Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Solomon Islands Pidgin

Bible Story Buk Bilong Mi

Part 6: TAEM WEA JESUS BORN GO KASEM TAEM HEM DAE

Part 6: TAEM WEA JESUS BORN GO KASEM TAEM HEM DAE

Angel Gabriel hem kam long wanfala naes gele wea nem bilong hem Mary. Hem talem Mary hao hem bae garem wanfala pikinini wea bae rul olsem king for olowe. Datfala pikinini, Jesus, hem born long haos bilong olketa animal, and olketa shepherd visitim hem. Bihaen, wanfala star leadim samfala man from East go long datfala young pikinini. Iumi bae lane abaotem hu nao mekem olketa lukim datfala star, and hao nao Jesus hem stap sef taem pipol trae for killim hem dae.

Then, taem Jesus hem 12 year, hem story witim olketa teacher insaed long temple. Eitin year bihaen, Jesus hem baptaes and hem startim waka for preach and teach abaotem kingdom, wea datwan hem waka wea God sendem hem long earth for duim. For helpem hem long disfala waka, Jesus chusim 12-fala man for kamap olketa aposol bilong hem.

Jesus duim plande mirakol tu. Hem feedim plande thousand pipol witim tu-thri smol fish and samfala bred. Hem healim olketa wea sik and mekem olketa wea dae finis laef bak tu. Then, iumi bae lane abaotem plande samting wea happen long Jesus long lastfala day long laef bilong hem, and hao olketa killim hem dae. Jesus preach for samting olsem thri and haf year, so PART 6 hem story abaotem olketa samting wea happen insaed long 34 year.

Jesus teachim pipol