Staka pipol long taem bilong Noah duim nogud samting. Genesis 6:5

Adam and Eve bornem olketa pikinini and pipol start for staka long earth. Gogo samfala angel joinim Satan for bighed againstim God.

Olketa kam daon long earth and changem body bilong olketa for kamap olsem body bilong man mekem olketa savve maritim olketa woman. Olketa woman hia bornem olketa pikinini boy wea raf and strong tumas.

Pipol wea duim olketa rabis samting start for staka long world. Bible sei: “Wei bilong pipol long earth hem nogud tumas and evritaem olketa tingting nomoa for duim nogud samting.”

 Noah obeyim God and buildim wanfala ark. Genesis 6:13, 14, 18, 19, 22

Noah hem gudfala man. Jehovah talem Noah, Hem bae mekem bigfala flood for finisim nogud pipol.

God talem Noah tu for buildim wanfala big boat, wea olketa kolem ark, and for tekem famili bilong hem insaed witim evri difren kaen animal tu.

Noah warnim pipol abaotem Flood wea bae kam, bat olketa nating herem hem. Samfala olketa laf long Noah and olketa narawan heitim hem.

Taem Noah finis for wakem ark, hem tekem olketa animal go insaed.