Luk followim Caleb taem hem lukim olketa samting wea Jehovah wakem!