“Killim dae feeling bilong iufala for laek durong, for duim samting wea no klin, for ova tumas for laekem sex, for laekem tumas for duim nogud samting, and for greedy, wea datwan hem wei for worshipim idol.” —COLOSSAE 3:5.

1, 2. Wanem nao Balaam duim for spoelem pipol bilong Jehovah?

TINGIM man wea go long ples wea hem savve fishing olowe. Hem savve finis wanem kaen fish nao hem laekem. Hem chusim bait and putim long huk. Then hem torowem fishing laen long sea. No longtaem nomoa, hem feelim samting pullim laen. So hem isisi pullim kam. Taem hem lukim fish wea hem pullim, hem hapi nao bikos hem savve hem iusim stretfala bait.

2 Datfala tokpiksa mekem iumi tingim samting wea happen long year 1473 B.C.E. Balaam ting raonem wanem kaen bait nao for hem iusim. Hem no laek kasem fish bat hem laek switim pipol bilong God wea stap long olketa flat ples long Moab taem olketa klosap kasem Promis Land. Balaam sei hem profet bilong Jehovah, bat hem greedy man nomoa wea nara man nao peim hem for talem toktok for mekem trabol kasem olketa Israelite. Nomata olsem, Jehovah mekem Balaam for talem nomoa toktok for blessim olketa Israelite. Balaam laekem tumas for kasem selen wea olketa promis for givim hem, so long tingting bilong hem, sapos hem savve switim pipol bilong God for duim bigfala sin, then maet God talem toktok for mekem trabol kasem olketa. So Balaam iusim wanfala bait for switim olketa Israelite, wea hem nao olketa young gele long Moab wea luk naes tumas.—Numbers 22:1-7; 31:15, 16; Revelation 2:14.

3. Wanem nao staka Israelite duim, and wanem nao happen long olketa?

3 Waswe, samting wea Balaam duim hem spoelem pipol bilong Jehovah? Ia, staka thousand Israelite man “durong witim  olketa gele long Moab.” Olketa worshipim olketa god bilong pipol long Moab, olsem rabis god Baal long Peor, wea hem god bilong sex. From datwan, 24,000 Israelite dae nomata olketa klosap kasem Promis Land. Tru tumas, olketa kasem barava nogud samting!—Numbers 25:1-9.

4. Why nao staka thousand Israelite durong?

4 Why nao olketa Israelite kasem barava nogud samting olsem? Bikos staka Israelite garem nogud heart from olketa lusim Jehovah. Olketa lusim Jehovah nomata hem nao tekem olketa go aot from Egypt, givim kaikai long olketa taem olketa stap long wilderness, and tekem olketa go long Promis Land. (Hebrew 3:12) Aposol Paul tingim datwan and hem sei: “Iumi mas no durong tu olsem samfala long olketa duim, gogo 23,000 long olketa dae insaed wanfala day.” *1 Corinth 10:8.

5, 6. Wanem important samting nao iumi savve lanem from sin wea olketa Israelite duim long Moab?

5 Olsem olketa Israelite wea redi for go insaed Promis Land, pipol bilong Jehovah distaem klosap for go insaed niu world wea God promisim. Olketa Christian distaem savve lanem plande samting from datfala story long Numbers. (1 Corinth 10:11) Pipol long world mekhae tumas long sex olsem pipol  long Moab, bat distaem olketa worse tumas nao. Evri year staka thousand Christian foldaon long trap for durong, wea hem nao sem samting wea switim olketa Israelite. (2 Corinth 2:11) Samfala wea hipap witim pipol bilong God distaem and samfala Witness tu followim wei bilong Zimri. Olketa switim samfala long kongregeson for durong, olsem Zimri wea nating shame for tekem kam gele long Midian long tent bilong hem long camp wea olketa Israelite stap.—Numbers 25:6, 14; Jude 4.

6 Waswe, iu luksavve olketa samting wea happen distaem hem semsem witim samting wea happen long olketa Israelite long olketa flat ples long Moab? Waswe, iu luksavve klosap nao bae iu lukim niu world wea pipol bilong God weitim for longtaem finis? Sapos olsem, hem gud for iu waka hard for gohed kasem gud samting from love bilong God taem iu obeyim law for ‘ranawe from eni samting wea switim iu for durong.’—1 Corinth 6:18.

Olketa flat ples long Moab

DURONG HEM MINIM WANEM?

