MATTHEW 12:22-32 MARK 3:19-30 LUKE 8:1-3

  • JESUS PREACH MOA LONG GALILEE

  • JESUS RAOSEM OLKETA DEMON

  • WARNING ABAOTEM SIN WEA GOD BAE NO FORGIVIM

No longtaem bihaen Jesus story abaotem forgiveness long haos bilong Simon, datfala Pharisee, Jesus go for preach moa long Galilee. Hem mek-tu year wea hem duim ministry bilong hem. Hem no go seleva bat 12-fala aposol go witim hem, and samfala woman tu wea hem “healim sik bilong olketa or raosem demon from olketa.” (Luke 8:2) Samfala long olketa hem Mary Magdalene, Susanna, and Joanna, wea hasband bilong hem wakaman bilong King Herod Antipas.

Taem nius abaotem Jesus kasem staka ples, enikaen story tu gogo raon abaotem wanem hem duim. Diswan hem showaot taem olketa tekem kam long Jesus wanfala man wea demon stap long hem, and wea hem blind and no savve toktok. Jesus healim hem and hem savve lukluk and toktok nao. Olketa pipol barava sapraes and sei: “Ating disfala man nao hem Son bilong David, iaman?”—Matthew 12:23.

From pipol wea hipap raonem haos wea Jesus stap olketa staka tumas, Jesus and olketa disaepol bilong hem no savve kaikai nao. Bat no evriwan long olketa tingse Jesus hem “Son bilong David” wea olketa Holy Raeting storyim. Samfala man wea teachim law and olketa Pharisee kam from Jerusalem wea hem farawe, bat olketa no kam for lane from Jesus or sapotim hem. Olketa sei long pipol: “Hem garem Beelzebub,” so hem olsem olketa sei hem waka witim “boss bilong olketa demon.” (Mark 3:22) Taem olketa relative bilong Jesus herem nius abaotem diswan, olketa kam for tekem hem. Why nao olsem?

Long datfala taem, olketa brata bilong Jesus no bilivim hem Son bilong God. (John 7:5) Olketa savve gud long Jesus bikos olketa growap witim hem long Nazareth, bat distaem hem barava difren, and luk olsem hem nao mekem bigfala problem kamap. Olketa tingse samting mas rong witim mind bilong hem, so olketa sei: “Man hia mas krangge nao ia.”—Mark 3:21.

Bat waswe, datwan hem tru? Jesus healim wanfala man wea demon stap long hem, and hem savve lukluk and toktok nao. No eniwan savve denyim datwan. So olketa man wea teachim law and olketa Pharisee talem samfala samting wea no tru abaotem Jesus for spoelem hem. Olketa sei: “Disfala man iusim Beelzebub for raosem olketa demon, wea hem nao boss bilong olketa.”—Matthew 12:24.

Jesus savve long tingting bilong olketa, so hem sei: “Sapos pipol long wanfala kantri faet againstim olketa seleva bae datfala kantri hem nogud nao, and sapos pipol long wanfala taon or long wanfala famili faet againstim olketa seleva bae olketa no stap gud tu. Olsem tu, sapos Satan raosem Satan, hem faet againstim hemseleva, and rul bilong hem bae finis nao.”—Matthew 12:25, 26.

Datwan hem barava mek sense! Olketa Pharisee savve samfala Jew savve raosem olketa demon. (Acts 19:13) So Jesus hem sei: “Sapos mi iusim Beelzebub for raosem olketa demon, hu nao olketa disaepol bilong iufala iusim for raosem olketa demon?” So hem olsem Jesus sei wanem olketa accusim long hem, hem fitim olketa tu. Then Jesus sei moa: “Bat sapos mi iusim spirit bilong God for raosem olketa demon, datwan minim Kingdom bilong God hem stap bat iufala no luksavve.”—Matthew 12:27, 28.

Jesus talem wanfala tokpiksa for showimaot wei wea hem raosem olketa demon pruvim hem garem bigfala paoa winim Satan. Hem sei: “Man wea laek stealim haos bilong man wea strong tumas mas taemapem hem firstaem, and then bihaen, hem savve stealim haos bilong hem. Man wea no saedem mi hem againstim mi, and man wea no waka witim mi for helpem pipol kam long mi, hem raosem olketa pipol hia go from mi.” (Matthew 12:29, 30) Olketa man wea teachim law and olketa Pharisee barava againstim Jesus, wea pruvim Satan nao iusim olketa. Olketa raosem pipol from Son bilong God, wea kasem paoa from Jehovah for duim olketa mirakol.

Jesus warnim olketa hia: “Nomata wanem kaen sin or wei for tok againstim samwan wea olketa man duim, God bae forgivim olketa. Bat God bae nating forgivim man wea tok againstim holy spirit. Datfala sin bae stap olowe long hem.” (Mark 3:28, 29) Jesus iusim holy spirit bilong God for raosem olketa demon, bat olketa sei hem iusim paoa bilong Satan. Tingim nogud samting wea bae kasem olketa hia!