wypaczając jednak jego sensu.

W roku 2005 Ciało Kierownicze zaczęło kłaść większy nacisk na tłumaczenie Biblii na wiele dalszych języków. Od tego czasu liczba wersji językowych, w których wydano Przekład Nowego Świata, wzrosła z 52 do 121, a na kolejnych 45 języków jest tłumaczony. W trakcie tych prac tłumacze prosili o wyjaśnienie pewnych słów i zwrotów. Do tej pory udzielono odpowiedzi na przeszło 52 000 pytań. Wiele z nich pokazało, w jakich miejscach tekst angielski można by zrewidować lub uwspółcześnić.

Na przykład, jak wyjaśnił brat Jackson, we wcześniejszych angielskich wydaniach Przekładu Nowego Świata w Księdze 1 Samuela 14:11 użyto w odniesieniu do Jonatana i jego giermka czasownika, który ma kilka znaczeń, między innymi „obnażyć się”. Aby więc czytelnik nie wyciągnął błędnego wniosku, w zrewidowanej wersji posłużono się zwrotem „ujawnić swoją obecność”. Z kolei werset z Księgi Micheasza 2:6 w poprzednim wydaniu brzmiał dosłownie: „Niech wasze słowa nie kapią niczym krople. Oni sprawiają, że słowa kapią”. Teraz fragment ten oddano tak: „Głoszą: ‚Przestańcie głosić!’”.

Pięć lat temu Ciało Kierownicze powołało komitet mający dokonać rewizji Przekładu Nowego Świata, a rezultaty tej pracy właśnie udostępniono. Zrewidowana Biblia jest łatwa w odbiorze oraz ma atrakcyjną oprawę, odporną na częste używanie. Brat Jackson ogłosił, że wkrótce zostanie wydana wersja dużym drukiem oraz kieszonkowa.

„Poprawne władanie słowem prawdy”.

Temat ten, zaczerpnięty z Listu 2 do Tymoteusza 2:15, rozwinął Stephen Lett z Ciała Kierowniczego, który pokrótce omówił dodatki zawarte w nowo zrewidowanym przekładzie. Użyty w tym wersecie zwrot „poprawnie władający” dosłownie znaczy „prosto krojący”. Chcemy posługiwać się „mieczem ducha” w sposób prosty, niewypaczony, rzetelny (Efezjan 6:17). Następnie brat Lett pokazał, jak mogą w tym pomóc dodatki zamieszczone w tej Biblii.

  1. Początkowa część, zatytułowana „Wprowadzenie do Słowa Bożego”, zawiera 20 pytań dotyczących podstawowych nauk biblijnych oraz odpowiedzi w postaci wersetów.

  2. Dodatek A opisuje cechy tego zrewidowanego wydania, takie jak jego styl, zmiany w słownictwie oraz użycie w nim imienia Bożego.

  3. Dodatek B, na który składa się 15 kolorowych części, zawiera mapy i wykresy przydatne w studium osobistym oraz uczeniu innych.

  4. Na początku każdej księgi biblijnej zamieszczono zarys jej treści, by czytelnik mógł szybko znaleźć odpowiedni fragment. Streszczenie to zastąpiło żywą paginę, umieszczaną w poprzednich wydaniach na każdej stronie.

  5. „Słowniczek terminów biblijnych” zawiera zwięzłe definicje setek pojęć występujących w Biblii.

  6. W zredukowanym objętościowo „Skorowidzu” pozostawiono słowa i wersety najbardziej przydatne w głoszeniu i nauczaniu.

  7. Zredukowano również liczbę odsyłaczy umieszczonych na każdej stronie w środkowej szpalcie. Zostały tylko te najbardziej pomocne w służbie kaznodziejskiej.

  8. W przypisach podano tłumaczenia alternatywne lub dosłowne oraz dodatkowe wyjaśnienia.

JW Library.

John Ekrann, członek amerykańskiego Komitetu Oddziału, zaprezentował nową aplikację JW Library na urządzenia cyfrowe, takie jak smartfony czy tablety. Zapewnia ona dostęp do zrewidowanego Przekładu Nowego Świata oraz pięciu innych przekładów Biblii. Od 7 października 2013 roku jest ona dostępna za darmo w głównych sklepach internetowych.

„Tłumaczenie Słowa Bożego właściwie oddające sens”.

