Skip to content

Skip to secondary menu

Olketa Jehovah’s Witness

Solomon Islands Pidgin

OLKETA PIKSA

OLKETA PIKSA

Hannah Helpem Samuel for Worshipim Jehovah

Mekem spesol kaleko for Samuel, olsem mami bilong hem savve soengim for hem.

Samfala Samting Moa

Faithful Fren Bilong Naomi

Disfala piksa hem for helpem olketa pikinini wea age bilong olketa midolwan 3 and 6 year for lane abaotem Ruth and Naomi.

Lane From Olketa Gudfala Fasin Bilong Ruth

Disfala piksa helpem olketa pikinini wea midolwan long 6 and 8 year for lanem wanem olketa mas duim for kamap gudfala fren.

David Kam Long Hem Witim Nem Bilong God

Helpem pikinini bilong iu for lanem mining bilong nem bilong God.