7, 8. (a) “Wei for durong” hem minim wanem samting? (b) Wanem nao bae kasem olketa wea durong?

7 Long Bible, disfala word “durong” (Greek, por·neiʹa) hem minim taem samwan sleep witim samwan wea hem no maritim long wei wea followim Bible. Hem minim tu wei for duim adultery, wei for jury, tufala wea no marit sleep tugeta, wei for iusim mouth long private part bilong nara man or woman, wei for duim sex long ass, and wei for man holehole long private part bilong samwan wea hem no maritim. Diswan minim tu man wea sleep witim man or woman wea sleep witim woman, and wei for duim sex witim animal. *

8 Bible barava talem stret hao olketa wea durong no savve stap insaed long Christian kongregeson and olketa bae no laef olowe. (1 Corinth 6:9; Revelation 22:15) Nomata distaem  tu olketa kasem nogud samting, bikos pipol no trustim olketa, and olketa no tinghae long olketa seleva. Olketa kasem problem long marit bilong olketa, olketa feel guilty, babule nating, kasem sik, and savve dae tu. (Readim Galatia 6:7, 8.) Hem krangge samting nomoa for man duim samting wea bae mekem hem kasem staka problem. Sorre tumas, staka pipol no tingting gud firstaem bifor olketa duim krangge samting olsem wei for lukluk long dirty piksa wea gogo datwan savve barava spoelem olketa.

RABIS PIKSA AND TOKTOK SWITIM MAN FOR DURONG

9. Waswe, rabis toktok or piksa no savve spoelem man olsem samfala talem? Minim kam.

9 Long staka kantri, hem isi nomoa for man lukim rabis piksa, readim or herem rabis toktok tu. Evri samting hia savve mekem hem laek duim sex. Samfala piksa showim man or woman long wei wea mekem narawan laek duim sex, or showim man and woman duim sex, or staka man and woman duim sex semtaem wea barava rabis tumas. Olketa rabis samting olsem stap long olketa buk, singsing, television, and hem big tumas long Internet. Samfala pipol sei rabis toktok or piksa olsem no savve spoelem man. Waswe, hem tru? Nomoa nao! Wei for lukluk long rabis piksa savve mekem man nanali (masturbate) olowe and garem strongfala feeling for laek “duim olketa dirty samting.” Datwan savve mekem hem laek duim sex olowe, kasem staka problem long marit, and savve divorce tu. * (Rome 1:24-27; Ephesus 4:19) Man wea duim research sei feeling wea man garem for laek duim sex olowe hem olsem sik cancer. Hem sei: “Datfala feeling savve gohed for grow and kamap big. Staka taem hem no savve finis and hem hard tu for treatim and for man kamap gud moa.”

Hem gud for computer stap long ples wea evriwan savve lukim taem man iusim Internet

10. Wanem nao iumi savve duim for followim Bible principle long James 1:14, 15? (Lukim tu box wea garem title “ Samting Wea Helpem Mi For Duim Stret Samting.”)

10 Tingim wanem James 1:14, 15 talem. Hem sei: “Samting wea man seleva laekem nao savve traem hem. Taem datfala  feeling for laekem samting hem kamap strong tumas, hem mekem man for duim sin, wea datwan hem lead go long dae.” So sapos iu garem feeling for laek duim rabis samting, kwiktaem duim samting mekem iu stopem datfala feeling! Sapos iu lukluk long computer or television, and seknomoa nogud piksa kamap, hem gud for iu kwiktaem luk difren, offem computer, or changem program long television. Iu mas duim samting mekem iu no garem feeling for laek duim rabis samting!—Readim Matthew 5:29, 30.

11. Sapos iumi laek duim rabis samting, hao nao iumi savve showimaot iumi trustim Jehovah?

11 God savve gud long iumi from hem nao wakem iumi, dastawe hem sei: “Killim dae feeling bilong iufala for laek durong, for duim samting wea no klin, for ova tumas for laekem  sex, for laekem tumas for duim nogud samting, and for greedy, wea datwan hem wei for worshipim idol.” (Colossae 3:5) Tru tumas, hem no isi for killim dae feeling bilong iumi. Bat Dadi long heven lovem iumi and patient witim iumi, so iumi savve askem hem for helpem iumi. (Psalm 68:19) So sapos iu start for tingim rabis samting, iu mas kwiktaem prea long God. Askem hem for givim iu “strong wea winim strong bilong man” and forcem iuseleva for tingim difren samting.—2 Corinth 4:7; 1 Corinth 9:27; lukim box wea garem title “ Hao Nao Mi Savve Lusim Nogud Wei Bilong Mi?

