Skip to content

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Chusim languis Solomon Islands Pidgin

 CHAPTER 84

Responsibility Bilong Disaepol Bilong Christ

Responsibility Bilong Disaepol Bilong Christ

LUKE 14:25-35

  • MAN MAS WILLING FOR LUSIM SAMTING FOR KAMAP DISAEPOL

Jesus teachim olketa important samting long olketa wea kam long datfala feast long haos bilong datfala bigman bilong olketa Pharisee. Taem Jesus gohed long gogo bilong hem for Jerusalem, staka pipol go followim hem. Why nao olsem? Waswe, olketa barava laek for disaepol bilong Christ, nomata maet hem no isi for olketa?

Taem olketa gogo followim road, Jesus sei long olketa: “Sapos eniwan laek for disaepol bilong mi, hem mas lovem mi winim dadi, mami, waef, olketa pikinini, brata, sista, and laef bilong hemseleva. Sapos nomoa, hem no fit for disaepol bilong mi.” (Luke 14:26) Wanem nao Jesus minim?

Jesus no minim olketa wea kamap disaepol bilong hem mas no lovem olketa relative bilong olketa. Bat hem sei olketa mas lovem hem winim olketa relative. Sapos olketa no duim olsem, maet olketa olsem datfala man long tokpiksa bilong Jesus wea no acceptim wanfala important invitation.—Luke 14:20.

Jesus no sei laef bilong olketa disaepol no important. Bat olketa disaepol mas barava lovem Jesus winim laef bilong olketa seleva, nomata sapos datwan minim olketa mas dae. So hem bigfala responsibility for kamap disaepol bilong Christ. Hem samting wea man mas barava ting raonem gud firstaem.

Maet olketa disaepol bilong Christ kasem hard taem or pipol spoelem olketa bikos Jesus sei: “Eniwan wea no willing for karem sem post wea mi karem and followim mi, hem no fit for disaepol bilong mi.” (Luke 14:27) Olketa disaepol bilong Jesus mas willing for safa olsem Jesus. Jesus sei tu olketa enemy bilong hem bae killim hem dae.

So hem big samting for disaepol bilong Christ, and pipol wea gogo witim Jesus mas ting raonem gud datwan. Jesus talem wanfala tokpiksa for strongim diswan. Hem sei: “Sapos eniwan long iufala laek for wakem wanfala taoa, hem mas ting raonem firstaem haomas selen nao hem needim mekem hem savve sapos hem garem inaf selen for finisim datwan. Nogud hem wakem nomoa faondeson bat hem no savve finisim.” (Luke 14:28, 29) So bifor olketa kamap disaepol bilong Jesus, olketa wea gogo witim hem for Jerusalem shud disaed finis for acceptim datfala responsibility. Hem talem narafala tokpiksa for strongim datwan. Hem sei:

“Sapos wanfala king wea garem 10,000 soldia hem go for meetim narafala king wea kakam for faetem hem witim 20,000 soldia, bae hem mas story firstaem witim olketa bigman bilong hem for savve sapos hem fit for win or nomoa. Sapos hem luksavve hem no fit for win, bae hem sendem olketa bigman bilong hem for mek peace witim nara king taem king hia hem farawe kam yet.” For strongim point bilong hem, Jesus sei: “So iu savve, sapos eniwan long iufala no willing for lusim evri samting wea hem garem, hard tumas for hem disaepol bilong mi.”—Luke 14:31-33.

Jesus no talem datwan for olketa wea gogo witim hem long road nomoa. Evriwan wea lane abaotem Christ mas willing for lusim evri samting wea olketa garem, and laef bilong olketa tu, for followim hem. Hem gud for ting raonem and prea abaotem datwan.

Jesus storyim moa samting wea hem story lelebet abaotem long Sermon long Maunten taem hem sei olketa disaepol nao “solt bilong earth.” (Matthew 5:13) Pipol iusim solt for keepim kaikai mekem hem no savve rotten. Luk olsem Jesus storyim wei wea olketa disaepol bilong hem savve protectim pipol long spiritual wei and helpem olketa for garem gudfala wei. Distaem ministry bilong hem klosap finis, so hem sei: “Solt hem gudfala samting, bat gogo, sapos solt hem nogud, hard for hem gud bak moa.” (Luke 14:34) Olketa wea lisin long hem savve samfala solt hem nogud bikos hem mix witim graon, so hem iusles nao.

So Jesus showimaot nomata olketa wea disaepol bilong hem for longtaem finis, olketa mas no wikdaon. Sapos datwan happen, olketa bae iusles olsem solt wea nogud. Maet pipol long world mekfani long olketa. And tu, God bae no hapi long olketa, and winim datwan maet nara pipol tok spoelem nem bilong God. Jesus strongim why hem important for no letem datwan happen. Hem sei: “Man wea willing for lisin mas herehere kam.”—Luke 14:35.