Skip to content

Waswe, God Hem Garem Nem?

Waswe, God Hem Garem Nem?

Ansa from Bible

Evri man garem nem. So hem fitim tu for God garem nem. For fren gud witim samwan hem important for savve long nem bilong hem and iusim datwan. So taem iumi laek fren witim God hem semsem tu.

Long Bible, God hem sei: “Mi nao Jehovah. Hem nao nem bilong mi.” (Isaiah 42:8) Nomata hem garem staka title olsem “Olmaeti God,” “Lord bilong evri samting” and “Creator,” God hem talem olketa wea worshipim hem for iusim nem bilong hem.—Genesis 17:1; Acts 4:24; 1 Peter 4:19.

Staka Bible transleison garem nem bilong God long Exodus 6:3. Datfala scripture sei: “Abraham, Isaac and Jacob savve long mi olsem Olmaeti God, bat olketa no minim gud nem bilong mi, Jehovah.

Long English, olketa iusim datfala nem Jehovah for staka handred year. Staka savveman laek for spellim datfala nem olsem “Yahweh,” bat staka pipol luksavve long nem Jehovah. Olketa raetem first part bilong Bible long Hebrew languis, wea olketa readim from raet go long left. Long Hebrew languis nem bilong God hem garem fofala leta nomoa, יהוה. Fofala Hebrew leta hia olketa raetem olsem, YHWH, and olketa kolem diswan Tetragrammaton.