Encouragem samwan for gohed worshipim Jehovah, olsem Elkanah and Hannah encouragem Samuel for duim.