Skip to content

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Chusim languis Solomon Islands Pidgin

Story 62: Trabol Long Famili Bilong David

Story 62: Trabol Long Famili Bilong David

BIHAEN David hem start for rul long Jerusalem, Jehovah mekem army bilong hem for winim plande faet ovarem olketa enemy bilong olketa. Jehovah hem promis for givim land bilong Ca′naan long olketa Israelite. And distaem, witim help bilong Jehovah, olketa tekem evri land wea hem promisim long olketa.

David hem wanfala gud ruler. Hem lovem Jehovah. So wanfala first samting wea hem duim bihaen hem tekovarem Jerusalem hem for tekem kam long there datfala ark bilong covenant bilong Jehovah. And hem want for buildim wanfala temple for putim ark insaed.

Taem David hem kamap moa old, hem mekem wanfala nogud mistek. David savve hem rong for tekem samting bilong narafala man. Bat wanfala evening, taem hem stap long ruf bilong haos bilong hem, hem luk daon and lukim wanfala woman wea luk naes tumas. Nem bilong hem Bath-she′ba, and hasband bilong hem U‧ri′ah, hem wanfala soldia bilong David.

David hem barava laekem Bath-she′ba so hem tekem hem long haos bilong hem. Hasband bilong woman hia hem go long faet. So, David sleep witim hem, and bihaen, disfala woman hem babule. David hem wari fogud and hem sendem message go long army chief bilong hem Jo′ab for putim U‧ri′ah long front bilong faet mekem hem bae dae. Taem U‧ri′ah hem dae, David hem maritim Bath-she′ba.

Jehovah hem kros fogud long David. So hem sendem servant bilong hem Nathan for talem David abaotem olketa sin bilong hem. Iu savve lukim Nathan long hia taem hem toktok long David. David hem sorre tumas long samting wea hem duim, so Jehovah no killim hem dae. Bat Jehovah sei: ‘From iu duim olketa nogud samting hia, iu bae kasem plande trabol long famili bilong iu.’ And bigfala trabol nao kasem David!

Nathan kaonselem David

Firstaem, son bilong Bath-she′ba hem dae. Then firstborn son bilong David, Am′non, hem tekem sista bilong hem Ta′mar and forcem hem for sleep witim hem. Son bilong David, Ab′sa‧lom, hem kros fogud long diswan so hem killim dae Am′non. Bihaen, plande pipol laekem Ab′sa‧lom, so hem mekem hemseleva kamap king. Gogo, David winim faet againstim Ab′sa‧lom, and olketa killim hem dae. Tru nao, David kasem plande trabol.

Taem evri samting hia gohed, Bath-she′ba hem bornem wanfala son, Solomon. Taem David hem olo and sik, son bilong hem Ad‧o‧ni′jah trae for mekem hemseleva kamap king. So David talem wanfala priest, Za′dok, for pourim oil antap long hed bilong Solomon for showimaot Solomon nao bae kamap king. No longtaem bihaen, David hem dae taem hem 70 year. Hem rul for 40 year, bat distaem Solomon hem king bilong Israel.

2 Samuel 11:1-27; 12:1-18; 1 Kings 1:1-48.Olketa Kwestin

 • Witim help bilong Jehovah, gogo wanem nao happen long land bilong Canaan?
 • Wanem nao happen long wanfala evening taem David stap antap long ruf long haos bilong hem?
 • Why nao Jehovah hem barava kros long David?
 • Long piksa, hu nao Jehovah sendem long David for talem hem abaotem olketa sin bilong hem, and wanem nao datfala man sei bae happen long David?
 • Wanem trabol nao kasem David?
 • Bihaen David, hu nao kamap king bilong Israel?

Samfala extra kwestin

 • Readim 2 Samuel 11:1-27.

  Hao nao wei for evritaem busy for servem Jehovah hem protectim iumi?

  Wanem samting nao switim David for duim sin, and diswan givim wanem warning for olketa servant bilong Jehovah distaem? (2 Sam. 11:2; Matt. 5:27-29; 1 Cor. 10:12; Jas. 1:14, 15)

 • Readim 2 Samuel 12:1-18.

  Wanem samting nao parents and olketa elder savve lanem from wei wea Nathan givim kaonsel long David? (2 Sam. 12:1-4; Prov. 12:18; Matt. 13:34)

  Why nao Jehovah showimaot mercy long David? (2 Sam. 12:13; Ps. 32:5; 2 Cor. 7:9, 10)