12. (a) Taem Bible storyim “heart,” wanem nao hem minim? (b) Why nao iumi mas no letem eni samting spoelem heart bilong iumi?

12 Solomon wea wisefala man sei: “No letem eni samting for spoelem heart bilong iu bikos samting wea stap long heart bilong iu nao bae mekem iu laef or dae.” (Proverbs 4:23) “Heart” bilong iumi nao hem wei bilong iumi and tingting bilong iumi. Hem nao wanem God lukim taem hem lukluk kam long iumi. For iumi kasem laef or nomoa hem depend long wanem God lukim long “heart” bilong iumi, no tingting bilong pipol abaotem iumi. Dastawe iumi mas tingting strong abaotem datwan. Job disaed strong for no letem eye bilong hem lukluk long woman long wei wea no fitim. (Job 31:1) Job showim gudfala example for iumi! Man wea raetem psalm garem sem tingting olsem Job. Hem prea olsem: “No letem eye bilong mi lukim rabis samting.”—Psalm 119:37.

DINAH NO CHUSIM GUDFALA FREN

13. Hu nao Dinah, and wanem nao showimaot hem no wise for chusim olketa fren bilong hem?

13 Long Chapter 3 iumi lanem finis pipol iumi fren witim savve mekem iumi for duim gudfala samting or nogud samting. (Proverbs 13:20; readim 1 Corinth 15:33.) Tingim Dinah, gele bilong Jacob. Nomata dadi and mami bilong hem lanem hem gud samting taem hem smol yet, hem no tingting gud and frenim olketa gele long Canaan. Wei bilong pipol long Canaan hem semsem olsem pipol long Moab. Pipol long Canaan savve duim enikaen rabis samting saed long sex. (Leviticus 18:6-25)  Olketa man long Canaan tingse Dinah hem olsem olketa gele long Canaan wea hem isi nomoa for duim sex witim olketa. Shechem tu garem sem tingting nomata hem man wea “pipol barava respectim winim olketa nara man long famili bilong hem.”—Genesis 34:18, 19.

14. Wanem nogud samting nao happen from Dinah chusim olketa nogud fren?

14 Taem Dinah lukim Shechem, maet Dinah no tingting for durong witim hem. Bat samting wea Shechem duim hem stret nomoa long tingting bilong olketa man long Canaan taem man laek duim sex. Nomata Dinah trae for stopem Shechem, Shechem “tekem hem” and “spoelem hem.” Luk olsem bihaen nao Shechem “lovem” Dinah, nomata olsem, hem duim finis nogud samting. (Readim Genesis 34:1-4.) No Dinah nomoa kasem nogud samting from wanem Shechem duim. From Dinah no chusim gudfala fren, olketa nogud samting nao happen wea spoelem nem bilong famili bilong hem.—Genesis 34:7, 25-31; Galatia 6:7, 8.

15, 16. Wanem nao iumi savve duim mekem iumi kasem wisdom from God? (Lukim tu box wea garem title “ Olketa Scripture For Ting Raonem.”)

 15 Hem tru, Dinah lanem important samting, bat hem lanem datwan bihaen hem kasem barava nogud samting. Pipol wea lovem Jehovah and obeyim hem savve misstim nogud samting olsem. Olketa obeyim wanem God talem dastawe olketa “fren witim pipol wea wise.” (Proverbs 13:20a)  From olketa savve long “evri samting wea stret and gud” olketa no kasem staka problem.—Proverbs 2:6-9; Psalm 1:1-3.

16 Eniwan wea barava laek for kasem wisdom bilong God mas prea evritaem, and mas studyim evritaem Bible and olketa buk wea wakaman wea faithful and wise givim. (Matthew 24:45; James 1:5) Man mas hambol tu bikos datwan mekem hem willing for obeyim kaonsel long Bible. (2 Kings 22:18, 19) Maet Christian luksavve heart bilong hem savve trikim hem and mekem hem duim nogud samting. (Jeremiah 17:9) Bat sapos hem start for duim samting wea no wise and wea savve lead go long nogud samting, waswe, bae hem hambol for followim kaonsel wea narawan givim for helpem hem?

17. (a) Storyim samting wea savve happen long famili. (b) Hao nao dadi savve story gud witim gele bilong hem?

