Skip to content

Skip to secondary menu

Olketa Jehovah’s Witness

Solomon Islands Pidgin

OLKETA BIBLE STORY WEA GAREM OLKETA PIKSA

OLKETA BIBLE STORY WEA GAREM OLKETA PIKSA

David No Fraet

Nomata David hem wanfala boy, hem trustim Jehovah and hem no fraet for faetem wanfala giant. Readim story wea garem olketa piksa online or printim wanfala PDF.

Samfala Samting Moa

Jehovah Strongim Gideon

Olketa soldia bilong Gideon killim dae army bilong olketa Midianite nomata olketa garem 450 soldia for evri wanfala Israelite soldia.

Ruth Hem Fren wea Faithful

Nomata Ruth hem no Israelite, God hem hapi long hem and barava blessim hem bikos hem faithful.

Holy Spirit Strongim Samson

Samson hem wanfala judge long Israel and hem duim olketa bigfala samting wea showimaot hem strong tumas. Long wanem wei nao holy spirit bilong Jehovah helpem hem? Wanem nao iu savve duim for kasem holy spirit bilong God?