Anthony Morris z Ciała Kierowniczego szerzej omówił zasady, którymi w pracach nad zrewidowanym wydaniem kierował się Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata. Trzymając się zasady z Listu 1 do Koryntian 14:8, 9, komitet dołożył starań, żeby zrewidowana wersja była łatwa do zrozumienia. Tam, gdzie tłumaczenie dosłowne wypaczyłoby sens tekstu, rezygnowano z niego.

Na przykład wypowiedź z Księgi Rodzaju 31:20, przetłumaczona dosłownie, brzmiałaby: „Jakub skradł serce Labanowi”. Jednak hebrajski idiom użyty w tym miejscu ma inne znaczenie niż idiom angielski, dlatego w Przekładzie Nowego Świata czytamy, że „Jakub (...) przechytrzył Labana”. Z kolei dosłowne tłumaczenie słów z Listu 1 do Koryntian 7:39 sugerowałoby, że jeśli mąż „zapadnie w sen”, żona może poślubić innego mężczyznę. Ponieważ jednak w Biblii słowo „sen” oznacza niekiedy „sen śmierci”, więc żeby nie dezorientować czytelnika, w Przekładzie Nowego Świata użyto sformułowania „zapadnie w sen śmierci”.

„Biblię pierwotnie spisano w języku używanym na co dzień przez zwykłych ludzi: rolników, pasterzy czy rybaków” — powiedział brat Morris. „Dobry przekład Pisma Świętego powinien umożliwiać poznanie orędzia Bożego wszystkim szczerym ludziom, niezależnie od ich pozycji społecznej”.

„Posługiwanie się ‚miłymi słowami’ oraz ‚właściwymi słowami prawdy’”.

Temat ten, oparty na Księdze Kaznodziei 12:10, rozwinął David Splane z Ciała Kierowniczego. Pisarze Biblii bardzo starannie utrwalali na piśmie myśli Boże i z podobną skrupulatnością podszedł do swej pracy pierwotny Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata. Podczas dokonywania najnowszej rewizji tego przekładu w dalszym ciągu trzymano się zasady: „Napisać właściwe słowa prawdy” i uczynić orędzie Boże jak najbardziej zrozumiałym.

„Wiele angielskich słów ma więcej niż jedno znaczenie” — powiedział brat Splane. Na przykład w poprzednich angielskich wydaniach Przekładu Nowego Świata w Liście 2 do Tymoteusza 1:13 użyto wyrazu „pattern”, który oznacza między innymi „wzór artystyczny”. Na podstawie tej definicji niektórzy doszli do wniosku, że występujące w tym wersecie wyrażenie „wzór zdrowych słów” odnosi się do pięknego wzoru, który tworzą nauki biblijne. Jednak właściwe znaczenie użytego tu greckiego słowa oddaje następująca definicja: „wzór polecany do naśladowania”. Dlatego w nowo zrewidowanym angielskim przekładzie pojawiło się słowo oznaczające wzorzec, standard, miernik.

Brat Splane omówił też inne fragmenty, które zrewidowano po to, by uwzględnić zmiany zachodzące w języku angielskim. Na przykład we wcześniejszych wydaniach Przekładu Nowego Świata w tym języku sposób egzekucji Jezusa opisano czasownikiem, który najczęściej oznacza nabicie kogoś na ostry pal. Oczywiście Jezus nie został przebity palem męki, dlatego w zrewidowanym wydaniu użyto określeń w rodzaju ‛zawisnąć na palu’ czy ‛zawiesić na palu’ (Mateusza 27:22, 23, 31).

Kończąc przemówienie, brat Splane powiedział: „Modlimy się, żebyście dzięki czytaniu i studiowaniu zrewidowanego Przekładu Nowego Świata jeszcze bardziej zbliżyli się do Jehowy. I oby zawsze był On waszym Ojcem, Bogiem i Przyjacielem”.

Zakończenie.

Brat Pierce przyrównał nowo zrewidowaną Biblię do głównego dania na wyprawionej przez Jehowę „uczcie z potraw obficie nasączonych oliwą” (Izajasza 25:6). Stosownym zakończeniem programu było zaśpiewanie przez obecnych pieśni numer 114 ze śpiewnika Śpiewajmy Jehowie, zatytułowanej „Księga Boża skarbem”.