17 Tingim diswan. Wanfala dadi no letem gele bilong hem for go wakabaot witim wanfala young Christian brata sapos no eniwan go witim tufala. Gele sei: “Dadi, iu no trustim mi? Bae mitufala no duim eni nogud samting!” Gele hia lovem Jehovah and hem no laek duim eni nogud samting, bat waswe, hem “followim wisdom wea kam from God”? Waswe, hem ‘ranawe from samting wea savve switim hem for durong’? Or waswe, hem “trustim heart bilong hemseleva”? (Proverbs 28:26) Maet iu savve tingim samfala nara Bible principle wea disfala dadi savve iusim for story gud witim gele bilong hem.—Lukim Proverbs 22:3; Matthew 6:13; 26:41.

JOSEPH RANAWE MEKEM HEM NO DURONG

18, 19. (a) Wanem test nao Joseph kasem? (b) Wanem nao hem duim?

18 Joseph hem young man wea lovem God and hem ranawe from wanfala woman wea trae switim hem for durong witim hem. Joseph hem brata bilong Dinah. (Genesis 30:20-24) Taem hem pikinini yet, hem lukim olketa nogud samting wea happen from wanem sista bilong hem duim. Joseph tingim olketa samting hia and hem laek gohed kasem gud samting from love bilong God. Dastawe staka year bihaen, taem hem stap long Egypt, hem gohed faithful long Jehovah taem waef bilong boss bilong hem trae switim hem “evriday” for durong witim hem.  Joseph hem wanfala slave, so hem no savve lusim waka bilong hem and go lukaotem nara waka moa! Taem hem kasem datfala problem, hem mas iusim gudfala tingting and no fraet. Joseph duim olsem taem hem talem evritaem long waef bilong Potiphar, hem bae no sleep witim hem, and gogo hem ranawe from woman hia tu.—Readim Genesis 39:7-12.

19 Ting raonem diswan: Sapos Joseph tingim woman hia evritaem or hem tingim sex olowe, waswe, bae hem savve gohed faithful long Jehovah? Maet nomoa. Joseph nating tingim rabis samting olsem bat hem tinghae long wei wea hem fren witim Jehovah. Dastawe hem sei long waef bilong Potiphar: “Masta bilong mi . . . givim mi evri samting, bat iu nomoa hem no givim long mi, bikos iu nao waef bilong hem. Hard tumas for mi duim disfala barava nogud samting and sin againstim God!”—Genesis 39:8, 9.

20. Wanem nao Jehovah duim for helpem Joseph?

20 Jehovah mas hapi tumas long Joseph taem hem lukim hem gohed faithful evriday nomata hem stap farawe from famili bilong hem. (Proverbs 27:11) Gogo, Jehovah duim samting for mekem olketa aotem Joseph from prison, hem kamap prime minister long Egypt, and man for lukaftarem and givimaot kaikai! (Genesis 41:39-49) Toktok long Psalm 97:10 hem tru tumas. Hem sei: “Iufala wea lovem Jehovah mas heitim nogud samting. Hem lukaftarem pipol wea faithful long hem and hem no letem rabis pipol for spoelem olketa”!

21. Wanem nao wanfala young brata long Africa duim wea showimaot hem no fraet for duim stret samting?

 21 Distaem tu staka pipol wea worshipim God duim samting wea showimaot olketa “heitim nogud samting and lovem gud samting.” (Amos 5:15) Long wanfala kantri long Africa, wanfala young brata sei wanfala gele long class bilong hem talem stret long hem sapos hem helpem gele hia long maths test, gele hia laek for duim sex witim hem. Hem sei: “Mi talem stret long hem, bae mi no duim datwan. Taem mi gohed faithful long Jehovah, mi no spoelem nem and konsens bilong mi, wea hem nao barava gud samting winim gold and silver.” Hem tru, taem man duim sin hem savve “hapi for lelebet taem nomoa,” bat staka taem hem savve kasem bigfala problem. (Hebrew 11:25) Nara samting tu, hapi wea man kasem taem hem obeyim Jehovah hem bae gohed for olowe, no just for lelebet taem nomoa.—Proverbs 10:22.

LETEM GOD WEA GAREM MERCY HELPEM IU

22, 23. (a) Sapos Christian duim bigfala sin, waswe, hem savve fren bak witim God? Minim kam. (b) Hu nao savve helpem man wea duim sin?

