Lukim wei wea Hezekiah faithful long Jehovah nomata hem kasem hard taem from pipol bilong hem and from olketa bilong Assyria. Hem trustim Jehovah taem hem disaedem olketa samting. Hem showimaot gudfala example for olketa Israelite and iumi distaem.