WASWE, iu savve long disfala woman wea luk naes and wea wakabaot kam for meetim David? Nem bilong hem Ab′i‧gail. Hem garem gudfala tingting, and hem stopem David for duim wanfala nogud samting. Bat bifor iumi lanem moa samting abaotem datwan, bae iumi lukim samting wea happen long David.

Bihaen David hem ranawe from Saul, hem haed insaed long wanfala cave. Olketa brata bilong hem and narafala member long famili bilong hem go stap witim hem long there. Samting olsem 400 man nao olketa go long hem, and David kamap leader bilong olketa. Then David go long king bilong Mo′ab and sei: ‘Plis letem dadi and mami bilong mi stap witim iu for lelebet taem.’ Bihaen, David and olketa man bilong hem start for haed long olketa hill.

Bihaen long diswan nao David meetim Ab′i‧gail. Hasband bilong hem Na′bal hem wanfala rich man. Hem garem 3,000 sheep and 1,000 goat. Na′bal hem wanfala nogud man. Bat waef bilong hem Ab′i‧gail hem luk naes tumas. And tu, hem savve hao for duim stretfala samting. Wanfala taem hem sevem famili bilong hem tu. Bae iumi lukim hao nao hem duim diswan.

David and olketa man bilong hem olketa kaen long Na′bal. Olketa help for lukaftarem olketa sheep bilong hem. So wanday David sendem samfala man for askem Na′bal wanfala samting. Olketa man bilong David kam long Na′bal taem hem and olketa wea helpem hem katemaot wool from olketa sheep. Hem wanfala day for feast, and Na′bal garem plande gudfala kaikai. So olketa man bilong David sei olsem: ‘Mifala showimaot kaenfala fasin long iu. Mifala no stealim eni sheep bilong iu, bat mifala help for lukaftarem olketa. So plis, givim mifala samfala kaikai.’

Na′bal hem sei: ‘Mi bae no givim kaikai bilong mi long olketa man olsem iufala.’ Hem tok nogud long olketa, and talem nogud samting abaotem David. Taem olketa man hia go bak and talem David, hem kros fogud. ‘Redyim olketa sword bilong iufala!’ hem sei. And olketa go nao for killim dae Na′bal and olketa man bilong hem.

Wanfala man bilong Na′bal wea herem olketa nogud toktok wea Na′bal talem, hem go talem Ab′i‧gail. Kwiktaem nomoa Ab′i‧gail redyim samfala kaikai. Hem putim evri samting hia long olketa donkey and go for meetim David. Taem hem meetim David, hem go daon from donkey, baodaon and sei: ‘Plis, sir, no wari long samting wea hasband bilong mi Na′bal hem talem. Hem wanfala krangge man, and hem savve duim olketa krangge samting. Wanfala present long hia. Plis tekem, and forgivim mifala for samting wea happen.’

Abigail tekem kam kaikai for David

David hem sei long hem: ‘Iu wanfala wise woman, iu stopem mi for pei bak long Nabal long wei for killim hem dae. Go hom long peace.’ Bihaen, taem Na′bal hem dae, Ab′i‧gail hem kamap wanfala waef bilong David.

1 Samuel 22:1-4; 25:1-43.Olketa Kwestin

 • Hu nao nem bilong woman wea kam for meetim David long piksa, and wanem nao fasin bilong hem?
 • Hu nao Nabal?
 • Why nao David sendem samfala man for askem Nabal sapos hem savve givim lelebet kaikai for olketa?
 • Wanem nao Nabal talem long olketa man hia, and wanem nao David duim taem hem herem datwan?
 • Hao nao Abigail showimaot hem wanfala woman wea wise?

Samfala extra kwestin

 • Readim 1 Samuel 22:1-4.

  Hao nao famili bilong David showimaot gudfala example long hao iumi olketa Christian brata and sista shud sapotim each other? (Prov. 17:17; 1 Thess. 5:14)

 • Readim 1 Samuel 25:1-43.

  Why nao olketa no talem eni gud samting abaotem Nabal? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  Olketa Christian waef distaem savve lanem wanem samting from example bilong Abigail? (1 Sam. 25:32, 33; Prov. 31:26; Eph. 5:24)

  Wanem tufala nogud samting nao Abigail stopem David for duim? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Eph. 4:26)

  Hao nao tingting bilong David abaotem samting wea Abigail talem savve helpem olketa man distaem for garem tingting bilong Jehovah abaotem olketa woman? (Acts 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Pet. 3:7)