God hem olsem wanfala dadi wea lovem olketa pikinini bilong hem. 1 Peter 5:6, 7

God nao wakem iumi and hem tingim iumi. Wanfala dadi wea wise and wea lovem olketa pikinini hem teachim olketa. Long sem wei tu, God teachim pipol long evri ples mekem olketa savve kasem gud samting.

God helpem iumi for savve long olketa tru samting wea mekem iumi hapi and garem hope.

Sapos iu lisin long God, hem bae leadim iu, protectim iu, and helpem iu for savve wanem for duim taem iu kasem olketa problem.

Hem no datwan nomoa, bat iu bae laef olowe!

 God hem sei long iumi: “Iufala kam long mi. Iufala lisin kam and . . . iufala bae gohed for laef.” Isaiah 55:3