Skip to content

Skip to secondary menu

Olketa Jehovah’s Witness

Solomon Islands Pidgin

Wanem Nao Holy Spirit?

Wanem Nao Holy Spirit?

Ansa From Bible

Holy spirit hem paoa bilong God wea hem iusim for duim olketa samting. (Micah 3:8; Luke 1:​35) God savve iusim holy spirit bilong hem for duim eni samting wea hem laekem.​—Psalm 104:30; 139:7.

Insaed long Bible, datfala word “spirit” olketa transleitim from Hebrew word ruʹach and Greek pneuʹma. Staka taem, olketa toktok hia minim paoa bilong God or holy spirit. (Genesis 1:2) Bible savve iusim tufala word hia for minim olketa nara samting tu:

  • Brith.​—Habakkuk 2:​19; Revelation 13:15.

  • Wind.​—Genesis 8:1; John 3:8.

  • Paoa bilong laef insaed olketa samting wea laef.​—Job 34:14, 15.

  • Feeling or wei bilong man.​—Numbers 14:24.

  • Olketa Spirit, witim God and olketa angel.​—1 Kings 22:21; John 4:​24.

Evri samting hia man no savve lukim, bat iumi savve lukim samting olketa duim. Spirit bilong God hem “olsem wind wea iumi no savve lukim or tasim, bat hem strong tumas.”​—An Expository Dictionary of New Testament Words, by W.  E. Vine .

Samfala taem Bible savve storyim holy spirit bilong God olsem “olketa hand” or “finger bilong hem.” (Psalm 8:3; 19:1; Luke 11:20; comparem Matthew 12:28.) Olsem man for wakem samting hem iusim olketa hand and olketa finger bilong hem for duim waka, God iusim spirit bilong hem for duim olketa samting. Tingim samfala samting wea kamaot from wei wea God iusim spirit bilong hem:

Holy spirit hem no wanfala man

Taem Bible storyim holy spirit olsem “olketa hand,” “olketa finger,” or “wind bilong laef,” datwan showimaot holy spirit hem no wanfala man. (Exodus 15:​8, 10) Hand bilong man no savve separate from mind and body bilong hem for wakem samting; olsem tu holy spirit bilong God bae followim nomoa wanem God hem laekem. (Luke 11:13) Bible sei tu holy spirit hem olsem wata, and hem savve helpem man for garem faith and savve. Diswan tu showimaot holy spirit hem no wanfala man.​—Isaiah 44:3; Acts:5; 2 Corinth 6:6.

Bible talem nem bilong Jehovah God and son bilong hem Jesus Christ, bat no eni taem hem sei holy spirit garem nem. (Isaiah 42:8; Luke 1:​31) Taem Stephen klosap dae, long vision hem lukim nomoa tufala man no thrifala. Bible sei: “God givim holy spirit long Stephen. Hem luk go ap long skae, and hem lukim bigfala paoa bilong God hem shaen braet tumas and Jesus hem standap long raet saed bilong God.” (Acts 7:​55) Holy spirit mekem Stephen for lukim vision.

Samfala rong teaching abaotem holy spirit

Rong teaching: “Holy Ghost,” or holy spirit, hem man and hem part long Trinity. Diswan nao samting wea King James Bible talem long 1 John 5:​7, 8.

Tru samting: Long King James Bible long 1 John 5:​7, 8 hem sei: “. . . long heven, Dadi, Word, Holy Ghost: Thrifala hia wanfala nomoa. And thrifala givim witness long earth.” Olketa savveman sei aposol John no raetem toktok hia so hem no fit for stap long Bible. Professor Bruce M. Metzger raet olsem: “From toktok hia laea hem barava no fitim for hem stap long New Testament.”​—A Textual Commentary on the Greek New Testament.

Rong teaching: Bible talem holy spirit garem olketa fasin olsem man, so hem mas wanfala man.

Tru samting: Hem tru samfala taem olketa Scripture talem holy spirit garem olketa fasin olsem man. Olsem example, Jesus sei holy spirit hem olsem wanfala man wea bae “helpem” (paraclete) olketa disaepol. Hem sei holy spirit bae pruvim samting, leadim olketa, toktok, herehere, talemaot, mekhae, and olketa disaepol bae kasem. (John 16:​7-​15) Bat datwan no minim holy spirit hem wanfala man. Samfala taem Bible sei tu wisdom, dae, and sin hem olsem wanfala man. (Proverbs 1:​20; Rome 5:​17, 21) Olsem example, Bible sei wisdom duim olketa “waka” and garem “pikinini,” and sin savve laea, killim man, and savve kavetem samting.​—Matthew 11:19; Luke 7:​35; Rome 7:​8, 11.

Rong teaching: Wei for baptaes long nem bilong holy spirit pruvim holy spirit hem wanfala man.

Tru samting: Samfala taem Bible iusim word “nem” for minim strong or paoa. (Deuteronomy 18:​5, 19-​22; Esther 8:​10) Long samfala languis pipol savve sei “long nem bilong law,” bat diswan no minim law hem wanfala man. Taem man baptaes “long nem bilong” holy spirit hem minim man luksavve long strong and waka wea holy spirit duim for mekem plan bilong God kamap tru.​—Matthew 28:19.

Rong teaching: Olketa aposol bilong Jesus and olketa disaepol bilivim holy spirit hem wanfala man.

Tru samting: Bible or history no talem hao holy spirit hem wanfala man. Encyclopædia Britannica sei: “Teaching wea sei Holy Spirit hem wanfala man . . . hem kamap nomoa long Council bilong Constantinople long ad 381.” Diswan hem winim 250 year bihaen olketa last aposol dae.