Army bilong Rome wea attakim Jerusalem olketa lusim datfala taon and go bak. Tufala Christian famili mas disaedem important samting. Waswe, bae olketa obeyim Jesus and lusim evri samting wea olketa garem long Jerusalem? Wanem olketa disaedem savve mekem olketa kasem laef or dae. Disfala video hem showim olketa tru samting wea really happen wea Bible storyim. Nomata disfala video hem showim pipol faet, hem no mekhae long raf fasin, bat hem showim tru samting wea kasem olketa Christian long first century.