Skip to content

OLKETA PIKSA

Hannah Helpem Samuel for Worshipim Jehovah

Mekem spesol kaleko for Samuel, olsem mami bilong hem savve soengim for hem.