22 Iumi evriwan sin dastawe iumi mas trae hard for no duim nogud samting wea body laekem bat for duim samting wea God laekem. (Rome 7:21-25) Jehovah luksavve long datwan bikos “hem savve iumi dust nomoa.” (Psalm 103:14) Nomata olsem, maet wanfala Christian duim bigfala sin. Waswe, hem no savve fren bak nao witim Jehovah? Hem savve fren bak! Maet bae hem kasem nogud samting from wanem hem duim. King David tu kasem nogud samting. Bat evritaem God “willing for forgive” sapos pipol repent and “talemaot long narawan” sin bilong olketa.—Psalm 86:5; James 5:16; readim Proverbs 28:13.

23 Nara samting tu, God givim “olketa man olsem present” long Christian kongregeson. Olketa hia olketa mature Christian shepherd wea fit for lukaftarem iumi and barava laek for helpem iumi. (Ephesus 4:8, 12; James 5:14, 15) Olketa helpem man wea duim sin for fren bak witim God and for “minim samting” mekem hem no duim moa datfala sin.—Proverbs 15:32.

 “GAREM GUDFALA TINGTING”

24, 25. (a) Hao nao young man wea Proverbs 7:6-23 storyim showimaot hem “no garem gufala tingting”? (b) Wanem nao iumi savve duim mekem iumi “garem gudfala tingting”?

24 Bible story abaotem pipol wea “no garem gudfala tingting” and pipol wea “minim samting.” (Proverbs 7:7) From hem no minim gud tingting bilong God, and hem no worshipim God for staka year yet, maet man wea “no garem gudfala tingting,” no disaed gud or maet no luksavve gud long samting. Hem olsem young man wea Proverbs 7:6-23 story abaotem. Hem isi nomoa for hem duim bigfala sin. Bat man wea “garem gudfala tingting” hem lukluk gud long hemseleva taem hem studyim Bible evritaem and prea long God. And nomata hem no perfect, hem waka hard for mekem tingting bilong hem, wanem hem laekem, feeling bilong hem, and olketa samting wea hem laek duim, mas followim wanem God hapi long hem. Taem hem duim olsem, hem showimaot hem “lovem hemseleva” and hem “bae kasem gud samting.”—Proverbs 19:8.

25 Tingim tufala kwestin hia: ‘Waswe, mi barava bilivim olketa samting wea God talem hem stret? Waswe, mi barava bilivim hao sapos mi followim wanem God talem, bae mi hapi tumas?’ (Psalm 19:7-10; Isaiah 48:17, 18) Sapos iu daot lelebet, duim samting for stretem tingting bilong iu. Ting raonem nogud samting wea man savve kasem sapos hem no obeyim law bilong God. Nara samting, ‘trustim Jehovah mekem iu savve lukim Jehovah hem gud tumas.’ Iu showimaot iu trustim Jehovah sapos iu duim samting wea hem laekem and evritaem tingim olketa samting wea tru, wea raeteous, wea klin, wea naes tumas, and wea gud. (Psalm 34:8; Philippi 4:8, 9) Taem iu duim olsem evritaem, datwan bae strongim wei wea iu lovem God. Iu bae laekem samting wea hem laekem and heitim samting wea hem heitim. Nomata Joseph no perfect, hem fit for ‘ranawe from woman wea switim hem for durong.’ Datwan hem bikos for staka year finis hem letem Jehovah for lanem hem and helpem hem for barava laek duim  samting wea mekem God hapi. Hem gud sapos iu bae olsem tu.—Isaiah 64:8.

26. Wanem important samting nao Chapter 10 bae story abaotem?

26 God wakem olketa private part bilong iumi, no for iusim olobaot nomoa, bat for garem pikinini and for hasband and waef fren gud tugeta. (Proverbs 5:18) Chapter 10 and 11 bae storyim tingting bilong God abaotem marit.

^ par. 4 Long buk bilong Numbers hem sei 24,000 Israelite nao dae. Maet insaed datfala namba hem 1,000 “chief and bigman bilong olketa pipol” wea olketa judge killim dae and pipol wea Jehovah killim dae tu.—Numbers 25:4, 5.

^ par. 7 Sapos iu laek savve long mining bilong tufala toktok hia, “wei wea no klin” and “nating shame for duim rong samting,” lukim “Kwestin From Reader” long Wastaoa, September 1, 2006, wea Olketa Jehovah’s Witness pablisim.

^ par. 9 Lukim Appendix wea garem title “Lusim Wei for Nanali” wea story abaotem nanali.