Skip to content

Skip to table of contents

Olketa Jehovah’s Witness

Chusim languis Solomon Islands Pidgin

Story 58: David and Goliath

Story 58: David and Goliath

OLKETA Phi‧lis′tine kam moa for faet againstim Israel. Thrifala big brata bilong David olketa long army bilong Saul. So wanday Jes′se talem David: ‘Tekem samfala grain and bred long olketa brata bilong iu. Faendemaot hao nao olketa stap.’

Goliath

Taem David kasem camp bilong army, hem ran go long ples wea olketa faet for lukaotem olketa brata bilong hem. Giant bilong olketa Phi‧lis′tine, Go‧li′ath, kam for mekfani long olketa Israelite. Hem duim diswan for 40 day, evri morning and evri evening. Hem singaot olsem: ‘Chusim wanfala man bilong iufala for faetem mi. Sapos hem win and killim mi dae, mifala bae kamap olketa slave bilong iufala. Bat sapos mi win and killim hem dae, iufala bae kamap olketa slave bilong mifala. Mi challengem iufala for chusim samwan for faetem mi.’

David askem samfala soldia: ‘Man wea killim dae disfala Phi‧lis′tine and mekem Israel kamap free from disfala shame bae kasem wanem?’

Olketa soldia sei: ‘Saul bae givim hem plande richfala samting, and hem bae givim dota bilong hem for olsem waef bilong hem tu.’

Bat evri Israelite olketa fraetem Go‧li′ath bikos hem big fogud. Hem tol winim 9 feet (samting olsem 3 meter), and narafala soldia nao karem shield for hem.

Samfala soldia go and talem King Saul abaotem wei wea David want for faetem Go‧li′ath. Bat Saul talem David: ‘Iu kanduit for faetem disfala Phi‧lis′tine. Iu wanfala boy nomoa, bat hem wanfala soldia for full laef bilong hem.’ David hem ansa: ‘Mi killim dae wanfala bear and lion wea tekem sheep bilong dadi bilong mi. And disfala Phi‧lis′tine bae kamap olsem. Jehovah bae helpem mi.’ So Saul hem sei: ‘Go, and Jehovah bae stap witim iu.’

David go daon long wanfala smol wata and tekem faevfala smooth ston, and putim olketa insaed bag bilong hem. Then hem tekem sling bilong hem and go for faetem datfala giant. Taem Go‧li′ath lukim hem, hem sapraes fogud. Hem tingse hem bae isi tumas for killim dae David.

David torowem wanfala ston

Go‧li′ath hem sei: ‘Kam long mi, and mi bae givim body bilong iu long olketa bird and animal for kaikaim.’ Bat David hem sei: ‘Iu kam long mi witim wanfala sword and spia, bat mi kam long iu witim nem bilong Jehovah. Disfala day Jehovah bae givim iu long hand bilong mi and mi bae killim iu dae.’

Bihaen hem tok olsem David ran go for Go‧li′ath. Hem tekem wanfala ston from bag bilong hem, putim insaed sling bilong hem, and torowem witim full strong bilong hem. Ston hem flae stret go long hed bilong Go‧li′ath, and hem foldaon and dae nao! Taem olketa Phi‧lis′tine lukim bigman bilong olketa foldaon, evriwan tan raon and ran. Olketa Israelite ran bihaenem olketa and winim datfala faet.

1 Samuel 17:1-54.Olketa Kwestin

 • Wanem nao Goliath hem talem long army bilong Israel?
 • Hao big nao Goliath, and King Saul promisim wanem reward for man wea killim dae Goliath?
 • Wanem nao David sei taem Saul talem hem hao hem no savve faetem Goliath bikos hem wanfala boy nomoa?
 • Hao nao samting wea David talem long Goliath showimaot hem trust long Jehovah?
 • Olsem iu lukim long piksa, wanem nao David iusim for killim dae Goliath, and wanem nao happen long olketa Philistine bihaen long datwan?

Samfala extra kwestin

 • Readim 1 Samuel 17:1-54.

  Wanem nao mekem David garem fasin for no fraet, and hao nao iumi savve garem fasin olsem? (1 Sam. 17:37, 45; Eph. 6:10, 11)

  Why nao olketa Christian shud stap klia long fasin olsem Goliath for laek winim narawan saed long olketa game and hapitaem? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  Hao nao toktok bilong David showimaot hem garem faith hao God bae sapotim hem? (1 Sam. 17:45-47; 2 Chron. 20:15)

  Winim wei for storyim nomoa tufala army wea laek winim each other, hao nao disfala story showimaot hao datfala faet hem really midolwan olketa giaman god and datfala tru God, Jehovah? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  Hao nao olketa anointed wan wea stap yet followim example bilong David for trust long Jehovah? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Rev. 12:17)