BIHAEN David hem killim dae Go‧li′ath, army chief bilong Israel, Ab′ner, hem tekem hem kam long Saul. Saul hem hapi tumas long David. Hem mekem hem kamap wanfala chief bilong army bilong hem and tekem hem for stap long haos bilong king.

Bihaen, taem army kam bak from wanfala faet witim olketa Phi‧lis′tine, olketa woman singsing olsem: ‘Saul hem killim dae plande thousand, bat David staka thousand.’ Diswan mekem Saul jealous bikos David kasem moa honor winim hem. Bat son bilong Saul, Jon′a‧than, hem no jealous. Hem barava lovem David, and David lovem Jon′a‧than tu. So tufala promisim each other for fren olowe.

King Saul torowem wanfala spia

David hem savve tumas hao for pleim harp, and Saul laekem music wea hem pleim. Bat wanday jealous feeling wea Saul garem mekem hem duim wanfala barava nogud samting. Taem David hem pleim harp, Saul tekem spia and torowem long hem, and sei: ‘Bae mi spiarim David long wall!’ Bat David hem jamp, and spia missim hem. Bihaen, Saul missim David moa witim spia bilong hem. So David savve nao hao hem mas careful.

Waswe, iu rememberim promis wea Saul hem talem? Hem sei hem bae givim dota bilong hem for kamap waef bilong man wea killim dae Go‧li′ath. So Saul sei David savve tekem dota bilong hem Mi′chal, bat firstaem hem mas killim dae 100 enemy Phi‧lis′tine. Tingim datwan! Saul barava hope olketa Phi‧lis′tine bae killim dae David. Bat olketa no duim datwan, so Saul givim dota bilong hem for kamap waef bilong David.

Wanday Saul talem Jon′a‧than and evri servant bilong hem hao hem want for killim dae David. Bat Jon′a‧than sei long dadi bilong hem: ‘No spoelem David. Hem nating duim eni rong samting long iu. Bat, evri samting wea hem duim hem helpem iu. Hem putim laef bilong hem long danger taem hem killim dae Go‧li′ath, and taem iu lukim datwan, iu hapi.’

David bendaon mekem spia missim hem

Saul hem lisin long son bilong hem, and hem promis for no spoelem David. Olketa tekem David kam bak, and hem servem Saul moa long haos bilong hem olsem bifor. Bat, wanday, taem David hem pleim music, Saul torowem spia bilong hem moa long David. David kwiktaem muv, and spia hem hitim wall. Diswan hem mek-thri taem! David savve nao hem mas ranawe!

Datfala naet, David go long haos bilong hem. Bat Saul sendem samfala man for killim hem dae. Mi′chal savve wanem dadi bilong hem plan for duim. So hem talem hasband bilong hem: ‘Sapos iu no ranawe tunaet, tumoro iu dae nao.’ Datfala naet Mi′chal helpem David for go aot long wanfala window and ranawe. For samting olsem sevenfala year David mas haed long olketa difren ples mekem Saul no savve faendem hem.

1 Samuel 18:1-30; 19:1-18.Olketa Kwestin

 • Why nao Saul hem jealous long David, bat long wanem wei nao son bilong Saul, Jonathan, hem difren?
 • Wanem nao hem happen wanfala day taem David ringim harp bilong hem for Saul?
 • Saul talem David for hem mas duim wanem samting bifor hem savve maritim dota bilong hem, Michal, and why nao Saul talem datwan?
 • Olsem iumi lukim insaed piksa, taem David ringim harp for Saul, wanem nao happen, wea datwan hem mek-thri taem wea datwan hem happen?
 • Hao nao Michal help for sevem laef bilong David, and wanem nao David mas duim for sevenfala year?

Samfala extra kwestin

 • Readim 1 Samuel 18:1-30.

  Hao nao strongfala love wea David and Jonathan feelim for each other, hem piksarem love wea olketa “nara sheep” and datfala “smol sekson” garem for each other? (1 Sam. 18:1; John 10:16; Luke 12:32; Zech. 8:23)

  Taem iumi tingim hao hem bae followim kastom for Jonathan nao changem Saul olsem king, hao nao 1 Samuel 18:4 showimaot nambawan wei wea Jonathan willing for stap anda long man wea God chusim for kamap king?

  Hao nao example bilong Saul showimaot hao jealous fasin savve leadim man for duim bigfala sin, and diswan givim wanem warning long iumi? (1 Sam. 18:7-9, 25; Jas. 3:14-16)

 • Readim 1 Samuel 19:1-17.

  Long wanem wei nao Jonathan putim laef bilong hem long danger taem hem go front long Saul? (1 Sam. 19:1, 4-6; Prov. 16:14)